Likvärdig skola

Norrköping Är en likvärdig skola förenligt med fri etableringsrätt. Jag tror inte det. Socialdemokratin har sedan början på nittonhundratalet aktiv arbetat på att göra skolan likvärdig. Oavsett vilka föräldrar du har eller var du bor så ska alla få en likvärdig utbildning. Efter ett långt utredningsarbete och kompromisser så tog riksdagen 1962 förslaget till en sammanhållen 9-årig grundskola. Den politiska skiljelinjen låg i när, eller om, man skulle påbörja en differentiering.

 För 50 år sedan hade Sverige en av världens modernaste och bästa skolsystem vars grundläggande tanke var allas rätt till en likvärdig skola. Dom kunskapsresultat som levererades låg bland dom bästa. Att göra en klassresa blev möjligt för många. Många är dom som berättar att man var den förste i sin familj som läst vidare till högre studier. Hur kan vi då femtio år senare hamna där vi hamnat. En nation vars kunskapsresultat stadigt sjunker. Där vi tidigare var i topp är vi nu medel, där vi tidigare var bra är vi nu under medel. 25% av våra 15-åriga pojkar saknar adekvat läsförmåga.

  En av dom största skillnader mot för 50 år sedan är den fria etableringsrätten. Vem som vill kan idag driva en skola. Formellt kan kommunen avråda men det är skolinspektionen som avgör. Hittills är det väldigt ovanligt att man inte ger tillstånd. En fri marknad skapar alltid en överetablering som i sin tur blir fördyrande. Politiskt så framhålls från i första hand borgliga politiker rätten till det fria valet. Valfrihet är viktigare än generellt höga kunskapsresultat. På individnivå så är valfrihet en kvalité. Att välja bort  en dålig inlärningssituation mot en bra. Tyvärr görs få val pga. kvalitén på den befintliga skolan utan oftare utifrån andra kriterier.  För mig blir frågan, ska våra elever behöva definieras som kunder och finnas på en marknad eller ska vi ha en likvärdig skola för alla våra elever. För mig är svaret ganska enkelt. Kunskap är för viktigt för att lämnas bort till en marknad.

 Jag har inga bekymmer med att företag går med vinst. Tvärtom det är förutsättningen för att driva företag. Om huvudmannen/kommunen har möjlighet att styra över utvecklingen och rätten att bestämma över etableringar så att vi använder våra resurser effektivt så finns det inga hinder för alternativa utförare. Men det absolut viktigaste är att åter skapa en likvärdig skola, såväl i Norrköping som i hela Sverige.

 

Skolkommissionen

Norrköping I dagarna avlämnade skolkommissionen ett delbetänkande. Arbetet som ska vara klart 2017 ska ligga till grund för lärandet i landets skolor. I grunden ett bra arbete. Ska vi klara av att höja den svenska utbildningsnivån från dagens PISA nivåer till en långsiktig hög nivå behövs breda uppgörelser. Tyvärr pekar väl den debatt som finns att det blir svårt att hitta koncensus i vår viktigaste fråga. För det är avgörande för vår framtida välfärd att utbildningsnivån höjs.

Det som jag ser som viktigast är att man slår fast att det handlar om ett systemfel. Det är inte de enskilda lärarna eller skolledarna, det är större än så. En viktig fråga är att finansiera skolan nationellt utifrån socioekonomi. Ska alla få samma förutsättningar är det rimligt att alla har samma ekonomiska förutsättningar. Att stärka statens inflytande kanske är nödvändigt men det finns idag inga skarpa förslag. Andra statliga myndigheter med lokal anknytning visar på hur svårt uppdraget är.

Men intill dess att det finns skarpa förslag så förhåller vi oss till den verklighet som finns just nu. På senaste nämnden i UN tog vi beslut om att förstärka flera skolor med riktade insatser för att förbättra måluppfyllelsen.

 

För övrigt besökte jag Parkskolan i Skärblacka. Efter en guidad rundvandring av två elever samtalade jag med rektor. Att ha summa noll anmärkningar från arbetsmiljöverkets genomlysning visar på hög kvalité, att man dessutom har bra resultat och lärare och pedagoger som trivs gör inte saken sämre.

 

 

Brinnande bilar

Norrköping

Det som nu händer i Norrköping med att individer bränner bilar och skapar egna lagar är djupt beklagligt. Menlös förstörelse av några få individer.

Vi ska alltid göra allt vi kan för att alla kan växa upp och få ett meningsfullt liv. Men vi kan aldrig acceptera att man bryter mot lagen. Vi kan förstå orsakerna bakom varför det händer men aldrig acceptera våld som uttryck för frustation och utanförskap.

Vi måste ha ett samhälle där rättsstaten fungerar. Där polis, åklagare och domstolar fungerar. Där medborgare kan känna sig trygga varhelst man befinner sig oavsett tid på dygnet. Jag har stort förtroende och respekt för de poliser och personal inom räddningstjänst som möter våldet i sin vardag. Jag hoppas och tror att de också ska ha de resurser som behövs för att skapa ett tryggt Norrköping.

 

För att inte fler ska välja ett liv i utanförskap måste vi fortsätta att skapa det goda samhället. Vi vet att arbetslöshet är den viktigaste friskfaktorn. Att en godkänd gymnasieutbildning ger jobb. Att en rik fritid är viktigt. Allt det vi gör idag, som vi måste göra ännu bättre imorgon.

 

Skolkommissionen som nu lämnat ett delbetänkande lyfter många viktiga saker. En likvärdig skola kräver en likvärdig finansiering. En starkare statlig styrning över verksamheten för att inga skolor ska misslyckas. I teorin goda intentioner men som idag saknar konkreta förslag på genomförande. Ett steg i rätt riktning vore att avsluta alla riktade bidrag och istället föra ut det i generella bidrag. Något som skulle skapa mindre administration och mer tid åt verksamhetsutveckling. Men det som jag mest fäste mig vid var analysen över Sverige som utbildningsnation. Att det finns en hel del bra skolor, lite här och lite där. Goda exempel där man lyckats lite bättre. Men på totalen har vi en väldigt svag lärandeprocess i Sverige. Vilket över tid kommer att riskera vår välfärd.

Intill dess skolkommission lägger skapa förslag förhåller vi oss till den verklighet som vi lever i just nu. Att skapa en likvärdig skola och förskola av hög kvalité.

 Vi tar i morgondagens UN förslag om att förstärka skolor med riktade satsningar för att skapa bättre förutsättningar på skolor med stor utmaningar.

 

Det som nu händer i Norrköping med att individer bränner bilar och skapar egna lagar är djupt beklagligt. Menlös förstörelse av några få individer.

Vi ska alltid göra allt vi kan för att alla kan växa upp och få ett meningsfullt liv. Men vi kan aldrig acceptera att man bryter mot lagen. Vi kan förstå orsakerna bakom varför det händer men aldrig acceptera våld som uttryck för frustation och utanförskap.

Vi måste ha ett samhälle där rättsstaten fungerar. Där polis, åklagare och domstolar fungerar. Där medborgare kan känna sig trygga varhelst man befinner sig oavsett tid på dygnet. Jag har stort förtroende och respekt för de poliser och personal inom räddningstjänst som möter våldet i sin vardag. Jag hoppas och tror att de också ska ha de resurser som behövs för att skapa ett tryggt Norrköping.

 

För att inte fler ska välja ett liv i utanförskap måste vi fortsätta att skapa det goda samhället. Vi vet att arbetslöshet är den viktigaste friskfaktorn. Att en godkänd gymnasieutbildning ger jobb. Att en rik fritid är viktigt. Allt det vi gör idag, som vi måste göra ännu bättre imorgon.

 

Skolkommissionen som nu lämnat ett delbetänkande lyfter många viktiga saker. En likvärdig skola kräver en likvärdig finansiering. En starkare statlig styrning över verksamheten för att inga skolor ska misslyckas. I teorin goda intentioner men som idag saknar konkreta förslag på genomförande. Ett steg i rätt riktning vore att avsluta alla riktade bidrag och istället föra ut det i generella bidrag. Något som skulle skapa mindre administration och mer tid åt verksamhetsutveckling. Men det som jag mest fäste mig vid var analysen över Sverige som utbildningsnation. Att det finns en hel del bra skolor, lite här och lite där. Goda exempel där man lyckats lite bättre. Men på totalen har vi en väldigt svag lärandeprocess i Sverige. Vilket över tid kommer att riskera vår välfärd.

Intill dess skolkommission lägger skapa förslag förhåller vi oss till den verklighet som vi lever i just nu. Att skapa en likvärdig skola och förskola av hög kvalité.

 Vi tar i morgondagens UN förslag om att förstärka skolor med riktade satsningar för att skapa bättre förutsättningar på skolor med stor utmaningar.

 

Det som nu händer i Norrköping med att individer bränner bilar och skapar egna lagar är djupt beklagligt. Menlös förstörelse av några få individer.

Vi ska alltid göra allt vi kan för att alla kan växa upp och få ett meningsfullt liv. Men vi kan aldrig acceptera att man bryter mot lagen. Vi kan förstå orsakerna bakom varför det händer men aldrig acceptera våld som uttryck för frustation och utanförskap.

Vi måste ha ett samhälle där rättsstaten fungerar. Där polis, åklagare och domstolar fungerar. Där medborgare kan känna sig trygga varhelst man befinner sig oavsett tid på dygnet. Jag har stort förtroende och respekt för de poliser och personal inom räddningstjänst som möter våldet i sin vardag. Jag hoppas och tror att de också ska ha de resurser som behövs för att skapa ett tryggt Norrköping.

 

För att inte fler ska välja ett liv i utanförskap måste vi fortsätta att skapa det goda samhället. Vi vet att arbetslöshet är den viktigaste friskfaktorn. Att en godkänd gymnasieutbildning ger jobb. Att en rik fritid är viktigt. Allt det vi gör idag, som vi måste göra ännu bättre imorgon.

 

Skolkommissionen som nu lämnat ett delbetänkande lyfter många viktiga saker. En likvärdig skola kräver en likvärdig finansiering. En starkare statlig styrning över verksamheten för att inga skolor ska misslyckas. I teorin goda intentioner men som idag saknar konkreta förslag på genomförande. Ett steg i rätt riktning vore att avsluta alla riktade bidrag och istället föra ut det i generella bidrag. Något som skulle skapa mindre administration och mer tid åt verksamhetsutveckling. Men det som jag mest fäste mig vid var analysen över Sverige som utbildningsnation. Att det finns en hel del bra skolor, lite här och lite där. Goda exempel där man lyckats lite bättre. Men på totalen har vi en väldigt svag lärandeprocess i Sverige. Vilket över tid kommer att riskera vår välfärd.

Intill dess skolkommission lägger skapa förslag förhåller vi oss till den verklighet som vi lever i just nu. Att skapa en likvärdig skola och förskola av hög kvalité.

 Vi tar i morgondagens UN förslag om att förstärka skolor med riktade satsningar för att skapa bättre förutsättningar på skolor med stor utmaningar.

 

Revision

Norrköping >> Utbildningsnämndens mål är att alla barn och ungdomar ska få det stöd de behöver för att klara skolan med godkända betyg. Det är ett mål överordnat allt annat. I det arbetet är revisionen ett bra stöd och bidrar till att vi kan utveckla verksamheten. I de fall revisorerna upptäcker brister ska vi naturligtvis ta till oss detta och se till att de åtgärdas.

>> I dagens NT framstår det som att jag tycker revisorerna har fel när de kritiserar utbildningsnämnden. Det stämmer inte, revisorerna framför kritik som nämnden delar och som vi redan tagit till oss och börjat arbeta med. På flera områden har vi redan rättat till det som kritiseras, kvar är resursfördelningsmodellen område där vi är framme under våren.

>> För att komma till rätta med den kritik vi får kommer utbildningsnämnden återkomma med en handlingsplan för att rätta till och säkerställa de strukturer och rutiner som krävs för en bra styrning och för att våra barn och unga ska få det stöd de behöver.

Likvärdig skola

Norrköping En av de största utmaningar vi har inför framtiden är att skapa en utbildning som ger alla samma förutsättningar att nå sina drömmars högsta mål. En utbildning som är likvärdig oavsett var du bor eller vilka föräldrar man har. Vi ser en utveckling i Sverige som går åt motsatt håll. Så också i Norrköping. Vi får högre meritvärde men färre som kommer in på ett nationellt program på gymnasiet.  Som socialdemokrat är det för mig oacceptabelt. Ett samhälle som glider isär och blir mindre jämlikt är något alla förlorar på.

I en allt mer global ekonomi där vi får allt mindre möjlighet att nationellt agera blir utbildning den enskilt viktigaste faktorn för ett gott liv. Utan en fullständig gymnasieutbildning är det redan idag svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och det kommer inte att bli enklare. Allt tyder på att framtidens arbetstillfällen kräver en allt högre kompetens. Oavsett om det är en teoretisk eller praktisk inriktning.

 I utbildningsnämndens uppdragsplan för 2016 står det ”Norrköping skolor och förskolor ska ge alla samma förutsättningar.” Det är dags att vi bryter den negativa trenden. Det är inte enkelt och det kommer att ta tid. Men vi vet att det inte är en naturlag att skillnader i utbildningsnivå beror på förälders utbildningsnivå eller vilket land du är född i. Elevers utbildningsnivå beror på hur samhället organiserar sin utbildning. Norrköping ska visa att det går att både ha höga meritvärde och en jämlik skola. Oavsett om du finns i en kommunal eller fristående skola. Grunden är en högkvalitativ förskola, grundskola och gymnasium. Att stödja barn och elever tidigt. Att ge nyanlända rätt förutsättningar i sitt lärande. Att de med störst behov får tillgång till de bästa pedagogerna och de bästa ledarna. Skolan kommer att behöva stöd och samarbete med flera aktörer, både i kommunen och utanför.

 Med en socialdemokratiskt styrd regering ser vi nu att vallöften om mer resurser till välfärden förverkligas. Det innebär att Norrköping får bättre resurser för lärande.

Med en allt bättre nationell politik och ett tydligt fokus i Norrköping ska vi skapa en jämlikt skola med goda resultat.

Fria skolvalet

Norrköping Det pågår en intensiv debatt ang det fria skolvalet, inte minst på borliga tidningars debatt och ledarsidor. Som vanligt när det gäller att förändra skolan i en riktining som ger möjlighet till en  större  likvärdighet för våra elever, så drar åsiktsetblisimanget igång. Och då finns sdet bara en sanning. Det fria skolvalet har inte påverkat resultat för elverna. Det är tråkigt och det är dumt. Ska vi över tid ta tillbaka en utbildningnivå i Sverige så måste man också konstruktivt förhålla sig till det fria skolvalet och sätta in det i ett sammanhang där målet är att alla elever i Sverige, oavsett var man bor eller etnisk bakgrund eller föräldras utbildningsbakgrund ska påverka elevens möjlighet till att komma så långt som möjligt och kunna göra sina egan val. Och det är väldigt långt dit, men vi måste börja någonstans. Det fria skolvalet som det är utformat idag skapar inte en likvärdig skola. Men valfrihet är en kvalite som vi ska värna. Och då måste det finnas en seriös diskussion som ser lite längre än sina egna särintressen och ser alla elevers lärande som det största särintresset.

Läser med glädje om Hageby Hus och dansen. Har själv sett dansgruppen vid flera tillfällen och det är verkligen en stor glädje! Men varför måste man stigmatisera Hageby med en en rubrik " Dansen räddar unga i Hageby". Kan det vara likadant i Hageby som i Lindö som i Smedby som i Klockartorpet eller var som helst; man tycker om att dansa! Alla som finns i ett sammanhang som känns meningsfullt är värdefullt, oavsett plats. Föreningsaktiviter är bra för alla, oavsett var  man bor.

 

Olle Johansson är socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping med ansvar för utbildningsfrågor.
  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker