• måndag 25 september 2017
 • Familjeannonser
 • Lunchguiden
 • Grannar
 • Lokus
 • XTRABONUS
 • Lohts
 • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Barn i växelvis boende är mindre stressade Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Var har debatten om politiken tagit vägen?

Valdemarsvik Jag tror att politiken skulle må bra av om vi fokuserade på att beskriva vilket slags samhälle vi vill ha och vår väg dit. Ge en mer samlad bild istället för alla dessa utspel och den personfixering som råder idag. Politikens främsta uppgift är att hitta lösningar på de problem som finns i samhället. Drivet som politiker är inte att få makt, utan att ha den bästa lösningen på dessa problem.

Vi måste, inte minst politiker, sluta bortförklara eller släta över oacceptabla normer och beteenden. Vi måste vara mycket tydliga med hur vårt svenska samhälle är uppbyggt samt vilka normer och värderingar detta vilar på. Vi måste helt enkelt stå upp för våra värderingar där vi vill fortsätta att leva i ett fritt, jämlikt och demokratisk samhälle.

Jag vill ha ett samhälle där företagen blomstrar och nya arbetstillfällen skapas. Enligt en undersökning från Skop tycker 32 procent att det har blivit krångligare att driva företag det senaste året, medan bara 2 procent tyckte att det har blivit enklare. Vi får aldrig glömma att det inte är politikerna som ordnar nya jobb, utan det är företagen som ordnar jobben.

Jord- och skogsbruket tillhör de delar inom näringslivet där det skapas flest nya jobb när omsättningen stiger. En miljon i ökad omsättning på ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag ger 2,51 nya jobb. Vi politiker måste se till att våra företagare får rättvisa villkor jämfört med kollegor i andra länder. Varför? Jo, De måste kunna konkurrera på lika villkor.

Det finns i dag 4000 friskolor i Sverige. I vårdsektorn finns det 12 000 företag som tar emot 23 miljoner läkarbesök per år. Är våra väljare beredda på att valmöjligheterna försvinner? För det är så att det går inte att driva företag utan att tjäna pengar. Det krävs för att investera i ny utrustning, tackla dåliga tider, ge en trygghet till sina anställda mm.

Jag vill ha ett tryggt samhälle och då måste svensk polis komma på fötter igen. Alla vill ha fler poliser och vi politiker slåss om hur många fler poliser vi vill ha. Det är dock minst lika viktigt att minska flykten från polisyrket. VI behöver ge polisen högre lön, bättre karriärs möjligheter och minska skrivbordsarbetet genom att anställa icke-poliser till att sköta pappersarbete. När det gäller den nya polisorganisationen så tror jag man får backa tillbaka till en mer lokal organisation och inse att den nuvarande inte fungerar. Vi behöver också satsa på försvaret, gå med i NATO och öka Sveriges självförsörjningsgrad.

Vi politiker som tror på en levande landsbygd måste också behålla äldreboendet i St. Anna och skolan i Gryt så att det vi säger harmoniserar med det vi gör!

Jag är trött på detta fokus på SD. Enligt min mening så är det ett parti som har en stor del väljare bakom sig och när det gäller deras idéer så tycker jag inte om dem. Jag gillar inte vänsterpartiets åsikter eller bakgrund heller, men jag pratar med dem och vill de rösta på mina förslag så går det alldeles utmärkt.

Det vore bra om vi kunde avsluta denna förvirrade diskussion om vem som pratar med vem? Vi lever i ett demokratiskt samhälle och där pratar vi med varandra.

Har svenskarna Sisu?

Valdemarsvik Grit är ett begrepp som myntats av den amerikanska psykologen Angela Duckworth. På svenska kan det översättas till “gry” (som i “det är gott gry i grabben”), driv, karaktärsstyrka eller jävlar anamma. – Kort sammanfattat handlar det om en förmåga att hålla fast vid långsiktiga mål, och att inte ge upp vid motgångar. På finska är översättningen lättare. I generationer har man vetat vad sisu betyder och finska vinterkriget visade på dess vikt.

”I en tid av blixtsnabba kickar på sociala medier kan det kännas svårare än någonsin att kämpa för en belöning längre fram. Men vissa har lättare än andra att motivera sig. Hjärnforskaren Torkel Klingberg tror att förklaringen ligger i egenskapen som kallas "grit".

  Motivation kan se ut på många olika sätt. Exempelvis kan belöningar skapa det som kallas för “yttre motivation”: barnet övar på pianoläxan för att hen vet att belöningen blir en timme tv-spel efteråt, precis som barnets förälder går till jobbet för att kunna hämta ut sin lön i slutet av månaden. Men i Torkel Klingbergs forskning har yttre motivation inte visat sig påverka hur mycket barnen anstränger sig.

– Yttre motivation, som pengar, verkade inte spela någon roll. Så vi tittade i stället på inre motivation.

Inre motivation är samma sak som att utföra en aktivitet för att den känns bra i sig själv. Ett barn som har hört en låt och vill spela samma melodi på sitt piano drivs inte av önskan om en belöning, utan av saker som nyfikenhet och intresse. På samma sätt skulle barnets förälder kunna göra sina arbetsuppgifter även utan lön, om drivkraften var en fascination för uppgifterna eller en känsla av mening. Men i Torkel Klingbergs forskning kunde inte heller inre motivation förklara varför vissa barn kämpade hårdare än andra.

– Inre motivation och intresse är självklart någonting viktigt, men det förklarar inte vilka barn som förbättras mer och vilka som förbättras mindre i våra studier.

Det var inte förrän Torkel Klingberg och hans forskarlag undersökte ett nytt spår som bitarna började falla på plats.

– Vi stötte på det här med “grit”. Och så prövade vi det, och för första gången på flera år hittade vi något som kunde förklara en del av varför en del barn förbättras mer än andra, säger Torkel Klingberg.

 Fritidsintressen verkar vara starkt sammankopplat med grit. Även om det inte riktigt går att veta vad som är hönan och ägget kan man se att barn med hög nivå av grit ofta är de som ägnar sig åt en fritidsaktivitet under lång tid, snarare än de som byter aktivitet varje termin.

– En tolkning är att aktiviteterna i sig har en befrämjande effekt.

När det gäller lärares och andra vuxnas roll är kopplingen desto tydligare, menar Torkel Klingberg.

– Det finns ett flertal studier som visar att oavsett om man är född med mer eller mindre grit, kan man genom instruktioner och feedback få mer gritlikt beteende. Beroende på vilken feedback man får anpassar man sig, säger han.

Det har gjort flera olika experiment som undersöker hur barns motivation påverkas av vilken sorts beröm de får av vuxna. Exempelvis tenderar barn som oavsett insats får höra att de är duktiga att snabbt ge upp när de stöter på svåra uppgifter. I alla fall jämfört med barn som får en mer nyanserad återkoppling, där både positiva och negativa delar lyfts fram.

Kan det säga något om hur man bör göra i skolan?

– Ja, jag tror det, jag tror att det är applicerbart. Att vi i Sverige ofta har varit kravlösa, i all välmening, men det är inte till barnens bästa i långa loppet.”

http://www.specialnest.se/forskning/egenskapen-grit-nyckeln-till-framgang

 

"Insikten om vem man är börjar redan i tre till fem års ålder då barn ställer sig frågor om "Vem är jag?" och "Vad gör jag här". – Om man hittar svaren på dessa frågor lär sig barn tidigt att hantera motgångar och känner sig trygga med den de är. Barnen utvecklar här strategier och kunskaper som lär dem att klara av frustrationer. Som vuxen eller lärare ska detta sätt att arbeta börja i nuet för att successivt utveckla långsiktiga strategier.

Det är vanligt att belöning handlar om prestation. – Efter en fotbollsmatch kan barn få frågan om de gjort några mål. Här är det bättre att fråga barnen om de är nöjda? Här kan de berätta om saker som inte alla sett och då börjar samtalet bli riktigt intressant. Här är det barnen som själva definierar framgång och hur man gör det. Detta ger en trygghet att klara större utmaningar senare i livet.”

http://www.gih.se/Nyheter/2017/Staffan-Hultgren-om-grit-i-Kropp--Sjal/

 

Sveriges problem är precis som Torkel Klingberg beskriver att vi har i all välmening varit kravlösa. Det har skett en förslappning generellt och detta gör att barn i dagens samhälle inte rustas för livet på samma sett som tidigare generationer. Man skulle kunna säga att de har det för bra och för bekvämt. Trots detta mår allt fler allt sämre.

Jag tror att barn skulle utsättas för fler utmaningar i vardagen istället för att curlas, få lösa fler vardagsproblem både hemma & i skolan och återkoppling/positiv- negativ feedback borde ske mer konsekvent i skolan.

 

 

Sverige behöver mer företagarpolitik!

Valdemarsvik Sverige kan klara att skapa en halv miljon jobb de närmaste åren. Men det kräver en annan företagarpolitik. Vi kan inte stå still och förlita oss på gamla framgångar. Det måste bli enklare och mer lönsamt att driva företag. Och företagarna själva måste delta i debatten om hur jobb skapas, skriver Anna Kinberg Batra och Jörgen Warborn, riksdagsledamot och ordförande för Företagarrådet, på Dagens industris debattsida.

Den svenska ekonomin går starkt. Den senaste BNP-siffran för det andra kvartalet 2017 visar på en tillväxt på 4 procent jämfört med samma kvartal förra året. Högkonjunkturen är förstås glädjande, men det är centralt att inte glömma de långsiktiga utmaningar som Sverige står inför. I en värld där allt fler, allt mer välutbildade människor deltar på samma marknad behöver också vi bli bättre och jobba hårdare.

Sverige ska vara ett land som jobbskapare vill växa i och komma till, inte flytta från. Tillsammans med utanförskap och integration samt den ökade otryggheten är Sveriges förmåga att skapa fler jobb vår främsta utmaning. Därför har vi satt upp ett mål om 500 000 nya jobb till 2025. Det är ett mycket ambitiöst mål som kräver ett omfattande reformarbete, men det är vad som krävs för att vi ska klara välfärden och öka välståndet.

Efter ett kvarts sekel där hela jobbökningen skedde i offentlig sektor är det nu näringslivet där de nya jobben skapas. Möjligheten för företag att växa har förbättrats och den svenska företagsstrukturen skiljer sig inte längre nämnvärt från liknande länder.

Men vår styrka får inte tas för givet. För att fortsatt vara ett av världens mest framgångsrika länder krävs att fler utbildar sig, anstränger sig och driver företag. När digitalisering, robotisering, hårdare konkurrens från andra regioner och tuffare villkor för handel utmanar oss – då kan vi inte stå still och förlita oss på gamla framgångar.

Regeringen Löfvens passivitet är därför oroande i ett läge då Sverige behöver såväl fler enkla jobb som när företagens behov av kvalificerad arbetskraft fortsätter att växa. Trots detta genomförs kraftiga skattehöjningar. Företag drivs att lämna landet.

I stället måste vi jobba med dem som skapar jobb för att Sverige ska kunna växa sig ännu starkare. Sedan 2016 har Moderaterna förstärkt och utvecklat våra Företagarråd - där lokala företagare och moderata företrädare tillsammans arbetar för ett bättre företagsklimat - i hela Sverige. I dag finns över 100 företagarråd runt om i Sverige, och vi blir fler hela tiden. 

Genom jobbskaparnas medverkan kanaliserar vi deras idéer hur vi kan få tillväxt i hela Sverige. Vi tänker fortsätta ha sådan dialog. Inte för att fika, utan för att förändra.

Några slutsatser har varit förenande för stora delar av landet.

Det måste bli enklare och mer lönsamt att driva företag. Under Alliansregeringen sänktes bolagsskatten, ett investeraravdrag infördes och kravet på aktiekapital halverades. Företagens administration minskades med sju miljarder kronor och närmare 600 förenklingsförslag genomfördes. Stefan Löfvens regering prioriterar inte arbetet med regelförenkling för landets jobbskapare. För långa handläggningstider och pappersarbete innebär tid som inte går åt till att realisera affärsidéer.

Regelbördan är samtidigt fortsatt ett stort såväl upplevt som dokumenterat hinder för företag att starta och växa. Moderaternas utgångspunkt är att regelförenklingsarbetet bör genomsyra all politik.

Arbetskraftinvandring måste underlättas. Den som vill komma till Sverige för att jobba, bidra och göra rätt för sig ska kunna göra det. Att jobbskapare ska vilja flytta hit, inte härifrån, borde vara en självklarhet. Trots detta har vi sett en direkt motsatt utveckling där flitiga människor utvisats på grund av mindre formaliamissar. Det är oacceptabelt och därför bör lagen ändras så snabbt som möjligt så att de som gör rätt för sig självfallet får stanna i Sverige.

Utöver detta behöver handläggningstiderna för arbetstillstånd kortas och möjligheterna till digital hantering utökas. En 30-dagars-garanti hos Migrationsverket vid komplett ansökan bör införas.

Bättre tillgång till kompetens. För att få ett dynamiskt näringsliv måste mindre, snabbväxande företag kunna konkurrera om samma arbetskraft som större och mer etablerade.Därför bör det bli enklare och mer konkurrenskraftigt att erbjuda anställda incitamentsprogram och delägarskap. Det regelverk som regeringen har fått på plats är alldeles för snävt. Alla företag upp till 250 anställda och en nettoomsättning eller balansomslutning på 350 miljoner kronor ska omfattas.

Samtidigt behöver det bli enklare att anställa någon som är oetablerad på svensk arbetsmarknad. Därför vill tillsammans med Alliansen införa inträdesjobb, med sänkta anställningskostnader, så att det blir enklare att ta steget in på arbetsmarknaden för att lära sig jobbet på jobbet. Vi vill också införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att gå på bidrag.

Detta är några viktiga steg på vägen. Men många fler kommer att behövas för att Sverige ska klara att skapa en halv miljon nya jobb under de närmaste åren. Debatten om villkoren för svenska jobbskapare berör oss alla och framförallt gör företagare skillnad genom att själva säga sitt om hur vi får ett företagsammare Sverige. Vi uppmanar fler företagare att ta plats i debatten om hur jobben skapas i Sverige.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)

Jörgen Warborn, riksdagsledamot och ordförande för Företagarrådet (M)

Läs artikeln här.

 

 

 

 
 

Kommunerna borde köpa mer svenskt kött!

Valdemarsvik Idag finns större möjligheter för offentliga aktörer att prioritera djurvälfärd vid livsmedelsupphandling då den politiska ambitionen höjts på området. Enligt en undersökning som Svenskt Kött genomförde under våren vill närmare 60 procent av kommunernas upphandlingsansvariga ställa högre krav än vad de gör idag. Det är fullt möjligt att ställa krav på restriktiv antibiotikaanvändning, att grisarna svansar inte kuperas, att djuren har tillgång till strö och att de inte transporteras långa sträckor före slakt.

Vinsterna med att välja kött med en högre djurskyddshänsyn är många.

Vinsterna med att välja kött med en högre djurskyddshänsyn är många. Den goda djurhållningen är en bidragande orsak till att Sverige har EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Exempelvis använder Tyskland och Polen, två av de länder som Sverige importerar mest kött från, 13 respektive 12 gånger mer antibiotika per kilo levande vikt i djuruppfödningen jämfört med Sverige.

Samtidigt går det inte att ställa landspecifika krav offentlig upphandling då det strider mot EU:s upphandlingsdirektiv. Dock finns det flera krav som en kommun kan ställa för att premiera kött från djur som mått bra:

 • Ställ krav på att antibiotika endast får användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
 • Ställ krav på att köttet ska komma från uppfödning där djur maximalt har transporterats åtta timmar till slakt.
 • Ställ krav på att köttet ska komma från djur som varit helt bedövade under slakt och därmed förhindra att djuren känner smärta och även ångest vid slakt.
 • Ställ krav på betesdrift för nötkreatur.
 • Ställ krav på att grisar ska ha haft tillgång till tuggbart material/strö.

Vid upphandlingar av livsmedel till skolor och äldreomsorg är det i genomsnitt bara två företag som lämnar anbud, vilket kan jämföras med genomsnittet för alla typer av upphandlingar där antalet anbudsgivare är 4,6.Förutom kravställan i offentlig upphandling kan kommunerna därför göra riktigt skillnad för att underlätta för mindre och lokala livsmedelsproducenter i den offentliga upphandlingen och på så sätt gynna det lokala näringslivet och öka konkurrensen i livsmedelsupphandlingen:

 • Inför strategisk upphandling som ett mål i kommunen för att nå lokala och samhälleliga mål genom offentlig upphandling och fatta politiska beslut i enlighet med de strategiska intentionerna.
 • Ha en tidig dialog med lokala leverantörer och producenter om volymer och utvecklingspotential, så kan kommunen kommunicera med den lokala marknaden och dess utbud.
 • Genom att dela upp livsmedelsupphandlingen ned på artikelnivå blir det lättare för mindre producenter att lägga anbud.
 • Upphandla logistiken separat. Detta kan göras genom att ha en kommunal distributionscentral som underlättar för mindre (och ofta närproducerande) företag som kan ha svårt att leverera sina produkter.

Svar krävs av Löfven!

Valdemarsvik Svar om säkerhetsskandalen krävs av Löfven 

Regeringen Löfven har duckat medan medierna presenterat det som hänt vid Transportstyrelsen med rent häpnadsväckande missförhållanden. Sveriges säkerhet har inte tagits på allvar och det är helt oacceptabelt. Statsministern och regeringens företrädare måste snarast kliva fram och berätta vad de känt till samt vad som gjorts för att begränsa skadorna, skriver Anna Kinberg Batra och Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson, på Svenska Dagbladets debattsida.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Till exempel ska man alltid kunna lita på att polisen är tillgänglig när man behöver. Men även andra myndigheter och samhällsfunktioner har stor betydelse för att värna vår trygghet och säkerhet. Vårt land har länge kännetecknats av att människor haft en hög tilltro till samhällets institutioner. Det har gällt både myndigheter och annan förvaltning. Det är bra och är en viktig del av det som håller Sverige samman. Men det ställer höga krav. När exempelvis säkerhetsläget på olika sätt försämras kan vi inte vara naiva.

Även om det just nu är semestertider kan svenskt säkerhetstänkande aldrig ta ledigt. Samtidigt som en allt snabbare digitalisering innebär fantastiska möjligheter gör den oss också sårbara – för mäktiga intressen och länder som vill påverka oss och utnyttja svagheter.

Den senaste tidens avslöjanden om Transportstyrelsen är mycket allvarliga. Sveriges säkerhet har inte tagits på allvar. Det är helt oacceptabelt. Det finns uppgifter om att det redan 2015 inkom varningar om att Transportstyrelsen låtit icke-säkerhetsklassade personer i utlandet handskas med hemliga uppgifter. IT-tekniker har haft full tillgång till kvalificerade skyddsidentiteter, register över bepansrade fordon och bärigheten på svenska vägar och broar. Allvarliga, rent av förödande, uppgifter i fel händer. Det som hittills har avslöjats visar tydligt vad som kan hända om inte dessa frågor tas på det allvar de förtjänar.

 

Säkerhetspolisen har genomfört en förundersökning. Generaldirektören har tilldömts dagsböter och sedan fått avgå. Men än så länge ser vi bara konturerna av den skada som kan ha tillfogats Sverige. En anställd på Transportstyrelsen har beskrivit det som att de utländska tekniker det handlar om "fick nycklarna till Kungariket".

Det finns anledning att utkräva tydligt politiskt ansvar från regeringen Löfven som hittills valt att ducka medan medierna presenterat det som hänt vid Transportstyrelsen med rent häpnadsväckande missförhållanden.

Det är flera ministrar som nu måste lägga korten på bordet. Transportstyrelsen är en del av infrastrukturminister Anna Johanssons ansvarsområde. Säpo sorterar under inrikesminister Anders Ygeman. Försvarsmakten och svensk säkerhet kan ha tillfogats skada – ett ansvar som faller på försvarsminister Peter Hultqvist. När fick statsråden kännedom om läget? Vilka åtgärder har då vidtagits? Och varför har inte oppositionen informerats? Det är frågor Moderaterna nu formellt lämnat in i riksdagen och statsråden är skyldiga att svara snarast.

Ytterst ansvarig är dock Stefan Löfven. Statsministern och regeringens företrädare har ett ansvar att snarast kliva fram och berätta vad de känt till samt vad som gjorts för att begränsa skadorna.

Vi har inte råd att vara aningslösa. Det finns hot i form av att andra länder och fientliga organisationer bedriver underrättelsearbete i vårt land. Ett försämrat säkerhetsläge motiverar ytterligare satsningar på svensk försvarsförmåga och motståndskraft.

Moderaterna har länge drivit på för att bättre rusta samhället mot de nya hot och risker vi ser och åtgärda de brister i den svenska krisberedskapen som blivit allt mer uppenbara. Arbetet har påbörjats med att bygga ett totalförsvar samtidigt som ökad IT-säkerhet och minskad sårbarhet vid cyberattacker eller desinformationskampanjer ges högre prioritet i planeringen av landets framtida försvar.

Men även Myndighetssverige och det interna arbetet med säkerhetstänkande måste granskas. Ytterst vilar ansvaret tungt på regeringen och dess företrädare för den tillsyn och ledning de ska stå för.

Ifråga om det som skett vid Transportstyrelsen finns många obesvarade frågor och det motiverar en bred risk- och sårbarhetsanalys av svenska myndigheter. Konsekvenserna av vad som skett vid Transportstyrelsen kan ännu inte fullt ut överblickas. Men det ger kalla kårar längs ryggraden hos alla säkerhetsmedvetna.

Vi kräver nu att regeringen och de berörda statsråden till riksdagen återkommer med en samlad åtgärdsplan. Där bör redovisning ingå av hur detta kunnat ske, vilka åtgärder som vidtagits och vad som nu konkret görs för att stoppa säkerhetsriskerna vid alla de svenska myndigheter som hanterar och handskas med kvalificerade och sekretessbelagda uppgifter.

Svensk säkerhet måste tas på större allvar än vad regeringen Löfven hittills gjort.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)

Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson (M)

 

Läs artikeln här: https://www.svd.se/m-en-forbluffande-skandal--hur-mycket-visste-regeringen

 

  

Anna Nilsson är Oppositionsråd i Valdemarsvik. Jag är också 2 vice ordförande i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Östergötland och är vice ordförande i brukardialogberedning 5 i Region Östergötland.

 • Twitter
 • Anna Nilsson
 • Mest lästa bloggar
Östgötahockey

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se