Logga in
Logga ut
Varför inga budgetbeslut före valet Björn Grip (V) Björn Grip (V)
Vädersponsor:

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

För att förstå och jämföra rättsfall bör man ta ställning till följande fyra delmoment: 1. Fastställa ratio decidendi, dvs. identifiera rättsregeln i avgörandet (bortse från domstolens obiter dictum, dvs. redogörelser för rättsregler som inte är relevanta i det aktuella fallet); 2. Avgöra om rättsfallet med den definierade rättsregeln är relevant eller irrelevant; 3. Bedöma om det finns anledning att avvika från andra liknande rättsfall; och 4. Bedöma om omständigheterna är lika eller olika, dvs. följ eller särskilj rättsfallet.

Kvinnan frias - nödvärnsinvändningen om "tafs"

Norrköping På de skäl som tingsrätten har anfört är det enligt hovrätten styrkt att E uppsåtligen utdelat ett knytnävsslag som träffade S i ansiktet och som orsakade smärta, svullnad och blånad på kinden.

E har gjort gällande att hon utdelade slaget för att freda sig eftersom hon uppfattade det som att S dessförinnan hade tagit ett grepp mellan hennes ben efter att han hade kallat henne för bl.a. hora. Hennes uppgifter vinner stöd i vad A har berättat om att E direkt efter händelsen berättade för henne att någon sagt hora samt tafsat på henne. A har även berättat att hon själv var med när E på plats lämnade sina uppgifter till polisen och att E då berättade om att hon hade blivit tafsad på av en kille. Även vad R berättat ger visst stöd för Es uppgift om att någon hade kallat henne för hora.

Enligt hovrätten ger uppgifterna i denna del sådant stöd till Es invändning om att hon trodde sig vara utsatt för ett överhängande brottsligt angrepp från S att nödvärnsinvändningen inte framstår som obefogad. Den omständigheten att E i sitt första polisförhör inte nämnde något om att hon själv blivit angripen medför inte någon annan bedömning med tanke på hennes egna och As uppgifter i denna del. Den utredning som åklagaren lagt fram motbevisar enligt hovrätten inte hennes invändning och invändningen ska därför godtas. Mot bakgrund av att E uppfattade det som att S hade tagit ett grepp mellan hennes ben är hennes agerande inte att anse som uppenbart oförsvarligt. Åtalet ska därför ogillas. Vid denna utgång ska även skadeståndsyrkandet lämnas utan bifall.

 

Advokat vinner arvodestvist

Norrköping C har i sin kostnadsräkning redovisat tidspillan om 6 timmar varav 4 timmar utgör en resa om 20 mil mellan Malmö och Kristianstad med egen bil. Förvaltningsrätten ansåg att hon var skäligen tillgodosedd med ersättning för 3 timmar för den aktuella resan. Hon överklagade till kammarrätten som anförde.

Vid beräkning av tidsspillan måste det beaktas att det är rimligt att biträdet anländer till domstolen med viss marginal innan förhandlingen börjar. Det är vidare rimligt att beakta att biträdet startar en bilresa i så god tid att han eller hon är på plats några minuter innan förhandlingen ska börja. Mot den nu angivna bakgrunden anser kammarrätten att C ska medges begärd ersättning för tidsspillan avseende bilresan med ytterligare en timma.

Kommentar: Ett offentligt biträde har rätt till skäligersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. C hade yrkat ersättning för tidsspillan bland annat avseende en resa om 20 mil tur och retur med egen bil mellan Malmö och Kristianstad med fyra timmar.

 

Kvalificerat otillbörligt beteende

Norrköping Det förekommer att affärsmän skapar men även konkursförvaltare skapar "processbolag" som får stämma motparter. Om bolaget förlorar, sätts bolaget i konkurs och kan därmed inte betala sina rättegångskostnader. I ett fall anförde Svea hovrätt att det handlar om ett "kvalificerat otillbörligt beteende" och därmed fick ägaren av bolaget stå för rättegångskostnaderna.

Av rubriken till rättsfallet NJA 2014 s. 877 framgår att en ägare till ett bolag vars verksamhet uteslutande syftat till att kringgå rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader (s.k. processbolag) kan bli personligen ansvarig för motpartens kostnader. I avgörandet pekade Högsta domstolen (HD) särskilt på att den som stäms till domstol i princip inte kan undandra sig att bli  indragen i rättegången och att svarandens skydd i sådana fall främst ligger i de regler om rätt till ersättning för rättegångskostnader som rättegångsbalken ger.

Vid bedömningen av om det bolagsarrangemang som var uppe till prövning i HD syftade till att kringgå rättegångsbalkens regler om betalning av rättegångskostnader tog HD, vilket tingsrätten i förevarande fall också särskilt pekat på, hänsyn till ett antal omständigheter. De omständigheter som lades till grund för HD:s slutsats är en uttömmande beskrivning av under vilka  förhållanden ansvarsgenombrott kan aktualiseras. En helhetsbedömning måste istället göras av de förhållanden under vilka bolagets verksamhet bedrivits och vad som i övrigt framkommit om bolaget och dess verksamhet. Med hänsyn till den grundläggande principen för aktiebolag om att delägare som huvudregel inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser, är att en ansvarsgenombrottsregel endast torde kunna aktualiseras undantagsvis och vid kvalificerat otillbörliga bolagsarrangemang.

Hovrätten anförde.

När det gäller det i målet aktuella bolagsarrangemanget delar hovrätten tingsrättens bedömning att DD:s förvärv av processföremålet och drivandet av processen har varit verksamhetsfrämmande för bolaget, att ägaren själv kunnat avgöra hur stora DD:s intäkter blev samt att intäkterna i princip motsvarat bolagets egna ombudskostnader och att de sedermera upphörde när det stod klart att DD skulle förlora processen.

I fråga om drivandet av processen varit verksamhetsfrämmande för DD gör hovrätten följande tillägg till vad tingsrätten angett i sin dom. Genom ägarens egna uppgifter har det framkommit att han hade uppfattningen att det var han personligen, i egenskap av aktieägare, som led skada till följd av att C likviderades. Även om en stor del av DD:s intäkter härrörde från C ägde DD inte några aktier i C. Som tingsrätten konstaterat var rättsprocesser inte heller en del av DD:s verksamhetsföremål. För det fall företrädare för DD var av uppfattningen att bolaget hade åsamkats ekonomisk skada till följd av likvidationen stod det bolaget fritt att väcka talan om det. Så har dock inte skett. Ägaren har uppgett att DD istället förvärvade fordringen eftersom han själv inte hade ekonomiska förutsättningar att driva processen.

Om ett processföremål placeras hos ett aktiebolag som inte har resurser som är tillräckliga för att kunna möta det rättegångskostadsansvar som rimligen kan förväntas i händelse av förlust handlar det om ett illojalt och otillbörligt förhållningssätt. Bolaget [notera att det måste vara en juridisk person] används då som en s.k. processtorped (se Lindskog i Festskrift till Heuman, s. 327 ff.). Detta talar för att ägaren försökte kringgå rättegångsbalkens regler om ansvar för rättegångskostnader.

I målet har det också gjorts gällande att DD saknade en plan för hur motpartens rättegångskostnader skulle regleras. Hovrätten konstaterar i likhet med tingsrätten i denna del att det i samband med att HD meddelade sin dom den 30 december 2013 måste ha stått klart för ägaren att DD riskerade att behöva stå för motpartens rättegångskostnader. Efter HD:s dom upphörde i princip intäkterna till DD. Bolaget hade vid denna tidpunkt visserligen ett visst resterande kapital, men ägaren tog ut delar av detta som lön från DD för arbetet med en resningsansökan. Enligt ägaren syftade löneuttaget inte till att tömma bolaget på tillgångar, utan lönen var skälig ersättning för hans arbete med resningsansökan. Av DD:s årsredovisningar framgår dock att bolaget tidigare hade mycket små lönekostnader, trots att bolaget fakturerade bl.a M för utförda konsultuppdrag. Ägarens förklaring, att löneuttaget utgjorde skälig ersättning för ett visst utfört arbete, kan därför ifrågasättas. I likhet med vad tingsrätten konstaterat visar hans handlande snarare på att det inte fanns någon plan för hur rättegångskostnaderna skulle betalas.

Sammantaget konstaterar alltså hovrätten att sedan NN m.fl. stämts i tingsrätten med anledning av deras agerande i samband med Cs likvidation har de haft ett grundläggande skydd för kostnader i processen genom reglerna om rättegångskostnadsansvar. I likhet med tingsrätten menar hovrätten att NN m.fl. har bevisat att arrangemanget att sälja skadeståndsfordringen till DD uteslutande syftat till att kringgå rättegångsbalkens regler om ansvar för rättegångskostnader. Enligt hovrätten visar ägarens försäljning av skadeståndsfordringen till DD - ett bolag som han helt kontrollerade själv — och hans agerande i övrigt på ett kvalificerat otillbörligt agerande från hans sida som syftade till att undkomma betalningsansvar för motpartens rättegångskostnader.

 

Kommentar:

En aktieägare har normalt inte något personligt betalningsansvar för aktiebolagets förpliktelser (se 1 kap. 3 § ABL). I ABL finns dock kapitalskyddsregler som ska säkerställa att borgenärerna inte drabbas av att aktieägarna saknar personligt betalningsansvar. Dessa regler har dock inte alltid gett borgenärerna ett tillfredställande skydd. I rättspraxis har därför aktieägare i vissa fall ålagts ett personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser utan uttryckligt stöd i lagen, så kallat ansvarsgenombrott. Högsta domstolen har i NJA 2014 s. 877 prövat frågan om ansvarsgenombrott vid användande av ett så kallat processbolag. I rättsfallet framhölls den särställning som den ofrivillige borgenären, en borgenär som inte kunnat undvika att få en fordran hos ett bolag, intar och att denne i vissa fall kan vara i behov av ett förstärkt rättsskydd. Vidare underströks att den som stäms till domstol i princip inte kan undandra sig att bli indragen i en rättegång och att dennes skydd främst ligger i reglerna om rätt till ersättning för rättegångskostnader, vilka regler också verkar handlingsdirigerande. I bedömningen fäste Högsta domstolen vikt vid att bolaget inte drev någon annan verksamhet än rättsprocessen, att de transaktioner som ägde rum endast rörde bolagets egna ombudskostnader där inbetalningar till bolaget tids- och beloppsmässigt sammanföll med utbetalningar till ombudet, att bolaget inte försetts med mer kapital än att det har kunnat betala de egna processkostnaderna samt att det inte hade framkommit något som tydde på att det funnits någon plan för hur kostnader som kunde uppstå i händelse av att bolaget förlorade rättsprocessen skulle betalas.

 

 

Fel i tjänst om jurist ändrar uppfattning?

Norrköping Parterna var överens om att uppdraget innefattade – såsom beskrivs i det skriftliga avtalet – arbete med att upprätta en resningsansökan samt att ansöka om rättsskydd hos försäkringsbolaget. Det har i målet inte ifrågasatts att advokaten hade lagt ner arbete i klientens ärende och att detta arbete skulle ha uppgått till tio timmar. Klienten ansåg att arvodet var oskäligt eftersom någon ansökan aldrig upprättdes. Av konsumenttjänstlagen följer att i den mån priset inte följer av avtalet, ska konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt (26 §).

Domstolen anförde.

Av det uppdragsavtal som tecknats mellan parterna framgår tydligt vilken typ av nedlagt arbete som är ersättningsgillt samt vilket timpriset är. Det framgår inte att ett villkor för att advokaten ska få betalt är att en resningsansökan upprättas eller att arbetet utförs på ett visst sätt avseende kommunicering med klienten. Dessutom hade klienten valt att avsluta uppdraget efter advokatens inrådan trots att det fanns en möjlighet att ge henne direktiv att fortsätta. Under sådana omständigheter har advokaten haft rätt till betalning för det arbete som lagts ned oavsett om klienten inte anser att han haft någon nytta av arbetet. Av parternas talan framgår att arbetet bestått i bl.a. anståndsbegäran till domstol och en ansökan om rättsskydd. Vidare har klienten berättat om vilka ytterligare utredningsåtgärder hon vidtagit i ärendet samt uppgett att fakturerad tid understiger den tid hon faktiskt lagt ned i ärendet. Utifrån detta får det arvode som klienten betalat anses skäligt.

Kommentar: Enligt konsumenttjänstlagen (1985:716) ska en näringsidkare utföra en tjänst fackmannamässigt (4 §). Vidare följer att en tjänst ska anses felaktig, om resultatet avviker från bl.a. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, eller vad som därutöver får anses avtalat (9 § samma lag). I fråga om vad som krävs för att en tjänst ska anses vara fackmannamässigt utförd, talas det i kommentaren till bestämmelsen om att kravet inte är absolut, utan det torde räcka att man utför tjänsten med den grad av skicklighet, effektivitet och kunskap som kan ställas på andra med normala gåvor i en motsvarande situation. Tjänsten ska enkelt uttryckt, utifrån ett fackmässigt synsätt, utföras på ett tillfredställande sätt.

"Flagrant överdebitering" att nästan fördubbla arvodet

Norrköping Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd slog fast att advokaten hade överdebiterat sin och sänkte sänkte arvodet från 15 000 till 8 000 kronor. Advokatsamfundets disciplinnämnd anser att det inte utgör någon "flagrant överdebitering" enligt följande.

Den omständigheten att Konsumenttvistnämnden har satt ned ett arvode innebär inte automatiskt att debiteringen skett i strid mot god advokatsed. Det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt. För att debitering av arvode ska kunna föranleda disciplinär åtgärd krävs enligt praxis att det är fråga om en flagrant överdebitering. Av den utredning som presenterats i ärendet hos disciplinnämnden framgår inte att så är fallet i fråga om advokatens nu aktuella debitering. Anmälan i denna del föranleder därför inte någon åtgärd.

Kommentar: frågan är när det blir "flagrant" och det skadar branschen som helhet eftersom debitering som regel bygger på förtroende. Du ska som konsument eller klient kunna utgå från att advokaten debiterar korrekt och skäligt. 

Maken friades – kom från ”bra familj”

Norrköping

En oenig tingsrätt friade mannen, och det fanns enligt den flera orsaker till att kvinnans uppgifter inte var tillförlitliga. Det står till exempel i domen att "det är inte ovanligt att kvinnor felaktigt hävdar att de blivit misshandlade och hotade". I domen står det även att mannens familj verkar vara en bra familj till skillnad från kvinnans, "vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan".

 

Bengt Ivarsson, advokat och tidigare ordförande för Sveriges Advokatsamfund, säger i en kommentar till Dagens Nyheter att  "det här är någonting som domstolarna inte ska befatta sig med" och att "det här är inte tillämpning av svensk lagstiftning det handlar om, utan något helt annat".

Lennart Strinäs, chefsrådman vid Malmö tingsrätt, skriver i en kommentar att han under sina "drygt tjugo år som domare aldrig sett något liknande" och att han aldrig trodde att han skulle behöva läsa detta i en dom. Han konstaterar också att formuleringarna skadar förtroendet för rättsväsendet "i stort men framför allt för nämndemannasystemet”.

I Svenska Dagbladet skriver professor Mårten Schultz att Solna tingsrätts dom "är en påminnelse om vilka risker det politiserade inslaget i dömandet innebär". Han konstaterar att "det här är en dom som vilar på en agenda" som inte borde få "något utrymme i en svensk domstol".

Gör: jurist (jur.kand).


Födelseår: 1970.Började skriva för juristbloggen: September 2013.


Gillar: kreativitet, måttfullhet, tapperhet och juridisk visdom.  • Kreativiet (inom juridiken favoriseras pedanteri på bekostnad av kreativitet);

  • Måttfullhet (med andra ord gäller att visa förnuft, se sammanhang, inte göra mer än nödvändigt samt att ha känsla för det passande (”timing”);

  • Tapperhetsidealet utgår ifrån att visa ett självuppoffrande mod utan att snegla på tänkbara personliga nackdelar. Undfallenhet och anpassning är själva motsatsen till mod och tapperhet.

  • Juridisk visdom kan sammanfattas inom ramen för juridikens uppgifter/syften; som innebär att styra samhällsutvecklingen, att fördela gåvor och bördor, att säkra förväntningar, att lösa konflikter och att markera värderingar. Det åvilar juristen ett särskilt ansvar att på ett begripligt och övertygande sätt föra ut och synliggöra de argument som ligger bakom avvägningar i lagstiftningen och avgöranden i enskilda fall.


Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se