Logga in
Logga ut
Bättre service från kommunen .-) Reidar Svedahl (L) Reidar Svedahl (L)
Vädersponsor:

Årets första sammanträde!

Valdemarsvik Nu har vi haft årets första kommunstyrelse.

De viktigaste frågorna tycker jag var förskolelokaler i Valdemarsviks tätort, Medborgarkontor och vård-och omsorgsboendet Ringgården.

När det gäller förskolelokaler så fick vi ett underlag på över 50 sidor, men inget av det berörde det förslag som majoriteten ville att vi skulle besluta om. Det att det ska byggas en förskola i Sörby och en i Loviseberg finns inte som något förslag i alla dessa papper vi har fått. Då fick vi ta en paus så att det kunde tas fram.

Vi i Alliansen är helt överens med majoriteten om att det ska byggas en ny förskola på Loviseberg. Sedan skulle vi vilja se ett förslag där man utredde möjligheten att flytta del av F-3 från Sörby till Loviseberg. De tomma lokalerna på Sörby skulle då byggas om till förskola. Det hade inneburit att all nybyggnation skulle ske på Loviseberg och så skulle det finnas en samlad enhet från förskola till klass 3 på både Sörby och Loviseberg.

När det gäller så här stora beslut med så mycket pengar inblandade (minst 36 miljoner) så behöver man tänka till en extra gång. Det är svårt att säga om framtiden, men Sörbyskolan är 35 år gammal och betongplattan som den står på är en riskkonstruktion.” Fuktvärdena ser relativt normala ut (med något undantag)” som det står i underlaget + ”att marken sjunker”. Frågan är om det ska satsas och bygga nytt på detta område.

När det gäller förslaget gällande Medborgarkontor så sa vi nej. Vi i Moderaterna hade med det i vårt valmanifest 2014, men vi tänkte oss inte en så stor och dyr organisation. Till majoritetens förslag är det Nybyggarna som är initiativtagare, men det skulle inte ha blivit något om inte Socialdemokraterna står bakom detta så det är hela majoriteten som är ansvariga. I Beslutet står det att ”kommunstyrelsens beslutar att ett medborgarkontor enligt utredningens intentioner ska etableras”. Det är alldeles för luddigt för min smak, men vad som framkommer är följande:

-det ska finnas fyra samhällsvägledare och 1 chef

- de ska utbildas minst 2 månader, rekryteras både intern och extern

- generösa öppettider

-1 miljon för ombyggnadskostnader för lokalen

 ”Vi måste veta vad vi pratar om” sa Bertil Eklund (NB) i NT 15 november förra året. Det håller jag helt och fullt med om. Här tycker jag dock inte att man gör det. Majoriteten har tittat på Karlstads organisation, men Karlstad är en mycket större stad (90 475 invånare) än Valdemarsvik.

 Vi förslog istället:

”Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag i mindre skala där befintlig personal vid vissa tidpunkter finns ute i samhället där kommuninnevånarna är. Vi bör även invänta att vår nya näringslivsutvecklare finns på plats, eftersom hon eller han bör ha en central roll i detta”. Men detta sa majoriteten nej till.

 När det gäller Ringgården så det som beslutades var att säga ja till ett samarbetsavtal med Riksbyggen. Det ska tas fram ett förslag på ombyggnad/tillbyggnad och konsekvenser, kostnader osv. Beslut om detta ska genomföras eller ej ska tas i slutet av detta år.

Landsbygden levererar!

Valdemarsvik Sveriges gröna näringsliv har en viktig roll för utvecklingen i hela Sverige.

 1. De gröna näringarna skapar fler jobb än andra branscher, en miljon i ökad omsättning ger 2,5 nya jobb.
 2. Jord-och skogsbruk sysselsätter tillsammans 107 100 personer och livsmedels- och skogsindustrin sysselsätter 112 800 personer.
 3. Sverige är ett av de industrialiserade länder som importerar störst del av de livsmedel som befolkningen efterfrågar.
 4. Skolor och sjukhus kan servera kött från djur som fötts upp på ett sätt som är brottsligt i Sverige och skulle ge en bonde hårda straff.
 5. Idag är nästan 80 procent av det fordonsbränsle som tankas i Sverige fossilt.
 6. 70 procent av växthusgasutsläppen från maten vi äter kommer från importerad mat.
 7. Produktionen av ett kilo nötkött från Latinamerika skapar klimatutsläpp motsvarande sex kilo svenskt kött.

 

Vad behöver göras?

         1. Om varje svensk byter ut ett kilo importerad ost till svensk så skapas det 900 jobb.

          2.Kommuner och regioner måste sluta att upphandla mat som skulle vara olagligt att producera i Sverige.

          3.Ersätt producenterna för mervärden som inte går att ta ut på marknaden (högre djurvälfärd, biologisk mångfald i                      betesmarker mm)

          4.Förenkla skatteregler

          5. Straffbeskatta inte avstånd och satsa på infrastruktur.

 

När du handlar tänk på att svensk djuruppfödning har den lägsta antibiotikaförbrukningen i EU och i Sverige kuperar vi inte svansen på grisar!

 

LRF (lantbrukarnas riksförbund) bjöd in oss politiker och tjänstemän till en trevlig och lärorik dag på Ämtöholms gård för några veckor sedan.

  Allt detta och mer där till finns att läsa i LRFs broschyr ” När många målar framtiden i svart erbjuder Sveriges bönder den i grönt”.

Klargörande om Åldersro i Gryt!

Valdemarsvik Det stod i NT den 19 april:

”Fastighetsägaren vill tillsammans med Valdemarsviks kommun, de boende och personalen, utforma ett omsorgsboende som skall bli ett av de bästa boendena i kommunen”

Vad som inte framkom i artikeln är att för att det ska bli verklighet så måste Alliansen vinna valet i höst.

Majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen är inte intresserade av det. De förespråkar ett vård och omsorgsboende i Valdemarsvik och ett i Ringarum. Inga fler och alltså inga omsorgsboende i varken Gryt eller Gusum.

Sedan pratar man vitt och brett om trygghetsboende och det hade varit trevligt. Problemet är att det inte är något kommunen startar och när det gäller Åldersro så är ägaren av lokalerna inte intresserad av att starta trygghetsboende. Ägaren kommer att hyra ut boendet till något annat (t.ex. gruppboende) eller sälja huset och plocka ner det. När det inte ens går att få till ett trygghetsboende i Valdemarsvik så är det inte lättare på landsbygden. Detta är alltså bara en from önskan från politikerna!

Vi i Alliansen vill ha kvar omsorgsboende i både Gryt och Gusum. De är väldigt bra boende, inte alls så mycket dyrare som majoriteten säger och även en viktig arbetsplats. Kommunen behöver också värna alla arbetstillfällen i Gryt efter att majoriteten la ned skolan.

Jag har pratat med fastighetsägaren (Åldersro) under en längre tid och hans förslag är att han bygger en vinkel till som kommunen hyr och sedan bygger han några lägenheter som han själv hyr ut som trygghetsboende. Detta är väl värt att utreda vidare.

Vinner vi valet kommer vi att gå vidare med detta för att säkra en bra äldreomsorg i hela kommunen!

 

Gårdagens Kommunstyrelsemöte

Valdemarsvik Vi fick b.la. information om majoritetens planer angående medborgarkontoret. De har tagit fram en lokalskiss och ska påbörja projekteringen. Hur mycket pengar som kommer att behövas bara till ombyggnaden är dock inte klart ännu. Majoriteten kommer också att börja rekrytera 4 personer som ska jobba på medborgarkontoret och det kommer de att göra nu i april.

Det som är lite anmärkningsvärt är att detta beslut kör majoriteten igenom trots att vi i oppositionen är emot detta. Det är ju ändå snart val.

När det gäller beslutsärenden så beslutades det bland annat om ett samarbetsavtal gällande löneadministration. Vi i Alliansen ställde oss bakom det, men med blandade känslor. Vår egen personal har slutat så alternativen är inte så många. Valdemarsvik kommun måste bli en bättre arbetsgivare och det är bråttom.

Vi lämnade in en protokollsanteckning med texten nedan:

”Vi tror att detta är en bra lösning för Valdemarsvik och också mer ekonomiskt fördelaktig än att sköta det i egen regi. Finspångs kommun har en väl fungerande organisation idag och har kapacitet att göra detta.

Vi tycker att det är viktigt att samarbeta med andra kommuner, men ett samarbete är inte bara åt ett håll, dvs. att vi köper tjänster av andra kommuner och minskar arbetstillfällena i vår kommun. Vi måste titta på vad vi i Valdemarsvik kan göra bra och kan sälja till andra kommuner. Vi tycker att ”vad vi kan bidra med i samarbete med andra kommuner” måste lyftas upp på agendan och arbetas mer aktivt med.”

Sedan beslutade vi också om pengar till en personalfest och det är personalen väl värda. Det anmärkningsvärda är att inbjudan till festen som redan är nästa månad, hade skickat ut till personalen innan vi tog beslut om festen. Det är inte rätt ordning!

Sedan var vi på ett väldigt trevligt företagsbesök på Fyrudden. Jag kan varmt rekommendera att åka dit och äta en god lunch och sitta ute på den härliga verandan med vacker utsikt över havet.

 

 

Dagens NT!

Valdemarsvik Jag hoppas att ni har läst artikeln i NT idag om psykisk ohälsa. Vi Moderater lämnade in en motion tidigare i år om att kommunen måste utveckla ett självmordsförebyggande program och en annan motion om att kommunen behöver utveckla och förstärka elevhälsan. Kommunen har som tur är en kunnig och drivande person i ämnet psykisk ohälsa, Susanne Hamilton och flera drivande medarbetare på elevhälsan. Detta är ett typiskt ämne där det behöver finns både engagerade tjänstemän och politiker för att det ska bli något bra av det. För oss Moderater är detta ett prioriterat område! Vi har drivit frågor om folkhälsoarbete och att anställa en folkhälsovetare hela mandatperioden och nu har det börjat ge effekt! Här nedan kommer våra två motioner.

                       Nya Moderaterna i Valdemarsvik           

                  Motion till Kommunfullmäktige 2018-01-29

            Utveckla ett Självmordsförebyggande arbete!

 ”Det viktigaste steget är att tala öppet om detta svåra ämne, utan mystifiering.

Fortfarande tar 1 500 personer sitt liv i Sverige varje år, fem gånger så många som dödsoffren i trafiken. På varje fullbordat självmord går det tio allvarliga försök. ­Bakom statistiken döljer sig ett av våra största folkhälsoproblem, och mycket onödigt lidande.

Det är hög tid att fullfölja det arbete som trots allt har fått ner suicidtal som historiskt legat betydligt högre. Det handlar om psykiatrin, om forskning, prevention och noggrannare analys av varje självmord. Men politiken ensam kan inte lösa detta problem. Frivilliga insatser har en viktig roll. Det handlar också om vad skolan, massmedierna och vi alla kan göra från människa till människa för att bryta gamla mönster.  Medierapportering med en modernare syn på självmord. Eftertanke kring tonläget i de sociala medier där vi alla är nybörjare och samtidigt ansva­riga utgivare.

 Sverige ligger i mitten av den internationella stati­stiken, med 11 självmord per 100 000 invånare årligen. För att komma närmare nollvisionen ­behövs en förnyad politisk offensiv, men ytterst har vi alla ett ansvar som individer och med­människor.”

Hämtat ur artikeln av:

Niklas Ekdal, Carl von Essen och Cecilia Magnusson   https://www.svd.se/mer-kravs-for-att-klara-nollvision-for-sjalvmord/om/debatt

 Kommunen behöver ett utvecklat självmordsförebyggande arbete. Det finns flera självmordspreventiva program. T.ex. Floridaprogrammet som är en av de mest väldokumenterade vetenskapliga studier som genomförts inom området. Det finns andra program som t.ex. Mentalt förebyggande hälsovård – livskompetens och Kärleken är den bästa kicken.

Det är en satsning på psykisk ohälsa och om det ska komma igång behövs en medveten satsning med bl.a. skriftliga planer och regelbunden utbildning av personalen i självmordspreventiva åtgärder.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

 1. Att uppdra till Kommunstyrelsen att utreda hur ett strukturerat självmordsförebyggande arbete kan organiseras inom kommunen.

 

                     Nya Moderaterna i Valdemarsvik

               Motion till Kommunfullmäktige 2018-01-29

                  Utveckla och förstärk elevhälsan!

Elevhälsan ska enligt förarbeten till skollagen bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsans personal saknar idag arbetsbeskrivningar. På Vammarskolan har en halv sjukskötersketjänst tagits bort samtidigt som skolpsykologen i kommunen har minskats från en heltidstjänst till en konsult 2-3 gånger/ termin.

Detta behöver åtgärdas och man behöver också utreda om man ska införa en ny tjänst som social koordinator. Arbetet som social koordinator innefattar t.ex. att ta hand om hemmasittare och avlasta lärarnas jobb så de får mer tid för undervisning samtidigt som det sker i ett nära samarbete med socialtjänsten.

 Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

 1. Förvaltningen får i uppdrag att se över elevhälsans resurser på alla kommunens skolor och utreda om man ska inrätta sociala koordinatorer

Antagen till mentorskapsprojekt!

Valdemarsvik ”Moderatkvinnorna fortsätter säkra framtiden!

Starka och framgångsrika kvinnor har alltid haft en viktig roll för den moderata framgången. För att detta skall fortsätta och att kunskap, erfarenhet och kompetens ska bevaras och säkras framöver måste vi göra mer än det vi gör nu: vi måste fortsätta bygga ett nätverk för framtiden – av framtiden.

Vi skapar ett forum där kvinnor från olika generationer och med olika erfarenheter kan mötas. Därför fortsätter nu Moderatkvinnorna sitt mentorskapsprogram för framtidens ledande kvinnliga moderater.

Vi söker nu tio adepter och vänder oss till moderata kvinnliga företrädare i hela Sverige. Den sökande adepten kan vara en duktig politikutvecklare, en duktig kommunikatör, en duktig organisatör eller något annat utmärkande. Hon kan jobba för den moderata rörelsen eller vara förtroendevald redan nu, och finnas inom både inrikespolitiska- och utrikespolitiska kretsar, liksom i nationell, kommun- och landsting/regionpolitiken. Ålder och bakgrund i MUF, FMSF, partiet eller nu eller gammal medlem spelar ingen roll.

Bland mentorerna finner vi kvinnor som både är och har varit tidigare på toppositioner i den moderata ledningen. Vi har med avsikt fyllt mentorspoolen med förtroendevalda från nationell och regional-/landstingsnivå tillsammans med tjänstemän/anställda. Bland de som har engagerat sig som mentorer finner vi bland annat Elisabeth Svantesson, Jessica Polfjärd. Gunilla Carlsson, Beatrice Ask, Filippa Reinfeldt, Cecilia Stegö Chilò, Irene Svenonius och Ulrica Schenström.”

http://www.moderat.info/events/ansokan-till-moderatkvinnornas-mentorskapsprojekt/

 

Texten ovan är från ansökan och jag har blivit utvald som en av de tio från hela Sverige. Det känns jättekul att få den uppskattningen. Tack även till Moderatkvinnorna i Östergötland som har nominerat mig!

Jag ska få Filippa Reinfeldt som mentor och vi har alla adepter och mentorer en första träff i april. Det kommer också att ge mycket att lära känna alla de andra kvinnorna.

Anna Nilsson är Oppositionsråd i Valdemarsvik. Jag är också 2 vice ordförande i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Östergötland och är vice ordförande i brukardialogberedning 5 i Region Östergötland.

 • Twitter
 • Anna Nilsson

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se