Logga in
Logga ut
Vårdnad – vad är det? Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Inga-Lill Östlund (L)

Söderköpings kommunfullmäktige

Söderköping Ikväll har vi haft sammanträde i kommunfullmäktige. Det var 22 ärenden som behandlades. Alla viktiga, men två extra viktiga. Först behandlades tertial 2 som handlar om hur mycket skattepengar som kommer att gå åt under 2017. Tanken var att det skulle bli cirka 25 miljoner i överskott. Ett rejält överskott behövs årligen för att kommande investeringar och satsningar ska kunna göras. Nu pekar överskottet på att bara bli några miljoner (3-5). På tok för lite enligt oss i Den borgerliga oppositionen (C, L och Kd). 

Den andra stora frågan var nya skollokaler. Glädjande nog ökar barnantalet i kommunen, men det krävs då nya lokaler Och ev upprustning av befintliga och tidigare använda. Utan tvekan är eleverna för trångbodda på Brobyskolan och de lokaler som finns är i dålig kondition. För en dryg vecka sedan träffade vi föräldrarepresentanter från Broby och vi har haft ytterligare kontakter med berörda. På mötet kom det fram en hel del vettiga och konkreta förslag och på grund av dem la vi våra yrkanden ikväll. Våra förslag röstades ner och istället togs beslutet att en ny tvåparallellig skola med tillagningskök samt multihall ska byggas i Alboga. Ett stort problem är att det tar c:a fyra år innan den skolan är klar. 

Vi yrkade i första hand på återremiss. För att det här ärendet skulle diskuteras snarast i form av medborgardialoger och över partigränserna för att hitta hållbara lösningar både på kort och lång sikt. Där skulle också lyssnats på de kloka förslag som föräldrar m.fl har fört fram. Återremissen avslogs.

Då yrkade vi på: att som första steg att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen uppdraget att snarast kalla föräldrar och personal på Broby till dialogmöten kring åtgärder som underlättar situationen på kort sikt och att det återrapporteras till barn-och utbildningsnämnden (BUN) samt kommunstyrelsen (Ks). 

Som andra steg att Kommunfullmäktige beslutar att Ks får i uppdrag att tillsätta en gemensam projektgrupp med bred politisk representation från Ks och BUN samt lämpliga tjänstemän för att ta fram beslutsunderlag för skolfrågornas utveckling med en tidshorisont på minst 10 år. Detta arbete återrapporteras till Ks och BUN. 

Kommunfullmäktige anger att inriktningen för kommande planering ska vara att Brobyskolan ska renoveras (eller byggas ny på området) för att fortsatt vara en F-6 skola.

Kommunfullmäktige beslutar att ett projekt snarast startar för att iordningställa Bergaområdet till en F-6 skola antingen för användning under ombyggnationer av andra skolor eller som en permanent F-6 skola, beroende på vad som framkommit under det fortsatta planeringsarbetet.

I våra ögon är det av yttersta vikt att vi har en skola i Brobyområdet. Vi tror på närhet, trygghet, valfrihet och på mindre enheter. 

Tyvärr fick vi alltså inte gehör för våra idéer. Sorgligt! 

Den Borgerliga oppositionen i Söderköping (C, L och Kd) 

Tillsammans

Söderköping Tillsammans. Hur lyckas vi med en bra integration?

Först av allt handlar det om vilken grundinställning man själv har. Tycker man att det är vansinnigt att folk från andra länder kommit hit eller har man en annan syn på frågan. För att förstå vad som händer idag kan det vara klokt att blicka lite bakåt. För ungefär 100-150 år sedan hade vi en stor utflyttning från vårt land. Bakgrunden var i första hand fattigdom och urusla levnadsvillkor, ett klassamhälle som vi nog har svårt att förstå idag. Sedan kom världskrigen som vi slapp undan ifrån. Detta bäddade för att vi stod väl rustade för att bygga upp ett ekonomiskt välstånd. Fast vi var inte tillräckligt många själva så storföretagen jobbade aktivt för att få hit arbetskraft från andra länder i Europa. Viss skepsis fanns bland oss vanliga, men snart nog så insåg de allra flesta att det gynnade såväl Sverige som land och som oss själva. Sedan på 1970-talet och framåt har grupper från olika länder sökt sig hit av politiska skäl och i stort sett har det fungerat väl. Men nu finns det mörka krafter som försöker sprida främlingsfientlighet.....Varför och varför tror så många på dem ???? Ja delvis beror det på att vi (staten, regeringarna och kommunerna) har misslyckats med en god integration. Dels beror det nog på att många är från kulturer som är främmande för oss. Vi människor är så funtade att det vi inte känner till är vi rädda för....Det bästa sättet att bota sin rädsla är att lära känna människor som kommit hit.

Söderköping Hit till Söderköping har det varken förr eller nu kommit så särskilt många. Under åren 2016 -2018 har det kommit/kommer det totalt cirka 160-180 personer. De flesta från Syrien. De har kommunplacerats här och det är bara för oss i kommunen att se till att det fungerar så bra som möjligt. Att en i många stycken välfungerande kommun som vår inte skulle klara det vore märkligt. De är familjer, ensamstående, i olika åldrar, en del välutbildade, en del inte. Ja det är precis som vi är. En stor skillnad är dock att de kan inte språket och vet inte hur allt fungerar här. Tack och lov har vi fått tillbaka SFI-utbildningen hit och den undervisningen fungerar mycket bra. Men vi har svårt att få fram bostäder. En del får bo på Stenbrinken i Sankt Anna (i ett av nuvarande majoriteten nerlagt äldreboende...), en del måste nog inkvarteras på vandrarhem och dylikt = dyrt boende. Så är det någon som känner till något ledigt boende så hör av er till kommunen. Vi i oppositionen har föreslagit ett antal alternativ tex bygg hyreshus i Mogata, Östra Ryd och i stan. Inte bara för deras skull utan till nytta även för våra egna invånare. En lyckad integration kräver att det inte byggs hus där bara invandrare bor. "Dammsug" varenda ledig lokal som kommunen har. Kanske några kan göras om till bostäder. Fast viktigast av allt för en lyckad integration är att vi släpper in de nyanlända i vår gemenskap. Här finns en samarbetsgrupp "Tillsammans" som jobbar aktivt för detta (här ingår kommunen, kyrkor, studieförbund och föreningar). Men vi behöver bli flera. Själv anser jag att varje (ensamstående eller familj) skulle direkt få en kontaktperson. En medmänniska som finns till hands. Vi som är "kontaktpersoner" kan försäkra er om att det inte är något betungande uppdrag utan ett berikande uppdrag. Så hör av dig om du vill bli en av oss! Om vi lyckas med detta är jag övertygad om att vi kan bli Sveriges bästa kommun på integration. En integration som leder till studier, jobb och självförsörjning. 

Hit har också kommit ett antal ensamkommande barn. Jag tror de första 10 grabbarna kom 2011 och sedan har det fyllts på, men nu kommer det i stort sett inga. De flesta var 15-16 år när de kom. Men nu är många över 18 år. Tyvärr är det långa väntetider hos Migrationsverket innan de får besked om de får stanna eller ej. Bedrövligt. Tänk er själva att leva i den ovissheten. Detta gör det också svårt för kommunen att ta ställning till på vilka villkor de får vara kvar här under väntetiden. Än så länge får de som fortfarande studerar gå kvar i skolan, får viss hjälp med husrum och mat. Men jag hoppas att regeringen griper in och ser till att detta problem snart löses. 

Lite blandat

Söderköping Brunnsparken. Vi i oppositionen (C, L och KD) är inte motståndare till att det byggs hus i Brunnsparken/Eriksvik. Men vi är motståndare till att det byggs i den omfattning som det nu är föreslaget i den nya planen som Kf ska behandla 7/2. Låt oss ta ett omtag och återremittera ärendet så är jag övertygad om att vi kan komma överens så de flesta av våra medborgare blir nöjda. Vi har sträckt ut handen till S och M och nu är det upp till dem att fatta den. Nu räcker det inte att bara bygga där utan det måste fram ytterligare färdiga detaljplaner. 

Ungdomsförseelser. I dagens NT kan vi läsa att trafikvettet saknas hos en del som kör s.k. Epatraktorer. Det har redan skett en tragisk olycka då en 16-åring fick livshotande skador. En av våra områdespoliser säger att det är en rätt slapp attityd hos en del föräldrar. Det händer t.o.m att föräldrar blir arga när polisen sätter fast deras barn. Hur tänker man då? Vilka förebilder är man för sina barn? Hoppas nu att de möten som ska anordnas får både föräldrar och ungdomar att tänka om. Ta gärna lite om klotter och skadegörelse också. Det åsamkar såväl kommunen som enskilda stora kostnader. 

Nya lekplatser. Härligt att lekplatsupprustningen fortsätter. Nu ska den vid Slussen göras om. Sorgligt nog bryr sig varken förvaltning eller nämnden om att se till att det används miljövänliga material på underlaget. Heder åt snickarna på AME som är så duktiga. 

 

Åter har ett år gått

Söderköping 2017 är snart till ända och 2018 kommer

Ja det verkar som åren går fortare och fortare.....När det hösten 2014 stod klart att min roll de kommande fyra åren skulle bli i politisk opposition så kändes det oerhört tungt. Moderaterna bestämde sig för att lämna alliansen och istället samregera med S och Mp. C, L och KD bildade då Den borgerliga oppositionen i Söderköping. Har då allt varit nattsvart? Nej naturligtvis inte. Först av allt har jag oerhört mycket värdesatt den goda gemenskap vi i oppositionen har. Trots en del olika tankar så hittar vi alltid samförståndslösningar samtidigt som varje enskilt parti har möjlighet att driva sina hjärtefrågor. En annan sak är att vi alla, oavsett parti, kämpar för att göra Söderköping så bra det går. Visst finns det områden där majoriteten och vi skiljer oss åt, men mycket är vi överens om. 

Tex bostadsbyggande. Vi är alla överens om att det behövs flera bostäder. Men var och hur är vi inte alltid överens om. På tapeten nu är vad som ska byggas i Brunnsparken/Eriksvik. För mig (oss) är det otänkbart att bygga i den utsträckning som nu är på gång. Visst kan det byggas en del, men färre hus, lägre hus och utan att de inkräktar på grönområden och promenadstråket längs ån. Man måste komma ihåg att det som byggs kommer kanske stå i 100 år.....så det gäller att göra rätt från början. En markbit som kan bebyggas är den utmed Industrigatan och det gav vi klartecken till för mer än ett år sedan, men det mal sakta. Även utmed Länsmansgatan finns det plats för hus och där händer inget heller. Det finns markområden i centrala delen som kan bebyggas, men inga planer är framtagna. I stadskärnan ska det vara tätbebyggt. Varför händer det inget där gamla brandstationen ligger??? Vi tror också på att hyreshus kan byggas i ytterområdena tex Mogata och Östra Ryd. Det skulle gynna de orterna på många sätt och lämplig mark finns. Det är också med sorg vi kan konstatera att stora delar av Mariehov nu sålts. Ett område som i framtiden hade kunnat bli ett utmärkt bostadsområde. När vi nu ändå är inne på byggnation så undrar jag hur många söderköpingsbor som vet om att en rivningsansökan är inlämnad när det gäller Brunnslasarettet??? Ett av våra kulturhus! 

Byggnation är mer än bostäder. Nu måste det fram särskilda bostäder för äldre. Alldeles för många måste bo kvar hemma eftersom det är platsbrist. Detta medför stor oro både hos de äldre och hos anhöriga och dessutom går det åt mycket hemtjänstinsatser och hemsjukvård. Vårt förslag är att det byggs ett centralt med cirka 20 platser som senare kan byggas ut med ytterligare 20 platser och ett i östra kommundelen med 20 platser. Även flera LSS-bostäder måste byggas. Även skollokaler måste fram, men våra förslag om det har jag skrivit om tidigare.

2018 - ett valår. Ja löftena kommer säkert dugga tätt. En del helt realistiska andra "valfläsk". Men detta får vi anledning att återkomma till. En sak vi hoppas starkt på är att regeringen ska skjuta till pengar så den nya sträckningen av E22 blir verklighet inom en snar framtid. Min förhoppning är att 2018 ska bli ett gott år på så många håll och kanter som möjligt.och med detta ber vi att få önska er alla ett gott slut (ta det försiktigt med fyrverkerierna) och ett riktigt gott nytt år.

Den borgerliga oppositionen (C, L och KD)

Trygghet, öppenhet och delaktighet

Söderköping Trygghet. Vad behövs för att vi ska känna oss trygga? Ja vi har nog en hel del olika behov. Någonstans att bo, mat, arbete, vänner ja listan kan göras lång. De flesta av oss kan skapa vår egen trygghet, men alla kommer vi då och då behöva hjälp. Nästan dagligdags möter jag människor; äldre, sjuka eller anhöriga, som känner en oro för ålderdomen. Hela livet ska kunna levas värdigt är för mig självklart. Här behöver vi snarast bygga hem för äldre som har svårt att klara sig hemma längre. Dessutom ska det vara en god omsorg på boendena. Här finns brister! Förväntar mig att de styrande snarast gör något. Bygg ett nytt äldreboende i östra kommundelen och ett i staden. Följ upp och ställ krav på de befintliga så att alla känner trygghet. Tolka nu inte detta som att jag anser att allt är dåligt, men jag vet att överallt och för alla är det inte bra.

Öppenhet. Vi måste alltid visa öppenhet från politiken och förvaltningar i allt som en kommun sysslar med (vissa undantag finns när det gäller enskilda ärenden). Idag får jag ofta höra att här finns det brister. Jag tror inte det är av illvilja utan beror på annat. Såväl vi politiker som kommunanställda måste alltid komma ihåg att vi har fått ett uppdrag att efter bästa förmåga utföra det som behövs med de skattepengar som finns. Det har medborgarna rätt att kräva av oss.

Delaktighet. Vi i den Borgerliga oppositionen (C, L och KD) anordnar med jämna mellanrum öppna dialogmöten "Ett strå vassare". Ämnena som dryftats har varit av vitt skilda slag; LSS, E22, byggnation, skola, äldreomsorg, bygdeutveckling. Det här är ett sätt för oss politiker att få reda på vad ni vill. En nödvändighet för att skapa ett samhälle som präglas av trygghet, öppenhet, hållbarhet och delaktighet. I onsdags var vi i Östra Ryd. En bygd som sjuder av företagsamhet, men även där kom många önskemål fram. Det mest centrala var utökad byggnation. Både villor och hyreshus. Tillgänglig mark finns, men ska det bli verklighet måste såväl kommunen samt vårt bostadsbolag vara med på tåget. 

Vad och var vill du komma och diskutera med oss? Hör av er! 

Önskar er en fin adventstid

C, L och KD gm Inga-Lill Östlund

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se