Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

Hemlighållande av vistelseort gentemot pappan

Norrköping C yrkar att besluten om hemlighållande av vistelseort gällande hans barn E och F ska upphävas. Han anför bl.a. följande till stöd för sin talan. Han har inte utövat våld mot sin dotter eller sin fru. Han har svartmålats under hela utredningen. Han är väl medveten om att E uttryckt osäkerhet kring att träffa honom. Orsaken till det är att hon vill komma hem igen, vilket hon har skrivit i brev och sms. Hon kan inte heller hantera situationen när de skiljs åt. Även F säger varje gång de ses att han vill följa med pappa. Ingen har lyssnat på barnens önskemål. De far illa av att leva på hemlig vistelsort, totalt avskilda från honom, övrig släkt och vänner. De tar även skada av att inte kunna avslöja var de bor för honom. Förvaltningsrätten har upphävt besluten om umgängesbegränsning på grund av allvarliga formella brister i utredningen.

Kammarrätten anförde.

Vad C anfört ger inte kammarrätten anledning att betvivla vad nämnden angett om att ett röjande av barnens vistelseort i nuläget skulle innebära en otrygghet för E och att ändamålet med vården därigenom skulle äventyras. Vidare har det framkommit att barnens mamma i dagsläget inte kan skydda barnen om C besöker jour hemmet. Kammanätten anser mot denna bakgrund att nämnden har haft grund för sitt beslut att hemlighålla barnens vistelseort. Den omständigheten att förvaltningsrätten har upphävt nämndens beslut om umgängesbegränsning på grund av brister i utformningen av de besluten påverkar inte denna bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Får kompisar bo gratis i din lägenhet?

norrköping En man tvingas flytta från sin hyreslägenhet efter att han låtit kompisar bo gratis. Hyresnämnden och hovrättens bedömning var att hyresgästen hade förverkat hyresrätten genom att utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåta lägenheten i andra hand (spelare ingen roll om det är gratis) och inte utan dröjsmål vidta rättelse efter tillsägelse (12 kap. 42 § första stycket 3 jordabalken).

Hovrättens bedöming.

Enligt 12 kap. 42 § femte stycket j ordbalken är hyresrätten inte förverkad om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse. När hyresrätten är förverkad på grund av att hyresgästen olovligen har hyrt ut lägenheten i andra hand synes utrymmet vara litet för att betrakta det som ligger hyresgästen till last som ringa (se Edling, Jordabalk [1970:994] 12 kap. 42 §, Lexino 2016-08-31 med där gjorda hänvisningar).

Omständigheter som bör kunna beaktas är hur lång tid den otillåtna andrahandsupplåtelsen pågått och förstahandshyresgästens agerande för att upplösa hyresförhållandet med andrahandshyresgästen (jfr RH 2012:2 och RH 2007:18). Vid prövningen enligt 12 kap. 42 § femte stycket bör enligt hovrättens mening endast omständigheter som hänför sig till tiden före uppsägningen av hyresavtalet kunna läggas till grund för bedömningen av om hyresrätten är förverkad, på motsvarande sätt som vid prövningen av om hyresrätten är förverkad enligt första stycket.

I förevarande fall hade andrahandsupplåtelsen pågått i drygt fem månader när hyresvärden sade upp hyresavtalet. Det har inte framkommit att hyresgästen innan uppsägningen vidtagit några åtgärder för att få andrahandsupplåtelsen att upphöra. Vid dessa förhållanden kan det som ligger honom till last inte anses vara av ringa betydelse. 

Får man mata övergivna sommarkatter?

norrköping En man matade övergivna sommarkatter, länsstyrelsen och förvaltningsrätten ansåg därför att han som djurhållare var ansvarig för katterna.

Kammarrätten har kommit fram till följande:

Av utredningen framgår att länsstyrelsen har gjort ett hembesök hos C. Vid besöket påträffades cirka åtta katter, varav två var så pass tama att det gick att komma dem nära. C uppgav att det fanns herrelösa katter i området som självmant kom till hans fastighet för att äta och dricka. Han ansåg sig inte vara ägare av dessa katter och visste inte hur många det var fråga om. Bevisbördan för att någon är hållare av herrelösa djur ligger på länsstyrelsen. Det kan göras t.ex. genom att utredningen visar att den enskilde både regelbundet och under en längre tid har utfodrat djuren (jfr Kammarrätten i Jönköpings dom den 4 april 2007 i mål nr 4435-06). Enbart det förhållandet att herrelösa katter har påträffats vid Cs fastighet kan inte innebära att han är djurhållare. Han har själv anfört att han inte låter katterna komma in i bostaden, att han inte vet hur många katter det är fråga om samt att han ställer ut mat och vatten ibland. Länsstyrelsens utredning visar inte mer än att det vid ett enskilt kontrollbesök funnits vissa herrelösa katter på fastigheten. Utredningen fokuserar huvudsakligen på katternas skick och berör endast översiktligt frågan om vem som kan anses vara djurhållare. Sammantaget anser kammarrätten att länsstyrelsen inte har visat att C har en sådan koppling till de aktuella katterna att han kan anses vara hållare av dem. Underinstansernas avgöranden ska därför upphävas. 

Kommentar; du kan mata dina sommarkatter men det måste stanna där....

Av förarbetena framgår att det är ägaren av ett djur eller den som annars innehar eller förfogar över djuret som är ansvarig för att lagens regler följs. Vem som slutligen är ansvarig får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet (prop. 1987/88:93 s. 55). 

 

 

 

Sprayat hakkors och nedsättande ord om mörkhyade - hets mot folkgrupp

Norrköping Åklagaren har yrkat att 17 åringarna ska dömas för brott enligt följande.

Åtalspunkt 2.1 (Skadegörelse) NN har tillsammans och i samförstånd klottrat ett felvänt hakkors samt texten "X [skolans rektors namn] = Nazist", "AL", "VI", "negerskolan", "hej" samt avbildat en penis och två "smileys" på Norsjöskolan, biblioteksbyggnaden och personbilen TTN så att det blev skador för 5 634 kr. Det hände mellan den 18 november 2016 och den 20 november 2016 i Norsjö kommun. Egendomen tillhörde Norsjö Kommun. NN begick gärningen med uppsåt. Alexander Jakobsson har erkänt gärningen.

Åtalspunkt 2.2 (Hets mot folkgrupp) NN har tillsammans och i samförstånd klottrat ett hakkors samt "negerskolan" och "döda negrer" med syftning på ras, hudfärg och etniskt ursprung. Meddelandena spreds genom att de klottrades på en skolbyggnad och ett bibliotek för allmän beskådning. Det hände mellan den 18 november 2016 och den 20 november 2016 i Norsjö kommun.

Tingsrätten friade för hets mot folkgrupp medan hovrätten fällde till ansvar med följande motivering:

Av fotografierna framgår bl.a. att ordet ”negerskolan” sprayats med stora bokstäver på en av Norsjöskolans väggar och orden ”döda negrer” sprayats på ett av bibliotekets fönster. NN har erkänt att det är han som ligger bakom detta klotter. Hovrätten anser att det inte kan finnas något tvivel om att innebörden av detta klotter är ett utryck för missaktning med anspelning på ras och hudfärg. De meddelanden som sprayats på skolan har spridits genom att de klottrats på en offentlig plats för allmän beskådan. NN har varit fullt medveten om vad han sprayat och hur klottret skulle uppfattas av andra.

Enligt hovrätten har därför NNs syfte, att provocera sin omgivning med detta klotter för att även få andra att må dåligt, i detta fall även utgjort brottet hets mot folkgrupp. Åtalet omfattar även ett hakkors som klottrats på skolans vägg. Av fotografierna framgår att hakkorset är sprayat strax ovanför texten ”X = NAZIST”. Att klottra nazistiska symboler kan utgöra hets mot folkgrupp. En bedömning måste dock göras till det sammanhang där symbolen förekommer. I detta fall bedömer hovrätten att hakkorset snarast bör ses som en förstärkning av påståendet om att rektorn skulle vara nazist, än som ett fristående nazistisk symbol ägnad att sprida hot och missaktning mot vissa folkgrupper. I sitt sammanhang utgör hakkorset därför i detta fall inte hets mot folkgrupp. NN ska därmed även dömas för hets mot folkgrupp för att ha klottrat orden ”negerskolan” och ”döda negrer”. Brottet är av normalgraden och påföljden för detta och de övriga brott NN döms för, bestäms till 35 timmars ungdomstjänst.

Brottsbeskrivningen hets mot folkgrupp har tre rekvisit. Gärningen ska ske i uttalande eller i annat meddelande som sprids. Den ska bestå i hot eller uttryck för missaktning. Gärningen ska avse en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. För ansvar krävs uppsåt. Vid bedömningen av om en gärning utgör straffbar hets mot folkgrupp det aktuella meddelandet ses i sitt sammanhang. 

Vid denna bedömning måste motivet för gärningen beaktas och meddelandet måste, vid en objektiv bedömning och med hänsyn tagen till sammanhanget, framstå som att det innefattar hot eller uttryck för missaktning. Det måste också stå klart att gärningsmannens uppsåt varit att sprida ett sådant meddelande (prop. 2001/02:59 s. 60).

 

 

Leverans av bergvärmepump inget köprättsligt avtalsförhållande

Norrköping B (”B”) och Värmepumpcenter i Karlstad AB (”B”) har avtalat om leverans och installation av en bergvärmepump, modell IVT Greenline E 17 HT Plus med tillbehör (”Värmepumpen”) i Bs fastighet. Avtalet ingicks i maj 2008 och leverans och installation av Värmepumpen ägde rum i juli 2008. Efter felavhjälpningar är Värmepumpen i drift. B har nu yrkat att Bolaget ska utge ersättning till honom på grund av att energiförbrukningen är högre än vad som enligt honom avtalats.

I tingsrätten fick B rätt men hovrätten ändrar tingsrättens dom enligt följande.

Målet handlar om avtal avseende installation av en bergvärmepump. En sådan installation kräver särskild fackkunskap och utrustning och B har inte ifrågasatt VPC:s uppgift om att installationskostnaderna översteg materialkostnaderna. Mot denna bakgrund anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att VPC:s arbetsåtagande utgjorde en så väsentlig del av avtalet att köplagen inte är tillämplig. Det är ostridigt att avtalet inte avser ett konsumentförhållande. För avtal om tjänster mellan näringsidkare saknas särskild lagstiftning. Parternas avtalsförhållande ska därför bedömas utifrån allmänna kontraktsrättsliga principer.

 

Om B hade varit konsument så hade han skyddats av konsumenttjänstlagen.

Penningtvättsdömd nekas taxilegitimation

Norrköping Transportstyrelsen avslog Ts ansökan om taxiförarlegitimation och beslutade att han skulle anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation till och med den 8 juni 2017. Olämplighetstiden har numera löpt ut.

Kammarrätten finner skäl att ändå pröva saken i målet. Den fråga som kammarrätten ska pröva är om det brott som T har dömts för är av sådan karaktär att det innebär att han är olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik.

T har enligt en lagakraft vunnen dom meddelad av Södertörns tingsrätt 2015 dömts för penningtvättsbrott till villkorlig dom.

Enligt kammarrättens mening ger det aktuella brottet och omständigheterna kring gärningen skäl att ifrågasätta Ts pålitlighet och ärlighet. Mot bakgrund av detta och eftersom syftet med vandelsprövningen är att stärka taxipassagerarnas trygghet och säkerhet, anser kammarrätten att den aktuella brottsligheten är av sådan karaktär att T i fråga om laglydnad får anses vara olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik. Transportstyrelsen har därför haft grund för att avslå hans ansökan om taxilegitimation. Kammarrätten anser vidare att den olämplighetstid om nio månader som Transportstyrelsen har beslutat om mot bakgrund av brottslighetens art är väl avvägd.

 

 

 

Gör: pappa, make och supporter.


Födelseår: 1970 (vädur).Började skriva för juristbloggen: September 2013.


Gillar: historia, litteratur, Norrköping


  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se