Debatt Med anledning av ledare i Norrköpings Tidningar

Let’s create Norrköping, är det gemensamma budskapet som har fört Norrköping framåt med stor energi under flera år.

Hade man sagt till någon på 70-talet att Industrilandskapet skulle bli en av Norrköpings vackraste stadsdelar, vem hade trott på det? Drivkraft och framåtanda har byggt Norrköping. Vi måste fortsätta tro på kraften i att vi tillsammans har möjlighet att skapa framtidens Norrköping.

Nu utvecklar vi stadsdelen Hageby! Hageby är rikt på mångfald ur flera perspektiv. Vi vill ta tillvara alla resurser som finns här. Över 10 000 invånare finns här och känner sig trygga med att bo och leva i stadsdelen. Hageby har också hög arbetslöshet, utanförskap och ett antal kriminella händelser vilket påverkar hur människor uppfattar Hageby.

Kriminaliteten står en liten del av stadsdelens invånare för men de får ofta stort utrymme i media. Alla måste hjälpas åt och vi har ett ansvar.

Sedan 2011 har områdets fastighetsägare, Norrköpings kommun samt Mirum Galleria haft ett unikt samarbete kallat Hagebygruppen. Syftet har varit att tillsammans, genom aktiviteter, utveckla och stärka Hageby. Vi blundar inte för verkligheten men ser däremot ingen nytta med att stadsdelen används för att endast symbolisera negativa händelser. Vi tror på ett långsiktigt och medvetet arbete att utveckla stadsdelen och bidra till en ökad status. Dels genom att påverka politiskt men främst genom att inventera vad vi kan göra här och nu.

Vi har identifierat sju strategiområden för att stärka och samverka:

1. Sysselsättning och egenförsörjning

2. Mötesplatser

3. Service

4. Infrastruktur och tillgänglighet

5. Olika upplåtelseformer för boende

6. Ökat företagande

7. Kommunikation.

Inom varje område arbetar arbetsgrupper med att ta fram konkreta förslag som håller på att realiseras. Allt detta påverkar bilden av Hageby. Vad säger vi och vad gör vi?

Kommunikation är det sjunde området och det är här som vi skall ge en tydlig bild till omvärlden av det omfattande arbete som pågår. Startskottet var en workshop som genomfördes den 16 januari. Syftet var att lägga grunden för en gemensam kommunikationsplan. För att få en bred bild av nuläget och olika samhällsfunktioners insatser så bjöds olika aktörer in som kommunen, Hagebygruppen, polis, media, rektorer, politiker, idrottsföreningar och andra aktiva föreningar. Styrkan och drivkraften ligger i de många gemensamma projekten som genomförs. Vår grund är att synliggöra dessa på en gemensam plattform som visar upp.

Let’s create Hageby! Att vi kommunicerar det positiva som sker utesluter inte att vi samtidigt måste ta tag i problemen. Vi vill ta ansvar och vara en del av förändringen och utveckla Hageby. Vi har svårt att se hur det kan vara något fel och vi ser heller inte att det handlar om kommunikation som bygger på ”luftslott” eller att inte se utmaningarna

Det vi gör tillsammans sker på riktigt varje dag och det tåls att berätta om för omvärlden.