Inte tvångsvård i våldsam hederskultur Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Inga-Lill Östlund (L)

Valfläsk eller välfärd

Söderköping Igår presenterade regeringen sin höstbudget. Har läst och begrundat. Valfläsk och/eller välfärd. Nog väcker den i alla fall en del tankar och i ärlighetens namn finns det positiva bitar i den också.

Höjt studiebidrag. Efterlängtat för många och ett land som inte får många att studera eller vidareutbilda sig hamnar på efterkälken. Så detta är ett steg i rätt riktning. Men viktigast av allt är att grundskolan fungerar. Där läggs grunden för framtiden. Den är på rätt väg, men inte framme än. Vi måste också kunna garantera att alla skolor får samma möjligheter. I mångt och mycket är det kommunernas ansvar, kanske dags att staten tar tillbaka en del av ansvaret. Här gäller det att vi fortsätter utveckla skolorna och att varenda "unge" blir sedd, trivs och får möjligheter efter sina förutsättningar. Samma sak när det gäller personalen. 

Höjt barnbidrag. Det har fått mig att börja fundera. Behöver och ska alla familjer få barnbidrag? Jag ifrågasätter det. Kan bostadsbidrag behovsprövas så kan barnbidrag göras det. 

För stora satsningar. Vi befinner oss nu i en högkonjunktur. Den varar inte för evigt därför kan det vara klokt att spara lite i ladorna. Här verkar regeringen (med ett märkligt stort inflytande från V) ha tagit på sig spenderbyxorna. 

Skattesänkningar och höjda bostadsbidrag för pensionärer. Bra och rättvist. 

Näringslivsutveckling. Här var det tunt...vilket oroar. Verkar mest vara försämringar tex höjd bensinskatt, " vinstförbud" inom skola och vård. 

Landsbygdsutveckling Nej varken S eller Mp har utmärkt sig som intresserade av landsbygden och inte nu heller.

Integration. Här måste det tiil rejäla satsningar men framför allt nytt tänk. Instegsjobb, minskade arbetsgivaravgifter, bättre svenskundervisning, praktikplatser, nya bostäder, ömsesidiga krav är delar som behövs. Om inte har vi snart ett nytt klassamhälle (det är redan på gång). 

Brottsbekämpning och trygghet. Polisen får mer resurser. Men är de tillräckliga? Och är det bara pengar som behövs?

Sjukvården. I mångt och mycket ett ansvar för regioner och kommuner. Även här finns en del "systemfel" som inte bara löses med mera pengar.

Infrastruktur. Vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och bredband. Här behövs stora satsningar. Hittade jag inte mycket om.

Ökade statsbidrag till kommunerna. Ganska marginella intäkter för Söderköpings kommun, men några miljoner extra kan vi säkert få om vi ansöker om dem och det tror jag våra styrande kommer att göra.

Min slutsats. Har svårt att tro att Allianspartierna köper den här budgeten rakt upp och ner. Fortsättning lär följa och vi får se under hösten vad slutresultatet blir. 

Åter har ett år gått

Söderköping 2017 är snart till ända och 2018 kommer

Ja det verkar som åren går fortare och fortare.....När det hösten 2014 stod klart att min roll de kommande fyra åren skulle bli i politisk opposition så kändes det oerhört tungt. Moderaterna bestämde sig för att lämna alliansen och istället samregera med S och Mp. C, L och KD bildade då Den borgerliga oppositionen i Söderköping. Har då allt varit nattsvart? Nej naturligtvis inte. Först av allt har jag oerhört mycket värdesatt den goda gemenskap vi i oppositionen har. Trots en del olika tankar så hittar vi alltid samförståndslösningar samtidigt som varje enskilt parti har möjlighet att driva sina hjärtefrågor. En annan sak är att vi alla, oavsett parti, kämpar för att göra Söderköping så bra det går. Visst finns det områden där majoriteten och vi skiljer oss åt, men mycket är vi överens om. 

Tex bostadsbyggande. Vi är alla överens om att det behövs flera bostäder. Men var och hur är vi inte alltid överens om. På tapeten nu är vad som ska byggas i Brunnsparken/Eriksvik. För mig (oss) är det otänkbart att bygga i den utsträckning som nu är på gång. Visst kan det byggas en del, men färre hus, lägre hus och utan att de inkräktar på grönområden och promenadstråket längs ån. Man måste komma ihåg att det som byggs kommer kanske stå i 100 år.....så det gäller att göra rätt från början. En markbit som kan bebyggas är den utmed Industrigatan och det gav vi klartecken till för mer än ett år sedan, men det mal sakta. Även utmed Länsmansgatan finns det plats för hus och där händer inget heller. Det finns markområden i centrala delen som kan bebyggas, men inga planer är framtagna. I stadskärnan ska det vara tätbebyggt. Varför händer det inget där gamla brandstationen ligger??? Vi tror också på att hyreshus kan byggas i ytterområdena tex Mogata och Östra Ryd. Det skulle gynna de orterna på många sätt och lämplig mark finns. Det är också med sorg vi kan konstatera att stora delar av Mariehov nu sålts. Ett område som i framtiden hade kunnat bli ett utmärkt bostadsområde. När vi nu ändå är inne på byggnation så undrar jag hur många söderköpingsbor som vet om att en rivningsansökan är inlämnad när det gäller Brunnslasarettet??? Ett av våra kulturhus! 

Byggnation är mer än bostäder. Nu måste det fram särskilda bostäder för äldre. Alldeles för många måste bo kvar hemma eftersom det är platsbrist. Detta medför stor oro både hos de äldre och hos anhöriga och dessutom går det åt mycket hemtjänstinsatser och hemsjukvård. Vårt förslag är att det byggs ett centralt med cirka 20 platser som senare kan byggas ut med ytterligare 20 platser och ett i östra kommundelen med 20 platser. Även flera LSS-bostäder måste byggas. Även skollokaler måste fram, men våra förslag om det har jag skrivit om tidigare.

2018 - ett valår. Ja löftena kommer säkert dugga tätt. En del helt realistiska andra "valfläsk". Men detta får vi anledning att återkomma till. En sak vi hoppas starkt på är att regeringen ska skjuta till pengar så den nya sträckningen av E22 blir verklighet inom en snar framtid. Min förhoppning är att 2018 ska bli ett gott år på så många håll och kanter som möjligt.och med detta ber vi att få önska er alla ett gott slut (ta det försiktigt med fyrverkerierna) och ett riktigt gott nytt år.

Den borgerliga oppositionen (C, L och KD)

Trygghet, öppenhet och delaktighet

Söderköping Trygghet. Vad behövs för att vi ska känna oss trygga? Ja vi har nog en hel del olika behov. Någonstans att bo, mat, arbete, vänner ja listan kan göras lång. De flesta av oss kan skapa vår egen trygghet, men alla kommer vi då och då behöva hjälp. Nästan dagligdags möter jag människor; äldre, sjuka eller anhöriga, som känner en oro för ålderdomen. Hela livet ska kunna levas värdigt är för mig självklart. Här behöver vi snarast bygga hem för äldre som har svårt att klara sig hemma längre. Dessutom ska det vara en god omsorg på boendena. Här finns brister! Förväntar mig att de styrande snarast gör något. Bygg ett nytt äldreboende i östra kommundelen och ett i staden. Följ upp och ställ krav på de befintliga så att alla känner trygghet. Tolka nu inte detta som att jag anser att allt är dåligt, men jag vet att överallt och för alla är det inte bra.

Öppenhet. Vi måste alltid visa öppenhet från politiken och förvaltningar i allt som en kommun sysslar med (vissa undantag finns när det gäller enskilda ärenden). Idag får jag ofta höra att här finns det brister. Jag tror inte det är av illvilja utan beror på annat. Såväl vi politiker som kommunanställda måste alltid komma ihåg att vi har fått ett uppdrag att efter bästa förmåga utföra det som behövs med de skattepengar som finns. Det har medborgarna rätt att kräva av oss.

Delaktighet. Vi i den Borgerliga oppositionen (C, L och KD) anordnar med jämna mellanrum öppna dialogmöten "Ett strå vassare". Ämnena som dryftats har varit av vitt skilda slag; LSS, E22, byggnation, skola, äldreomsorg, bygdeutveckling. Det här är ett sätt för oss politiker att få reda på vad ni vill. En nödvändighet för att skapa ett samhälle som präglas av trygghet, öppenhet, hållbarhet och delaktighet. I onsdags var vi i Östra Ryd. En bygd som sjuder av företagsamhet, men även där kom många önskemål fram. Det mest centrala var utökad byggnation. Både villor och hyreshus. Tillgänglig mark finns, men ska det bli verklighet måste såväl kommunen samt vårt bostadsbolag vara med på tåget. 

Vad och var vill du komma och diskutera med oss? Hör av er! 

Önskar er en fin adventstid

C, L och KD gm Inga-Lill Östlund

Söderköpings kommunfullmäktige

Söderköping Ikväll har vi haft sammanträde i kommunfullmäktige. Det var 22 ärenden som behandlades. Alla viktiga, men två extra viktiga. Först behandlades tertial 2 som handlar om hur mycket skattepengar som kommer att gå åt under 2017. Tanken var att det skulle bli cirka 25 miljoner i överskott. Ett rejält överskott behövs årligen för att kommande investeringar och satsningar ska kunna göras. Nu pekar överskottet på att bara bli några miljoner (3-5). På tok för lite enligt oss i Den borgerliga oppositionen (C, L och Kd). 

Den andra stora frågan var nya skollokaler. Glädjande nog ökar barnantalet i kommunen, men det krävs då nya lokaler Och ev upprustning av befintliga och tidigare använda. Utan tvekan är eleverna för trångbodda på Brobyskolan och de lokaler som finns är i dålig kondition. För en dryg vecka sedan träffade vi föräldrarepresentanter från Broby och vi har haft ytterligare kontakter med berörda. På mötet kom det fram en hel del vettiga och konkreta förslag och på grund av dem la vi våra yrkanden ikväll. Våra förslag röstades ner och istället togs beslutet att en ny tvåparallellig skola med tillagningskök samt multihall ska byggas i Alboga. Ett stort problem är att det tar c:a fyra år innan den skolan är klar. 

Vi yrkade i första hand på återremiss. För att det här ärendet skulle diskuteras snarast i form av medborgardialoger och över partigränserna för att hitta hållbara lösningar både på kort och lång sikt. Där skulle också lyssnats på de kloka förslag som föräldrar m.fl har fört fram. Återremissen avslogs.

Då yrkade vi på: att som första steg att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen uppdraget att snarast kalla föräldrar och personal på Broby till dialogmöten kring åtgärder som underlättar situationen på kort sikt och att det återrapporteras till barn-och utbildningsnämnden (BUN) samt kommunstyrelsen (Ks). 

Som andra steg att Kommunfullmäktige beslutar att Ks får i uppdrag att tillsätta en gemensam projektgrupp med bred politisk representation från Ks och BUN samt lämpliga tjänstemän för att ta fram beslutsunderlag för skolfrågornas utveckling med en tidshorisont på minst 10 år. Detta arbete återrapporteras till Ks och BUN. 

Kommunfullmäktige anger att inriktningen för kommande planering ska vara att Brobyskolan ska renoveras (eller byggas ny på området) för att fortsatt vara en F-6 skola.

Kommunfullmäktige beslutar att ett projekt snarast startar för att iordningställa Bergaområdet till en F-6 skola antingen för användning under ombyggnationer av andra skolor eller som en permanent F-6 skola, beroende på vad som framkommit under det fortsatta planeringsarbetet.

I våra ögon är det av yttersta vikt att vi har en skola i Brobyområdet. Vi tror på närhet, trygghet, valfrihet och på mindre enheter. 

Tyvärr fick vi alltså inte gehör för våra idéer. Sorgligt! 

Den Borgerliga oppositionen i Söderköping (C, L och Kd) 

Minnen och tankar

Söderköping Minnen och tankar

Så står vi åter inför en helg, Allhelgonahelgen, då många av oss minns de som lämnat oss. Säkerligen är vi många som besökt eller ska besöka kyrkogårdar för att gravsmycka och tända ljus. En del kanske får nöja sig med att tända ett ljus hemma. Att då och då stanna upp, tänka på nära och kära som inte längre delar vår vardag tror jag är hälsosamt. Känna tacksamhet över att de tidigare varit en del av oss. Martin Lönnebo sa vid ett tillfälle att sorgen går över, men aldrig saknaden. Vi som mist någon vet att det är sant och att det är de ljusa minnena som hjälper oss på vägen. 

För min egen del blir det också tankar på nuet och framåt. Vad vill jag med resten av mitt liv? Tankar på hur mycket jag har att vara tacksam över. En kärleksfull familj med barn, barnbarn, mor och syskon samt goda vänner. Alldeles för många av oss bara rusar på. Måste hinna det och det och det. Att stanna upp ibland och tänka efter tror jag gör gott för både kropp och själ. Visst "träter" vi ibland inom politiken. Klagar och gnäller på de som inte tycker som vi själva. Det hör till politikens spelregler. En del av oss tycker att en del saker kan göras bättre eller i alla fall på annat sätt. Men egentligen har de allra flesta av oss haft tur som lever i Sverige. Får man dessutom uppleva lyckan att bo i vår vackra kommun, Söderköping, så känner i alla fall jag tacksamhet. Fast en sak smärtar mig och det är att många är så ensamma. Här kan vi alla göra en insats. Delta i allt frivilligarbete som finns, hälsa på någon som det var länge sedan vi träffade eller i alla fall stanna upp en stund och prata med våra medmänniskor.

Idag ska jag sluta med några rader av Mikael Wiehe, några rader jag fått av en snäll människa i Sankt Anna. " Så segrar inte döden fast åren har sin gång. Så stannar inte tiden. Den bara börjar om. För sångerna om livet som aldrig kan förstummas ska nya röster sjunga. Ska nya röster sjunga."

Trevlig helg önskar jag er alla.

inga-Lill Östlund  

Bostäder åt alla???

Söderköping Bostäder åt alla. I förra veckan informerade samhällsbyggnadskontoret på ett Dialogmöte om ev ett nytt LSS-boende i Tyketorp för sex personer. Tyvärr kunde jag inte delta på grund av sjukdom/knäskada, men jag har fått rapport från mötet. De kringboende var mycket negativa. "Ja det är klart att den här gruppen också måste få en bostad, men inte där vi bor". Vad är det för människosyn? Samhället är väl till för alla och en grundläggande faktor är rätten till en egen bostad. Blir både ledsen och förbannad när jag hör sånt här. Troligen bottnar det i okunskap om förståndshandikappade. Tänk på att vi alla kunde fått ett barn som fötts med ett handikapp och tänk på att vi alla kan råka ut för sjukdom eller olycka som innebär att vi behöver hjälp och stöd.  Ni som inte vet vad det innebär ta kontakt med FUB så kommer ni att mötas med mycket kärlek och kunskap. Själv är jag kontaktpolitiker för FUB här i Söderköping och har lärt mig massor. En annan sak är också minskandet av assistanshjälp. Den nuvarande regeringen har gett försäkringskassan i uppdrag att vara restriktiva. Det bottnar nog i att det uppdagats att några fuskat till sig hjälp, men det ska inte alla andra drabbas av. Jag är stolt över Bengt Westerberg (L) som införde LSSlagen och som fortfarande engagerar sig starkt för detta.

Mariehov. Nu är stora delar av fastigheten ute till försäljning. Sorgligt och ogenomtänkt enligt min syn. En framåtsträvande kommun måste ha mark både för bostäder, handel och industri. Mariehov ligger mycket strategiskt till för framtiden. Närheten till de stora städerna, bra infrastruktur när E22 och Ostlänken är klara.

Öppet Kommunstyresemöte. På tisdag 10/10 kl.13.00 är det ett öppet möte för alla i kommunhuset. Varmt välkommen att lyssna. Bland annat kommer det att informeras om nya skollokaler. En mycket viktig fråga. Ska det byggas nytt? Var? Hur ska det bli med Brobyskolan? Dessutom kommer en rapport om kommunens ekonomi och det är ingen rolig historia.....Om en kommun ska kunna utvecklas är det A och O att man har en god ekonomisk hållning.

Ett strå vassare. Välkomna också till vårt  (C, L och Kd) öppna  Dialogmöte den 18/10 kl.18.30 i Sankt Anna skolas matsal för att diskutera bygdeutveckling. Alla är hjärtligt välkomna.

Till sist önskar vi er alla en skön höst med lyckade svamputflykter i skog och mark, men tänk på att i morgon (9/10) börjar älgjakten.

Inga-Lill Östlund, oppositionsråd för C, L och KD

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se