• onsdag 28 september 2016
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Termalbad i Budapest Perenkranz bakom scen Perenkranz bakom scen
Vädersponsor:

Eva-Britt Sjöberg (KD)

Debatt och beslut talar sitt tydliga språk

Norrköping Föga förvånande slutade kommunfullmäktige långa debatt med att majoriteten sa nej till valfrihet. Vi skulle ta beslut om införande av LOV (lagen om valfrihetssystem). En valfrihet som två tredjedelar av Sveriges invånare har tillgång till, men inte vi som bor i Norrköping.


När det gäller särskilt boende har vi möjlighet att ge önskemål om på vilket boende vi ska placeras när vi väl uppfyller kraven. Men när det gäller hemtjänst har vi inga, alltså INGA, alternativ. Kommunala hemtjänsten är uppbyggt på geografiska områden och några privata finns inte överhuvudtaget. De hade kunnat ändras i måndagskväll, men så blev det inte.


I vård och omsorgsnämnden har jag suttit i gruppen som arbetade med mångfaldsplanen. Där framkom bland annat önskemål om äldreomsorg med inrikting mot olika grupper utifrån kultur. Önskemål från finsktalande och assyrisk-syrianska grupperna var starkast. De finsktalande har nu fått sitt genom privatägda Ansvar&Omsorg, då ingen kommunal enhet visat intresse. Att det skulle finnas någon kommunal enhet som vill nischa sig mot assyrisk-syrianska gruppen har vi inte sett tecken på. Hade vi infört LOV skulle de själva kunnat ta initiativet att starta. Det är en grupp som har många entreprenörer och många med medicinsk kompetens. I måndagskväll kunde vi tagit beslut som gjort detta möjligt.


Vänstern var ovanligt flitiga i debatten och hävdade bland annat att valet stod mellan omsorg eller girighet! Men hävdade samtidigt trots ett antal påhopp och misstänkliggörande av företag att vänstern är företagsvänliga. En ekvation som är svår att få ihop.


Man fick också intryck av att bilden majoriteten ville ge var att vem som helst kan öppna ett vårdföretag, fri etableringsrätt. Så är det inte! Kommun är den som sätter upp reglerna som ska gälla för de företag som ska verka inom omsorgen. Det ger stora möjligheter att påverka kvalitén. Nyckeln är att ha koll på kommunens egna kostnader och utifrån dem sätta det pris som man betalar till LOVföretag, och ställa de krav man önskar och sedan låta invånarna välja. Denna valfrihet vill inte S,V och MP att norrköpingsborna ska ha.


Debatten och beslutet talar sitt tydliga språk. Vi behöver en ny kommunledning. En kommunledning som ger mer utrymme för företagande och mer utrymme för enskilda personer.

"Svenska värderingar" -vårt nya tabu?

Norrköping Kristdemokraterna och partiledare Ebba Busch Thor talar om värderingskris i Sverige. De senaste dagarnas hetsiga debatt om värderingar visar att det är helt rätt.

För inte alls länge sedan var det politiskt tabu att tala om att stor invandring kunde vara en utmaning för vårt land. Detta är nu tillåtet att prata om. Att ett antal journalister och politiker nu vill skapa ett nytt tabu ser jag som mycket allvarligt. Vårt nya tabu är talet om värderingar, och speciellt om så kallade "svenska värderingar" (men att tala om "den svenska modellen" verkar fortfarande vara tillåtet...) Man talar om det som exkluderande för våra nyanlända vänner, inte som ett sätt att inkludera.

Våra gamla tabun om invandringens utmaning hindrade många konstruktiva lösningar och har lett till att politiker den senaste tiden tvingats ta kraftiga tag för att minska invandringen, mycket kraftigare än någon egentligen vill och det är nu svårt att tala om att vi har human invandringspolitik (inte minst nu när regeringen har försvårat för familjer att återförenas)

Låt oss inte göra samma misstag när det gäller värderingar. Traditioner, vanor och värderingar är inte samma sak men är i vissa fall mycket närliggande. Jag menar att när vissa talar om svenska värderingar menar man kanske egentligen traditioner och vanor. Vill dock påpeka att min partiledare i sitt tal pratade om "goda värderingar" inte svenska (till skillnad från Löfven och Åkesson) men jag inriktar mig ändå på begreppet "svenska värderingar".

Att tala om svenska värderingar är inte samma sak som att inga andra länder kan ha samma värderingar, i mer eller mindre hög grad av likhet. Lika lite som att olika partiers alla värderingar är enskilt deras, det är kombon av värderingar som gör partiet. (Och det betyder inte heller att alla svenskar rättar sig efter dessa värderingar/vanor)

Låt mig ge ett axplock på vad jag spontant anser vara svenska värderingar, traditioner o vanor:

Man ska vänta på sin tur, det är inte ok att tränga sig
Accepterar inte barnaga och inte kvinnomisshandel
Jantelagen - "tro inte att du är nåt" (lever tyvärr kvar)
Jul, Valborg och Midsommar är exempel på viktiga helger
Stort engagemang i föreningsliv
Pratar gärna om vädret
Stort förtroende för myndigheter och stor förväntan på det offentliga
Accepterar inte korruption
Är inte speciellt stolta över vårt land, utom i idrottssammanhang

Att Sverige är i en värderingskris är tydligt och vi behöver absolut definiera vilka värderingar vi vill ska bygga vårt Sverige på fortsättningsvis - tillsammans. Kristdemokraterna vill ha ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter, ett samhälle där vi har frihet men kombinerat med ett ansvar för varandra, ett samhälle där de minsta gemenskaperna är starka och trygga - för då får vi ett starkt och tryggt Sverige!

 

Kreativa ideer är alltid välkomna!

Norrköping Moderaterna har haft pressträff idag. De vill ha en särskild avdelning för vård av personer i livets slutskede. Och de har enligt Folkbladet idag beslutat att lämna in en motion om detta till kommunfullmäktige. Detta i ett ärende som bäst beslutas i vård och omsorgsnämnden.

När den lämnats kommer motionen att anmälas som inkommen på nästkommande kommunfullmäktige(KF) och sedan skickas till kommunstyrelsen(KS) för beredning. KS kommer sedan att skicka den på remiss till vård och omsorgsnämnden(VON) som kommer att bereda och ge förslag på hur man anser att KS ska besluta. Sedan ska motionen upp på ett informationsKS och sedan på beslutsKS där man tar beslut om hur man anser att KF ska besluta om motionen. Sedan avgör KF om motionens ska bifallas eller inte. Om motionen bifalls kommer VON att få uppdraget att verkställa den.

Hade moderaterna snabbt velat påverka i denna fråga hade man istället lagt förslaget direkt i nämnden via sina representanter där. Då hade frågan kunnat beredas till nästkommande nämnd och om förslaget skulle bifallas hade kontoret fått uppdraget att verkställa ca ett halvår snabbare än om frågan måste gå via KF. Detta vet naturligtvis moderaterna om, och man kan fundera på vad syftet är när man tar denna omväg.


Det verkar som om även vänsterpartiet var med på ett hörn på pressträffen. Dock inte för att komma med något kreativt förslag utan för att ge en mycket svart bild av korttidsplatserna på Timmermannen.

Mona Olsson(V) utgår från delar av svaret på en fråga hon ställt på senaste nämnden där man lyfte de utmaningar som varit på Timmermannen i uppbyggnadsskedet det första året; personalgruppen skulle jobba ihop sig samtidigt som vårdtyngden blev större än vad vi haft dittills på våra korttidsplatser och det dröjde länge innan regionen kunde inte ge oss en fast läkarkontakt. Trots högre grundbemanning än på andra korttidsplatser har det inte räckt till fullt ut på ett tillfredställande sätt.
Vad Mona Olsson inte berättade var att bemanningen har nu utökats både när det gäller undersköterskor och sjuksköterskor och att vi sedan en tid fått en fast läkarkontakt. Jag hade hoppats mer från Mona Olsson än uttalanden som oroar våra medborgare i onödan.

Men kreativa ideer är alltid välkomna. Tycker bara det är lite onödigt att låta dem ta meningslösa omvägar.

Nej SVT Öst, korttidsplatserna är mycket viktiga!

Norrköping SVT Öst förmedlar just nu en bild av politikers (och tjänstemäns) attityd till korttidsplatser som jag inte känner igen mig i. SVT Öst

Korttidsplatserna är mycket viktiga! Att vi direkt efter valet såg till att återöppna tidigare stängda platser visar det tydlig. Det förvånar mig att inte SVT Öst gör den kopplingen utan istället talar om "paniköppning".

Korttidsplatserna är viktiga för personer som inte kan återvända hem direkt efter sjukhusvistelse, och för de som inte kan bo kvar hemma i väntan på en permanent äldreboendeplats(säbo) och för de som trots många insatser inte känner sig trygga hemma i livets slutskede.
Korttidsplatser är också till för personer som bor hemma men som i perioder behöver komma som en avlastning för anhöriga som annars vårdar dem hemma, sk växelboende.

När de gäller personer som väntar på plats till säbo vore det naturligtvis bättre för den enskilde om man får komma direkt till en permanent plats och inte behöver "mellanlanda" på korttidsplats. Förflyttning är en stor påfrestning för äldre och sjuka och är något vi ska undvika. Tyvärr har vi än så länge kvar kö till säbo och då är korttidsplatserna mycket viktigt komplement för dessa personer. Idag upptas ungefär hälften av våra 116 korttidsplatser av personer som väntar på permanent plats, men det förväntar vi oss minska kraftigt i samband med att vi bygger ut antalet säbo-platser. Det ska blir närmare 90 nya platser redan i år. 24 är redan öppnade och resten öppnas i höst.

Så nej SVT öst, vi poltiker är inte negativa till korttidsplatser!

Att de allra flesta, trots vikten av korttidsplatser, återvänder hem direkt efter sjukhusvistelse är utifrån vetskapen att smittorisken är lägre i egna hemmet och tillfrisknandet i de allra flesta fall går snabbare i hemmiljön med relevant stöd. Det är utifrån detta vi har format våra riktlinjer i kommunen, som senast reviderades i april i år. I revideringsprocessen var bland annat KPR (kommunala pensionärsrådet) involverade. Riktlinjerna togs helt i politisk enighet, dvs ALLA partier står bakom våra nuvarande riktlinjer. Jag är därför förvånad att vissa oppositionsföreträdare försöker framstå som om deras parti inte stödjer riktlinjerna. Det visar i mina ögonen stor ovilja att förstå eller stor okunnighet, vilket är beklagligt.

 

Äntligen bättre stöd till föräldrar!

Norrköping Fler och fler inser hur viktig familjen är. Att den är samhällets viktigaste byggsten. Trygga familjer är grunden för ett tryggt samhälle. Därför behöver vi tidigt ge stöd till familjer som önskar och behöver det.

I detta arbete är familjecentralerna är mycket viktiga! De är en plattform för nya kontakter, gemenskap, integration, erfarenhetsutbyte och stöd. Vi är många som erfarenhet av deras betydelse. Själv minns jag vad Birgitta på Hemgårdens öppna förskola betydde för mig i mitten av 90-talet. Hon blev lite av en extramamma när jag som småbarnsförälder behövde råd och stöd i vardagen. Man kände sig alltid välkommen när man kom dit. Där mötte jag också andra föräldrar med små barn som jag kunde dela vardagshändelser, tankar och idéer med. Ett ställe att "bara vara" på men också sångstunder och aktiviteter.

En familjecentral är en utveckling av öppen förskola. Där samverkar öppen förskola, socialtjänsten, barnavårdscentralen och i bästa fall även mödravården. Vi har några sådana i Norrköping. En av dem är Klockaretorpets familjecentral. Nu vill vi utveckla arbetet med föräldraskapsstöd med denna som bas.

Genom en satsning med hjälp att sociala investeringsfonden ska vi utarbeta ett arbetssätt för att ännu mer effektivt kunna erbjuda det stöd som alla föräldrar kan ha nytta av, och vissa absolut behöver. Det är ett utvecklat samarbete mellan familjecentralen, förskolan, socialtjänsten och Regionen.

Förutom att utarbeta arbetssätt och samverkansmodeller finns det också forskning som följer satsningar genom sociala investeringsfonden. Det gör att vi efter projektet vet hur man lyckats både att hjälpa målgruppen och dessutom kan ge en redovisning på de samhällsekonomiska vinster man dessutom kan räkna hem genom en sådan här satsning. Detta ger sedan en bra grund för hur man kan få in lyckade projekt som en ordinarie del av våra verksamheter.

Inom en månad kommer förslaget upp till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut, men idag presenterade vi det på plats i Klockartorpet. Det var stor uppslutning och alla inblandade uttryckte stor glädje och förväntan. Det kändes som om det låg ett "äntligen!" i luften.

 

Att samla de goda krafterna

Norrköping Det finns ett stort engagemang för att bidra till att skapa ett tryggare Norrköping.

En del fastnar i vad någon annan borde göra eller redan skulle ha gjort.
I fredagskväll och en bit in på småtimmarna umgicks jag med personer som inte bara står bredvid och tycker utan som själva vill vara med och göra en praktisk insats - nattvandrarna!

Det var ett nytt samarbete initierat av polisen mellan olika grupper av nattvandrare
Ett 40-tal personer samlades på polishuset. Det var en färgglad skara; det var gula jackor, röda jackor, BackUps svarta jackor, Svenska kyrkans orange och några utan "gruppjacka". Dessutom polisens egna volontärer med sina gula västar. Efter information om hur polisens senaste vecka varit, vilka delar av stan som kunde behöva lite mer trygghetsvandring bildade vi små grupper och gav oss ut på stan. Kvällen till ära var inrikesminister Anders Ygeman på plats, han skulle följa polisen arbete denna natt.

Svenska kyrkans Diakonicenter mitt i stan på Sankt Persgatan är samarbetets "sambandscentral" . Där fanns under kvällen möjlighet att ta en paus, få en kopp kaffe eller en korv. Fick tillfälle att prata med flera nattvandrare, både de som var med för första gången som jag och de som hållt på i 25 år. Härligt att se så mycket goda krafter samlas.
Vid 1-tiden kom polisen och vi utvärderade kvällen tillsammans. Det hade varit en förhållandevis lugn kväll för alla. Det kändes bra!

Att själv vara med och skapa trygghet är det bästa motdraget mot de krafter som vill skapa "trygghet" genom hot.

I övriga har jag bland annat äntligen planterat lite vårblommor. Kändes bra tyckte jag, men kan konstatera idag att jag fått bekräftat att penséer tål minusgrader men inte pelargoner...

Nu samlar vi nya krafter för en ny vecka!

 

Jag är kommunalråd med ansvar för vård och omsorg och sociala frågor, och grupplederare för kristdemokraterna i Norrköping 

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker