Logga in
Logga ut
En eloge till S och M i Finspång Stefan Carlsson (V) Stefan Carlsson (V)
Vädersponsor:

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

För att förstå och jämföra rättsfall bör man ta ställning till följande fyra delmoment: 1. Fastställa ratio decidendi, dvs. identifiera rättsregeln i avgörandet (bortse från domstolens obiter dictum, dvs. redogörelser för rättsregler som inte är relevanta i det aktuella fallet); 2. Avgöra om rättsfallet med den definierade rättsregeln är relevant eller irrelevant; 3. Bedöma om det finns anledning att avvika från andra liknande rättsfall; och 4. Bedöma om omständigheterna är lika eller olika, dvs. följ eller särskilj rättsfallet.

Domen grundas på ren rasism

Norrköping I ett överklagande daterat den 9 januari 2017 har advokaten skrivit bl.a. följande: ”Skaraborgs tingsrätts fällande dom saknar all logik och bygger enbart på subjektiva fördomar, subjektiva förutfattade meningar samt subjektiv tro”…….”Jag kan tyvärr inte finna annat än om den tilltalade istället för gärningsmannen från Gaza hade varit en etnisk svensk 55-årig man hade den tilltalade mot angiven bakgrund inte blivit fälld/funnits skyldig bortom varje rimligt tvivel, av den eniga tingsrätten! Skaraborgs tingsrätts fällande dom har således grundats på ren, medveten eller omedveten, rasism från de enskilda domstolsledamöternas sida.”

Med anledning av de citerade avsnitten har hovrätten väckt frågan om ansvar enligt 9 kap. 5 § rättegångsbalken för rättegångsförseelse, bestående i att advokaten uttalat sig otillbörligt om domare vid Skaraborgs tingsrätt.

Hovrätten anförde.

Advokaten är i sin fulla rätt att i ett överklagande kritisera underinstansens bevisvärdering. Han har också all rätt att, i ett lämpligt sammanhang, ta upp en generell diskussion om risken för att domare påverkas i sitt dömande av skilda privata uppfattningar eller erfarenheter. Det är en viktig fråga som varje domare har att vara uppmärksam på, och som är väl värd att uppmärksammas och diskuteras.Det är emellertid inte något av detta som A har ägnat sig åt i sina skrifter i hovrätten. Med utgångspunkt i hur domarna i Skaraborgs tingsrätt har värderat bevisningen har han tillåtit sig att på ett otvetydigt sätt beskylla en rådman och tre nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt för att vara rasistiska och för att i brottmålet ha låtit ett sådant tänkande bestämma utgången. Han har hävdat att det är det enda skälet till att hans klient har blivit dömd. Han har inte grundat sina uttalanden på något som domarna har uttalat eller skrivit, vare sig i målet eller i annat sammanhang, utan endast på det förhållandet att de funnit åtalet styrkt. Hovrätten har för närvarande ingen som helst uppfattning om hur långt den i målet åberopade bevisningen räcker, men det saknar betydelse för frågan om rättegångsförseelse. As uttalanden har varit obefogade, även med utgångspunkt i vad som åvilar en försvarare för att ta tillvara sin klients intressen. Genom sina nedsättande uttalanden har han uttalat sig otillbörligt om en rådman och tre nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt. Han ska därför dömas för rättegångsförseelse.

Man lånade sambons bil - den förverkas

Norrköping Sambons personbil har tagits i beslag i samband med utredning av NNs brottslighet. NN har nu åtalats för olovlig körning, grovt brott, för att ha kört personbilen utan att ha rätt till det. Av utredningen har framkommit att NN flera gånger tidigare lagförts för olovlig körning, grovt brott, varav en del av brottsligheten inte ligger mer än två år tillbaka i tiden. Mot bakgrund av dessa omständigheter tillsammans med de uppgifter vittnet lämnat om sina iakttagelser i samband med utredningen av brottet kan det skäligen antas att personbilen kan komma att förverkas vid prövningen av åtalet mot NN. Skälet för beslaget får anses uppväga det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för sambon eller för något annat motstående intresse. Att bilen kan vara värd något mer än vad vittnet uppskattat värdet till föranleder ingen annan bedömning. Beslaget ska därför fastställas.

Ett fordon som har använts vid brott enligt trafikbrottslagen får enligt 7 § trafikbrottslagen (1951:649) förverkas om det behövs för att förebygga fortsatt brottslighet och föreverkande inte är uppenbart oskäligt.

 

 

Pekade ut grannar som pedofil och mordbrännare på Facebook

Norrköping Tvisten ska bedömas enligt 12 kap. 46 § l st. 2 p. jordabalken som föreskriver följande. Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet har hyresgästen rätt till förlängning av avtalet utom när hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas.

Hyresnämnden anförde följande.

Vad först angår hyresvärdens påståenden beträffande glas som har lagts ut framför en grannes dörr, orden "Hitler" och "Pedofil" som skrivits, upp- och nedvända kors som ritats, pentagram som ristats i en grannes billack samt askkopp som placerats framför en grannes ytterdörr finner nämnden mot NN:s bestridande inte styrkt att det är hon som utfört handlingarna. Följaktligen kan dessa påståenden inte läggas till grund för att hyresavtalet ska upphöra.

Emellertid visar utredningen beträffande inläggen och filmklippen på sociala medier att NN i stor omfattning och i det närmaste systematiskt har utsatt flera av sina grannar för kränkningar och andra trakasserier. Vad som sålunda framkommit strider mot gott skick inom fastigheten och bör betraktas som sådana störningar i boendet som övriga hyresgäster i fastigheten inte ska behöva finna sig i. NN har genom sitt beteende åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. I bedömningen beaktar nämnden också att kränkningar och andra trakasserier av hyresgästerna i fastigheten har förekommit i stort sett alltsedan hyresförhållandet inleddes. Hyresvärdens yrkanden om att hyresavtalet ska upphöra och att NN ska åläggas att flytta ska på grund av det nu anförda bifallas.

Kan beslut om uteslutning ur en förening prövas av domstol på materiell grund?

Norrköping Frågor om ideell förenings beslut att utesluta medlem har från materiella utgångspunkter prövats av HD främst beträffande två från varandra vitt skilda typer av föreningar. I fråga om föreningar med utpräglat ideell inriktning, närmast religiösa föreningar, har det ansetts ankomma på föreningen att själv avgöra, om en medlem så avvikit från föreningens normer att han borde på grund härav uteslutas ur föreningen (NJA 1906 s 317 och 1931 s 604). I fråga om fackliga organisationer och liknande föreningar har prövats, om föreningen visat att den uteslutne medlemmen låtit komma sig till last något som enligt stadgarna berättigat föreningen att utesluta honom och, när föreningen inte förmått detta, har uteslutningsbeslutet förklarats sakna verkan (se tex NJA 1945 s 290 och 1946 s 83). Denna prövning får anses ha skett på avtalsrättsliga grunder, varvid stadgarna är att anse som led i rättsförhållandet mellan föreningen och medlemmen. Även beträffande andra föreningar där medlemskapet är av ekonomisk betydelse för medlemmarna, har uteslutningsbeslut på grundval av föreningens stadgar prövats enligt avtalsrättsliga grunder (se NJA 1977 s 129; jfr NJA 1970 s 394). Högsta domstolen har i NJA 1990 s. 687 anfört att beslut om uteslutning ur idrottsförening har ansetts i princip inte kunna prövas av domstol på materiell grund.

 

 

Brottsligt att inte hålla hunden kopplad

Norrköping Åklagaren har begärt att NN ska dömas för vållande till kroppsskada enligt följande gärningsbeskrivning.

NN har orsakat O sårskada som behövde sys, blånad och smärta i låret genom att NNs hund bitit O i låret flera gånger. Det hände den 22 februari 2017 på Storängens strandväg, Nacka kommun. NN begick gärningen av oaktsamhet. Oaktsamheten bestod i att NNs hund var okoppplad och att han saknade kontroll över hunden.

Tingsrätten anförde - i vilket hovrätten instämde:

Vid bedömningen av vilka aktsamhetskrav som bör ställas på en hundägare är det av betydelse att hundar enligt 1 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador.

Enligt tingsrättens bedömning måste utgångspunkten för när en hundägare bedöms ha tillräcklig tillsyn över sin hund vara vad som framgår av de lokala ordningsföreskrifterna. I Nacka kommun föreskriver dessa att hundar ska vara kopplade vilket NNs hundar inte var. För att NN trots detta ska anses ha haft tillräcklig tillsyn över sina hundar måste det vara klarlagt att han på annat sätt har haft motsvarande kontroll. I det aktuella fallet har NN trots att det har varit möjligt att se O på visst avstånd inte uppmärksammat henne förrän det var för sent att ge hunden ett kommando. NN har därmed brustit i sin tillsyn över hundarna och har därmed varit oaktsam i förhållande till att hans hund orsakade Os skada och han ska därför dömas för vållande till kroppsskada.

 

 

Missnöje med sin lön inom juristbranschen

Norrköping I tidningen Legal Yours, finns en undersökning: "Så många jurister anser att de tjänar för lite" och det var bara 1 procent som ansåg sig tjäna för mycket.....

Så många anser att de tjänar för lite

Advokater 28 procent
Biträdande jurister 50 procent
Åklagare 32 procent
Domare 44 procent
Skattejurister 35 procent
Handläggare 56 procent
Bolagsjurist 39 procent
Chefsjurist 32 procent

Fördelat efter ålder
20-25 60 procent
26-30 46 procent
31-35 43 procent
36-40 41 procent
41-45 35 procent
46-50 37 procent
51-55 39 procent
56-60 28 procent
60-65 32 procent
65+ 18 procent

Fördelat efter studieort
Uppsala 34 procent
Stockholm 42 procent
Lund 36 procent
Göteborg 37 procent

Gör: jurist (jur.kand).


Födelseår: 1970.Började skriva för juristbloggen: September 2013.


Gillar: kreativitet, måttfullhet, tapperhet och juridisk visdom.  • Kreativiet (inom juridiken favoriseras pedanteri på bekostnad av kreativitet);

  • Måttfullhet (med andra ord gäller att visa förnuft, se sammanhang, inte göra mer än nödvändigt samt att ha känsla för det passande (”timing”);

  • Tapperhetsidealet utgår ifrån att visa ett självuppoffrande mod utan att snegla på tänkbara personliga nackdelar. Undfallenhet och anpassning är själva motsatsen till mod och tapperhet.

  • Juridisk visdom kan sammanfattas inom ramen för juridikens uppgifter/syften; som innebär att styra samhällsutvecklingen, att fördela gåvor och bördor, att säkra förväntningar, att lösa konflikter och att markera värderingar. Det åvilar juristen ett särskilt ansvar att på ett begripligt och övertygande sätt föra ut och synliggöra de argument som ligger bakom avvägningar i lagstiftningen och avgöranden i enskilda fall.


Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se