• tisdag 25 oktober 2016
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Principen om barnets bäst Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Likvärdig skola

Norrköping Är en likvärdig skola förenligt med fri etableringsrätt. Jag tror inte det. Socialdemokratin har sedan början på nittonhundratalet aktiv arbetat på att göra skolan likvärdig. Oavsett vilka föräldrar du har eller var du bor så ska alla få en likvärdig utbildning. Efter ett långt utredningsarbete och kompromisser så tog riksdagen 1962 förslaget till en sammanhållen 9-årig grundskola. Den politiska skiljelinjen låg i när, eller om, man skulle påbörja en differentiering.

 För 50 år sedan hade Sverige en av världens modernaste och bästa skolsystem vars grundläggande tanke var allas rätt till en likvärdig skola. Dom kunskapsresultat som levererades låg bland dom bästa. Att göra en klassresa blev möjligt för många. Många är dom som berättar att man var den förste i sin familj som läst vidare till högre studier. Hur kan vi då femtio år senare hamna där vi hamnat. En nation vars kunskapsresultat stadigt sjunker. Där vi tidigare var i topp är vi nu medel, där vi tidigare var bra är vi nu under medel. 25% av våra 15-åriga pojkar saknar adekvat läsförmåga.

  En av dom största skillnader mot för 50 år sedan är den fria etableringsrätten. Vem som vill kan idag driva en skola. Formellt kan kommunen avråda men det är skolinspektionen som avgör. Hittills är det väldigt ovanligt att man inte ger tillstånd. En fri marknad skapar alltid en överetablering som i sin tur blir fördyrande. Politiskt så framhålls från i första hand borgliga politiker rätten till det fria valet. Valfrihet är viktigare än generellt höga kunskapsresultat. På individnivå så är valfrihet en kvalité. Att välja bort  en dålig inlärningssituation mot en bra. Tyvärr görs få val pga. kvalitén på den befintliga skolan utan oftare utifrån andra kriterier.  För mig blir frågan, ska våra elever behöva definieras som kunder och finnas på en marknad eller ska vi ha en likvärdig skola för alla våra elever. För mig är svaret ganska enkelt. Kunskap är för viktigt för att lämnas bort till en marknad.

 Jag har inga bekymmer med att företag går med vinst. Tvärtom det är förutsättningen för att driva företag. Om huvudmannen/kommunen har möjlighet att styra över utvecklingen och rätten att bestämma över etableringar så att vi använder våra resurser effektivt så finns det inga hinder för alternativa utförare. Men det absolut viktigaste är att åter skapa en likvärdig skola, såväl i Norrköping som i hela Sverige.

 

Vinster i välfärden!

Norrköping  Vinster i välfärden kommer att bli en av de politiska frågorna som kommer att finnas med in i valrörelsen 2018! Moderaterna som länge tvekat verkar nu ha bestämt sig för att ta strid för frågan. Under lång tid har det lobbats enormt mycket för att få det att framstå, att det är en rättighet att få göra vinst inom välfärdssektorn. För mig är det inget problem att företag gör vinst. Tvärtom, det är grunden för ett fungerande näringsliv. Men tyvärr hamnar debatten väldigt fel när det gäller skolan och utbildning. Staten stora ansvar är att säkerställa att vi har en fungerande utbildning i Sverige. Ett utbildningssystem som ger framtidens arbetsmarknad den kompetens som efterfrågas. Och även om värdet för kunskap devalveras i takt med teknikutveckling och andra länders utveckling så framstår för lång tid framåt att värdet av faktisk kunskap är  mycket stort. I de internationella jämförelserna tex PISA sjunker våra resultat dramatiskt sedan vi stod i topp på 80-talet. Om jag vore ledande företrädare för svenskt näringsliv skulle jag vara djupt orolig. Vad är det i vår struktur som förändrats sedan 80-talet? Men svenskt näringslivs fokus finns framför allt på att lobba för att behålla den struktur som finns idag.  Den fria etableringsrätten för företag att bedriva utbildningsverksamhet och det fria skolvalet med elevpeng. Få områden lämpar sig så illa för att verka på en marknad som utbildning. För det är ingen marknad. Det är en kvasi marknad.  Sten Bertil Olsson beskriver det väldigt väl i sin avhandling om skolan som en marknad. Det är inte kunden/eleven som betalar för varan, det är det offentliga. Valet görs inte utifrån skolkvalitet utan allt mer utifrån andra marknadskvaliteter. Om systemet ska finnas kvar så är det viktigare att skapa möjlighet för alla att ha samma valmöjlighet. Kötid ska inte finnas som urvalsmekanism. Alla som söker till en huvudman ska få plats. Full insyn i bolagen, är några väldigt enkla förändringar som det borde var möjligt att skapa politisk enighet kring. För det kan väl inte vara så att man värnar mer om bolagens vinst än om alla elevers lärande.

Skolval

Norrköping I helgen har det varit flera politiska utspel ang utbildning och skola. Det tillhör det politiska landskapet.  Skola och utbildning är den viktigaste frågan och vi kommer att får ser mer utspel vartefter.  Stefan Löven presenterade ett paket med 3600 nya utbildningsplatser. Det är bra och det behövs fler. Jag har sagt det tidigare, Campus Norrköping är beredd att ta emot fler studerande. Men oavsett vilka satsningar man gör, med mer statliga pengar, så måste vi också förhålla oss till vad det är som inte fungerar i den svenska skolan idag. Jag har svårt att förstå oviljan mot att lyfta fram de förändringar som skett sen slutet på 80-talet, som förändrat förutsättningarna väsentligt för att ge elever ett lärande.  Den svenska skolan var även innan det fria skolvalet segerrad.  Boendet skapar skillnader. Men inom de ramarna som fanns så blev det en blandning. I Hageby möttes villaeleverna med hyreshuseleverna. Det kom elever från Smedby till högstadiet. För forskningen är tydlig, en del av försämrade skolresultat beror på att vi blir alltmer segerrader i våra skolor. Skolor med välutbildade föräldrar tenderar att bli allt bättre medan elever till lågutbildade blir sämre. Den i princip fria etableringsrätten och det fria skolvalet är problematiskt. För det är inte ett fritt skolval för alla. För även om det teoretiskt är möjligt för alla att söka till tex Kunskapsskolan, så finns det bara ett visst antal platser. Ser man hur elevsammansättningen är på många fristående skolor, så visar det att det inte speglar samhället i övrigt. Om det varit ett kundvalssystem byggt på att skolor måste ta emot alla elever (vilken den kommunala skolan alltid måste) så tror jag inte det skulle finnas ”riskkapital” för att driva utbildning. Och det som förvånar mig mest är att det är så polariserat. Det borde vara rimligt och möjligt att lyfta frågan.

 Något som man skulle kunna införa väldigt enkelt är att lotta in elever. Om antalet som söker till en skola överstiger antalet platser så ska alla platser lottas ut. Kötid ska inte vara meriterande. Det här är frågor som hanteras nationellt. Våra skolor styrs av nationella styrdokument. Men intill dess det sker förändringar så ska vi i Norrköping skapa så goda förutsättningar för våra elever som är möjligt. För trots allt, vi kan ge alla elev ett gott lärande, det är inte enkelt men absolut möjligt!

Statsbidrag

Norrköping I tidningarna har man kunnat läsa om att kommuner haft möjligheten att ansöka om statliga medel för läxhjälp. Norrköping sökte och fick 3,3 milj kr. Linköping, vår grannkommun sökte och fick 12 milj kr. Man kan fundera på vad i systemet som gör att det kan bli så stora skillnader mellan två jämnstora kommuner. Det finns ett visst antal kronor i potten som ska fördelas, eftersom alla pengarna inte kunde fördelas ut så kan det bli väldigt ojämnt. Många kommuner söker inte alls. Ibland är kraven från departement så krångliga och tidskrävande att man avstår. För att få pengar ska man uppfylla kraven, genomföra och återredovisa. Jag brukar hävda att det är dyrt att vara fattig. Även om Norrköping inte är en fattig kommun så har vi inte alltid de muskler som behövs för att kunna ta till oss fullt ut av tex statsbidrag. Våra milj motsvarar ungefär det vi brukar kunna räkna hem när staten fördelar pengar, men det känns lite fel att kommuner som har större behov av läxhjälp till sina elever inte alltid har möjlighet att ta till sig av statens riktade statsbidrag. Det finns en stark kritik mot systemet och det måste förändras. Ska vi ha en likvärdig skola i Sverige så måste det finnas likvärdiga förutsättningar. Då behöver vi en tydligare socio-ekonomisk viktning av statens resurser. Antingen har vi ett kommunalt uppdrag att ha ansvaret för utbildning, med allt vad det innebär eller så har vi en statlig styrning fullt ut. Med tanke på den byråkrati man skapar för att söka statsbidrag är lite skrämmande med en statlig styrning. Och då har jag inte skrivit om lärarlönelyftet! Vilket är ett litet mästerverk i att skapa problem i all välvilja!

 Den andra tidningsrubriken har handlat lärarbrist. Vi står inför en av våra största utmaningar jag har varit med om som skolpolitiker. Vi kan idag inte tillsätta alla lärartjänster med behöriga sökande. Det ser mer eller mindre likadant ut i hela Sverige. Det här läsåret kommer vi att klara det, rektorer är duktiga på att hitta lösningar. Men det är inte hållbart över tid. För det är ingen tillfällig kris utan ett normalläge som vi måste förhålla oss till. Återigen står staten med ett ansvar. En av  deras viktigaste uppgifter är att säkerställa att det finns kompetent personal tillgänglig. Kommuner ska inte syssla med högre utbildning. Vi fortbildar och kompetensutvecklar och ska självklart vara en attraktiv arbetsgivare. Vi behöver se över vad vi kan göra lokalt men det måste till fler utbildnings platser och fler sökande. Och det finns absolut goda möjligheter att öka antalet utbildningsplatser, inte minst på Campus Norrköping. Vi har ett universitet med lång erfarenhet av lärarutbildningar och vi har studentlägenheter. Dags att använda dem!

 

Svenskhet

Norrköping Följer med intresse den allt mer hårdnande kampen om att vara det svenskaste partiet. Där SD under lång tid haft tolkningsföreträde kommer nu moderater och KD starkt.

Att Moderaterna på så kort tid gör en helomvälvning är inte särskilt anmärkningsvärt. Man är bra på att hitta rätt, att triangulera! Att känna hur vindarna blåser. Att på kort tid gå från öppna hjärtan till stängda gränser gick fort! . Förmodligen kommer det ett namnbyte inom kort. Allmänna valförbundet, Högerpartiet Moderata samlingspartiet och Nya Moderaterna! Mitt förslag är Konservativ samling! Förstår att KD är lite irriterade över att inte få vara det värdekonservativa partiet! Och hur man ska hitta en allians där Liberalerna ska ingå blir spännande att se! Men det är långt till nästa val!

 

Besökte Bråvallafestivalen och känner en sorg över att så många tjejer blir utsatta för manligt förtryck. Att en festival som genomsyras av så mycket glädje, skall solkas av män som beter sig som svin är bedrövligt. Jag vill att Bråvallafestivalen och alla andra platser där människor samlas för glädje och gemenskap ska finnas kvar. Allt annat vore att ge upp. Jag har ingen lösning, men vet att vi måste bli bra på att tidigt prata med våra barn och ungdomar om vad som är rätt och fel.

 

Att vandra genom Norrköping och se alla fantastiska, engagerade idrottare och funktionärer är fantastiskt. SM-veckan är verkligen något som vi borde ha varje år. Tyvärr finns det många andra städer som tycker likadant!

 

Kul att IFK tog tre poäng i sin första bortamatch med ny tränare!

 

 

Skolutveckling

Norrköping Det enskilt viktigaste nyckeltalet i skolan är betyg i årskurs nio. Att komma in på ett nationellt program på gymnasiet, ett program som är ens förstahandsval, är avgörande för att sen komma ut i arbete eller studier. I Norrköping ligger vi fortfarande för lågt. Vi har under flera år förstärkt våra insatser mot de tidigare åldrarna, vilket på sikt skapar förutsättningar att lyckas på högstadiet. Att ha en adekvat läsförmåga är avgörande för senare möjligheter att tillgodogöra sig undervisning. Att förstå matematiska begrepp är nödvändigt för att bli bra på att räkna. Redan nu påbörjar vi arbetet med att skapa bättre förutsättningar för våra elever på de skolor vi ser har störst utmaningar. Inte minst kopplat till våra nyanlända elever. Gustav Adolf och Matteusskolan inför tvålärarsystem. Borgsmo arbetar mot trygghet trivsel och studiro med hjälp av bla Friends , elevcoach och fasta vikarier. Klingsborg (fd Kungsgård) blir ny högstadieskola där Söderportens elever blir först att flytta in till hösten. Där kommer bla modersmålsundervisningen att integreras med ämnesundervisningen.

Vi har anställt förstelärare med resultatuppdrag, som kommer att finnas på de skolor med störst behov av stöd och utveckling. Djäknepark har ett tionde skolår för elever som varit kort tid i Sverige. Och utmaningen är stor. Vi har och får många nyanlända elever som på kort tid ska komma ikapp. En del med väldigt goda kunskaper från tidigare utbildning en del med nästan helt avsaknad av tidigare lärande. Men det tydliga mål som Utbildningsnämnden har att vi ska ha en likvärdig skola som ger alla elever samma förutsättningar ska vi uppnå! Att vi har likvärdighet inom skolor, likvärdighet mellan kön och etnicitet. Det arbetet pågår och ska förstärkas och det måste börjas i förskolan!

Olle Johansson är socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping med ansvar för utbildningsfrågor.
  • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker