Logga in
Logga ut
Utmätning trots att fordran var preskriber... Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

För att förstå och jämföra rättsfall bör man ta ställning till följande fyra delmoment: 1. Fastställa ratio decidendi, dvs. identifiera rättsregeln i avgörandet (bortse från domstolens obiter dictum, dvs. redogörelser för rättsregler som inte är relevanta i det aktuella fallet); 2. Avgöra om rättsfallet med den definierade rättsregeln är relevant eller irrelevant; 3. Bedöma om det finns anledning att avvika från andra liknande rättsfall; och 4. Bedöma om omständigheterna är lika eller olika, dvs. följ eller särskilj rättsfallet.

Missnöje med sin lön inom juristbranschen

Norrköping I tidningen Legal Yours, finns en undersökning: "Så många jurister anser att de tjänar för lite" och det var bara 1 procent som ansåg sig tjäna för mycket.....

Så många anser att de tjänar för lite

Advokater 28 procent
Biträdande jurister 50 procent
Åklagare 32 procent
Domare 44 procent
Skattejurister 35 procent
Handläggare 56 procent
Bolagsjurist 39 procent
Chefsjurist 32 procent

Fördelat efter ålder
20-25 60 procent
26-30 46 procent
31-35 43 procent
36-40 41 procent
41-45 35 procent
46-50 37 procent
51-55 39 procent
56-60 28 procent
60-65 32 procent
65+ 18 procent

Fördelat efter studieort
Uppsala 34 procent
Stockholm 42 procent
Lund 36 procent
Göteborg 37 procent

Utmätning trots att fordran var preskriberad

Norrköping En man hade löneutmätning men senare visade det sig att fordran var preskriberad. I tingsrätten fick han tillbaka sina pengar men hovrätten ändrade bedömingen enligt följande.

Hovrätten anförde.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att rättsläget är sådant att, i avsaknad av uttryckligt lagstöd, betalning av en preskriberad fordran inte kan återkrävas. Att något utrymme för återbetalning inte torde finnas oavsett hur betalningen gått till konstateras även i doktrin (se Lindskog, Preskription, 4 upp. s. 574). Goda skäl talar visserligen för att återbetalning av en preskriberad fordran i vissa fall borde kunna ske, särskilt i konsumentförhållanden Gfr Lindskog, s. 575). I avsaknad av lagreglering eller avgöranden från Högsta domstolen saknas dock stöd för att låta betalning av en preskriberad fordran återgå. Hovrättens slutsats blir därför att någon återbetalning på den först åberopade grunden inte ska ske.

Hovrätten anser även att företaget - som drev in en preskriberad fordran - inte agerat svikligt eller otillbörligt. Det är ostridigt att ett ofullständigt historikunderlag lämnades in av företaget i verkställighetsärendet. Mannen har dock inte lagt fram någon annan utredning till stöd för att bolagets agerande varit svikligt eller otillbörligt. Han har således inte visat att så var förhållandet. Återbetalning av skulden kan därför inte ske på den grunden.

Nu har HD beviljar prövningstillstånd och kommer pröva målet. 

En allmän huvudregel är att betalning av en preskriberad skuld inte kan återkrävas (Lindskog, Preskription, 3 u., s. 538 f.). Detta hänger samman med synsättet att en frivillig betalning av en preskriberad skuld i regel ses som ett erkännande av skulden och som under vissa omständigheter kan medföra att fordran återuppväcks. Frågan har dock inte reglerats i preskriptionslagen (1981 :130).

I doktrinen har förts fram att rättsläget torde vara att en betalning av en preskriberad skuld inte kan krävas åter ens om gäldenären vid betalningen inte visste om att preskription inträtt och oberoende av borgenärens insikt beträffande gäldenärens vetskap. Som undantag nämns dock att det borde vara antagligt att en betalning som en konsument gör i ovetskap om att preskription har inträtt kan krävas åter (Lindskog, Preskription, 3 u., s. 539--540.).

 

Frias de från äktenskapstvång

Norrköping NN m.fl. har tillsammans och i samråd genom att utnyttja A:s syster Z:s utsatta belägenhet förmått henne att ingå en äktenskapsliknande förbindelse enligt afghansk tradition som inneburit att parterna betraktats som makar med rättigheter och skyldigheter och som endast kunde upplösas genom skilsmässa enligt bestämda regler.

NN har valt ut den tilltänkta maken och arrangerat äktenskapet i samförstånd med NN utan hänsyn till målägandens egen vilja och övertalat henne att gå med på äktenskapet. Brottet fullbordades den XX genom en traditionell fest på XXX, Åre kommun.

NN begick gärningen med uppsåt. Den utsatta belägenheten bestod av att målsägande som var 15 år och ensamkommande flyktingbarn inte hade några andra släktingar i Sverige än brodern och hans fru vilka hon bodde hos och var beroende av. Målsägande var uppväxt och uppfostrad i en hederskontext och motivet var att rädda hennes och familjens heder.

Hovrätten friar enligt följande.

Omständigheterna kring vigseln är också oklara. Det har inte kommit fram vilka kontakter olika personer har haft med varandra eller vem som har stått för arrangemanget. I viss mån talar uppgifterna i målet för att det var NN:s familj som arrangerade ceremonin som var avgörande för den äktenskapslikande förbindelsen. Familjen hade nämligen ordnat så att en mulla kunde ”viga” de båda. Som tingsrätten har angett kan inte endast de omständigheterna att NN utfört vissa sysslor på bröllopsfesten eller att NN tagit emot hemgiften leda till ansvar för äktenskapstvång. I övrigt är det inte bevisat att någon av de tilltalade i målet haft en sådan roll i arrangemanget att de ska anses ha förmått Z att ingå förbindelsen. 

 

Man lånade sambons bil - den förverkas

Norrköping Sambons personbil har tagits i beslag i samband med utredning av NNs brottslighet. NN har nu åtalats för olovlig körning, grovt brott, för att ha kört personbilen utan att ha rätt till det. Av utredningen har framkommit att NN flera gånger tidigare lagförts för olovlig körning, grovt brott, varav en del av brottsligheten inte ligger mer än två år tillbaka i tiden. Mot bakgrund av dessa omständigheter tillsammans med de uppgifter vittnet lämnat om sina iakttagelser i samband med utredningen av brottet kan det skäligen antas att personbilen kan komma att förverkas vid prövningen av åtalet mot NN. Skälet för beslaget får anses uppväga det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för sambon eller för något annat motstående intresse. Att bilen kan vara värd något mer än vad vittnet uppskattat värdet till föranleder ingen annan bedömning. Beslaget ska därför fastställas.

Ett fordon som har använts vid brott enligt trafikbrottslagen får enligt 7 § trafikbrottslagen (1951:649) förverkas om det behövs för att förebygga fortsatt brottslighet och föreverkande inte är uppenbart oskäligt.

 

 

Pekade ut grannar som pedofil och mordbrännare på Facebook

Norrköping Tvisten ska bedömas enligt 12 kap. 46 § l st. 2 p. jordabalken som föreskriver följande. Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet har hyresgästen rätt till förlängning av avtalet utom när hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas.

Hyresnämnden anförde följande.

Vad först angår hyresvärdens påståenden beträffande glas som har lagts ut framför en grannes dörr, orden "Hitler" och "Pedofil" som skrivits, upp- och nedvända kors som ritats, pentagram som ristats i en grannes billack samt askkopp som placerats framför en grannes ytterdörr finner nämnden mot NN:s bestridande inte styrkt att det är hon som utfört handlingarna. Följaktligen kan dessa påståenden inte läggas till grund för att hyresavtalet ska upphöra.

Emellertid visar utredningen beträffande inläggen och filmklippen på sociala medier att NN i stor omfattning och i det närmaste systematiskt har utsatt flera av sina grannar för kränkningar och andra trakasserier. Vad som sålunda framkommit strider mot gott skick inom fastigheten och bör betraktas som sådana störningar i boendet som övriga hyresgäster i fastigheten inte ska behöva finna sig i. NN har genom sitt beteende åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. I bedömningen beaktar nämnden också att kränkningar och andra trakasserier av hyresgästerna i fastigheten har förekommit i stort sett alltsedan hyresförhållandet inleddes. Hyresvärdens yrkanden om att hyresavtalet ska upphöra och att NN ska åläggas att flytta ska på grund av det nu anförda bifallas.

Kan beslut om uteslutning ur en förening prövas av domstol på materiell grund?

Norrköping Frågor om ideell förenings beslut att utesluta medlem har från materiella utgångspunkter prövats av HD främst beträffande två från varandra vitt skilda typer av föreningar. I fråga om föreningar med utpräglat ideell inriktning, närmast religiösa föreningar, har det ansetts ankomma på föreningen att själv avgöra, om en medlem så avvikit från föreningens normer att han borde på grund härav uteslutas ur föreningen (NJA 1906 s 317 och 1931 s 604). I fråga om fackliga organisationer och liknande föreningar har prövats, om föreningen visat att den uteslutne medlemmen låtit komma sig till last något som enligt stadgarna berättigat föreningen att utesluta honom och, när föreningen inte förmått detta, har uteslutningsbeslutet förklarats sakna verkan (se tex NJA 1945 s 290 och 1946 s 83). Denna prövning får anses ha skett på avtalsrättsliga grunder, varvid stadgarna är att anse som led i rättsförhållandet mellan föreningen och medlemmen. Även beträffande andra föreningar där medlemskapet är av ekonomisk betydelse för medlemmarna, har uteslutningsbeslut på grundval av föreningens stadgar prövats enligt avtalsrättsliga grunder (se NJA 1977 s 129; jfr NJA 1970 s 394). Högsta domstolen har i NJA 1990 s. 687 anfört att beslut om uteslutning ur idrottsförening har ansetts i princip inte kunna prövas av domstol på materiell grund.

 

 

Gör: jurist (jur.kand).


Födelseår: 1970.Började skriva för juristbloggen: September 2013.


Gillar: kreativitet, måttfullhet, tapperhet och juridisk visdom.  • Kreativiet (inom juridiken favoriseras pedanteri på bekostnad av kreativitet);

  • Måttfullhet (med andra ord gäller att visa förnuft, se sammanhang, inte göra mer än nödvändigt samt att ha känsla för det passande (”timing”);

  • Tapperhetsidealet utgår ifrån att visa ett självuppoffrande mod utan att snegla på tänkbara personliga nackdelar. Undfallenhet och anpassning är själva motsatsen till mod och tapperhet.

  • Juridisk visdom kan sammanfattas inom ramen för juridikens uppgifter/syften; som innebär att styra samhällsutvecklingen, att fördela gåvor och bördor, att säkra förväntningar, att lösa konflikter och att markera värderingar. Det åvilar juristen ett särskilt ansvar att på ett begripligt och övertygande sätt föra ut och synliggöra de argument som ligger bakom avvägningar i lagstiftningen och avgöranden i enskilda fall.


Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se