Logga in
Logga ut
Beline Perenkranz bakom scen Perenkranz bakom scen
Vädersponsor:

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

För att förstå och jämföra rättsfall bör man ta ställning till följande fyra delmoment: 1. Fastställa ratio decidendi, dvs. identifiera rättsregeln i avgörandet (bortse från domstolens obiter dictum, dvs. redogörelser för rättsregler som inte är relevanta i det aktuella fallet); 2. Avgöra om rättsfallet med den definierade rättsregeln är relevant eller irrelevant; 3. Bedöma om det finns anledning att avvika från andra liknande rättsfall; och 4. Bedöma om omständigheterna är lika eller olika, dvs. följ eller särskilj rättsfallet.

Vem har rätt att bli glömd?

Norrköping Datainspektionen har kontrollerat hur Google hanterar "rätten att bli glömd", det vill säga möjligheten att få sökresultat borttagna. Myndigheten slår fast att om Google ska ta bort en sökträff så kan det även krävas att sökträffen tas bort från sökningar som görs från andra länder än Sverige.

I maj 2014 slog EU-domstolen fast att en person kan begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller personens namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga. Den här möjligheten kallas ibland "rätten att bli glömd".

 

Inte mobbning när chefen behandlar alla lika "kränkande"!

Norrköping En arbetstagare gjorde gällande följande angående mobbning på arbetet.

Arbetstagaren (A) har utsatts för mobbning, som utgör kränkande särbehandling, i sitt arbete vid NN AB. Därutöver har arbetsledningen utförts på ett sådant sätt att den i sig har utgjort en tillräcklig kränkning för att utgöra skadlig inverkan. Han har till följd av den skadliga inverkan i arbetet drabbats av en arbetsskada som består i att han har utvecklat ett utmattningssyndrom som även har beskrivits som depression och posttraumatiskt stressyndrom. Den kränkande särbehandling han fick utstå inträffade under åren 2000 och 2001. Den som främst utsatte honom för behandlingen var hans närmaste chef; arbetsledaren/förmannen. Behandlingen bestod i dels ett aggressivt och oberäkneligt bemötande som pågick i princip dagligen och dels kraftiga och överdrivna utskällningar.

Förvaltningsrätten ansåg att A utsatts för mobbing men kammarrätten anförde istället:

A har upplevt sin närmaste chefs bemötande som kränkande. Detta bemötande synes emellertid ha gällt alla på arbetsplatsen, varför det inte kan anses ha varit fråga om en särbehandling. Det har ofta varit fråga om en bristande uppskattning av A:s arbetsinsatser. Det har framkommit att A vid några tillfällen har utsatts för utskällningar som skulle kunna utgöra skadlig inverkan i lagens mening. Med beaktande av den försäkringsmedicinske rådgivarens utlåtande anser kammarrätten emellertid att det inte har framkommit att bristerna i bemötandet på arbetsplatsen har varit av sådan omfattning och intensitet att de kan betraktas som mobbning, trakasserier, kränkande särbehandling eller en skadlig inverkan på annat sätt i lagens mening. Det har alltså inte framkommit att A har utsatts för sådan faktor som med hög grad av sannolikhet har kunnat orsaka hans sjukdomsbesvär. Hans besvär kan därmed inte anses utgöra en arbetsskada och han har därför inte rätt till livränta från och med den 7 juli 2010. Försäkringskassans överklagande ska således bifallas

 

Kvinnan frias - nödvärnsinvändningen om "tafs"

Norrköping På de skäl som tingsrätten har anfört är det enligt hovrätten styrkt att E uppsåtligen utdelat ett knytnävsslag som träffade S i ansiktet och som orsakade smärta, svullnad och blånad på kinden.

E har gjort gällande att hon utdelade slaget för att freda sig eftersom hon uppfattade det som att S dessförinnan hade tagit ett grepp mellan hennes ben efter att han hade kallat henne för bl.a. hora. Hennes uppgifter vinner stöd i vad A har berättat om att E direkt efter händelsen berättade för henne att någon sagt hora samt tafsat på henne. A har även berättat att hon själv var med när E på plats lämnade sina uppgifter till polisen och att E då berättade om att hon hade blivit tafsad på av en kille. Även vad R berättat ger visst stöd för Es uppgift om att någon hade kallat henne för hora.

Enligt hovrätten ger uppgifterna i denna del sådant stöd till Es invändning om att hon trodde sig vara utsatt för ett överhängande brottsligt angrepp från S att nödvärnsinvändningen inte framstår som obefogad. Den omständigheten att E i sitt första polisförhör inte nämnde något om att hon själv blivit angripen medför inte någon annan bedömning med tanke på hennes egna och As uppgifter i denna del. Den utredning som åklagaren lagt fram motbevisar enligt hovrätten inte hennes invändning och invändningen ska därför godtas. Mot bakgrund av att E uppfattade det som att S hade tagit ett grepp mellan hennes ben är hennes agerande inte att anse som uppenbart oförsvarligt. Åtalet ska därför ogillas. Vid denna utgång ska även skadeståndsyrkandet lämnas utan bifall.

 

Barn som inte träffat pappa på flera år polishämtas

Norrköping Hovrätten anförde.

Utgångspunkten vid verkställighetsprövningen är, såsom tingsrätten anfört, att barnets bästa har varit bestämmande för det avgörande som ska verkställas. Det ska därför inte ske någon omprövning av avgörandet inom ramen för verkställighetsärendet, utan detta ska koncentreras till en kontroll av om verkställigheten är förenlig med barnets bästa.

Enligt 21 kap. 6 § föräldrabalken ska verkställighet vägras endast om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa. Prövningen ska ta sikte främst på händelser som inträffat eller omständigheter som framkommit efter det tidigare avgörandet. Om barnet har nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, får verkställighet inte ske mot barnets vilja om det inte är nödvändigt av hänsyn till barnets bästa (21 kap. 5 § föräldrabalken).

Hovrättens vårdnadsdom är meddelad så sent som i februari 2017 och någon förändring av parternas eller barnens boendesituation har inte skett sedan dess. Det finns således inte med hänsyn till dessa förhållanden något hinder mot verkställighet. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att det inte finns någon beaktansvärd risk för att barnen skulle fara illa hos pappan.

Det har däremot tydligt framkommit att barnet inte vill flytta till sin pappa. Hovrätten konstaterar, liksom tingsrätten, att barnet  inte uppnått en sådan ålder och mognad att hennes vilja får avgörande betydelse i verkställighetsfrågan. Vid bedömningen av om verkställighet är uppenbart oförenligt med hennes bästa måste dock hennes mående och hur detta skulle påverkas av en flytt till pappan beaktas.

Det har tydligt framkommit att mamman inte accepterar vårdnadsdomen. Hon har endast några dagar efter att Högsta domstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd avseende vårdnadsdomen, startat en ny process i Ystad tingsrätt med yrkande om ensam vårdnad. Denna process är alltjämt pågående. Hennes agerande framstår närmast som ett missbruk av talerätten i syfte att förhala en verkställighet (jfr NJA II 2006 s. 233). Mamman har inte heller visat någon verklig vilja eller ambition att efterleva ett beslut om verkställighet av vårdnadsdomen. Hennes starka ovilja att låta pappan ha kontakt med barnen kvarstår och umgänge medges endast i närvaro av kontaktperson. Hon motsätter sig även all direktkontakt mellan henne själv och pappan. Av nu angivna skäl gör hovrätten bedömningen att ett beslut om verkställighet skulle bli utan verkan om det inte förenas med polishämtning. Hovrätten erinrar om att hovrättens beslut om verkställighet och polishämtning gäller omedelbart (21 kap. 14 § föräldrabalken).

100 000 i skadestånd efter vårdnadstvist

Norrköping Det var ett brott mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter när socialnämnden inte kunde tillgodose umgängesstödet. Pappan fick inte träffa sin dotter på två år. Det slår tingsrätten fast och kommunen ska betala 100 000 kronor i skadestånd till pappan.

Bakgrund

Pappan bor i Barcelona, Spanien och mamman bor i Hofors. Föräldrarna bodde tillsammans i Barcelona men deras relation upphörde före dotterns födelse. Mamman födde dottern i Sverige.

Pappan ansökte om stämning mot mamman i fråga om vårdnad och umgänge.

Målet anhängiggjordes vid Södertörns tingsrätt 2013 och deldom meddelades 2016. Då vårdnadstvisten inleddes bodde mamman i Stockholm men flyttade till Hofors i början av 2014. Genom beslut och domar om umgänge med umgängesstöd vid Södertörns tingsrätt fick Hofors kommun ansvar för att medverka med umgängesstöd.

Pappan träffade inte sin dotter under tiden Södertörns tingsrätts rättegång pågick. Vid Södertörns tingsrätt var först NN och sedan NN domare i målet. Handläggare vid Hofors kommun, Familjerätten var bl.a. socialsekreterarna NN. Chef för Familjerätten var NN. Hofors kommun utsåg under hösten 2015 NN som umgängesstödjare. Vid Familjerätten i Enskede utförde NN en vårdnads- boende och umgängesutredning på uppdrag av Södertörns tingsrätt.

Tingsrätten skriver.

Sammanfattningsvis har Hofors kommuns handläggning under 2014 – 2016 inneburit att kommunen underlåtit att tillgodose dotterns behov av umgängesstöd i samband med hennes umgänge med sin far. Umgängesstöd har varit en förutsättning för umgänge. Detta har fått till direkt resultat att pappan inte kunnat utövat umgänge med sin dotter. Hofors kommuns handläggning har därför inneburit att kommunen i förhållande till pappan har gjort sig skyldig till en överträdelse av hans rätt till familjeliv och umgänge med sitt barn (artikel 8 EKMR) och att pappan orsakats en kränkning av sitt familjeliv.

 

Fel i fastighet - vad gäller?

Norrköping En köpare har rätt att göra avdrag på köpeskillingen om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Vidare gäller att köparen inte får åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Detta framgår av 4 kap. 19 § jordabalken. Om fastigheten avviker från den standard som köparen har rätt att kräva, föreligger fel i köprättslig mening. I första hand fastställs standarden genom en konkret bedömning med utgångspunkt i parternas avtal i vid bemärkelse. Om det av uppgifter som säljaren lämnat i avtalet eller i samband med köpet (som i annons eller fastighetsbeskrivning eller i form av muntliga uppgifter) framgår att fastigheten ska ha eller sakna en viss egenskap, har köparen rätt att kräva att fastigheten stämmer överens med uppgifterna. Avviker fastigheten från säljarens uppgifter föreligger ett konkret fel. Lämnar avtalet inte tillräcklig vägledning får man i stället göra en abstrakt bedömning av fastighetens standard. Köparen har då som utgångspunkt rätt att kräva att fastigheten har "normal standard". (Se Grauers, Fastighetsköp, tjugoförsta upplagan 2016, s. 127.)

Det klaraste fallet av avtalad — konkret - standard är då säljaren har gett en uttrycklig garanti, dvs. en utfästelse. Det ska röra sig om tydliga och klara uppgifter från säljarens sida (Grauers s. 140). Tillräckligt preciserade uttalanden och uppgifter från säljaren kan medföra att det anses vara fråga om en utfästelse som befriar köparen från undersökningsplikten (se rättsfallet NJA 1985 s. 871 med däri gjorda hänvisningar). Det finns också exempel i rättspraxis på att fel i en fastighet har inneburit en sådan allvarlig och fundamental avvikelse från rimlig standard att fastigheten bedömts sakna en kärnegenskap som fick anses utfäst, trots att frågan inte hade berörts vid köpeförhandlingarna (NJA 1978 s. 307).

Det andra fallet av konkret standard kallas enuntiation. Det innebär att säljaren har lämnat preciserade uppgifter om fastigheten utan att uttryckligen ha garanterat något eller åtagit sig ansvar för att uppgifterna är riktiga. Det krävs att uppgifterna gett köparen anledning att utgå från att fastigheten har den goda egenskapen eller saknar den dåliga egenskapen som säljaren uppgett. Uppgiften ska vara så preciserad att den verkligen säger något om köpeobjektet. För att uppgiften ska få verkan som enuntiation krävs dessutom att köparen kan visa att uppgiften har inverkat på köpet. Om uppgiften diskuterats med säljaren inför köpet och denne då inte vidhållit uppgiften utan i stället svävat på målet, kan köparen knappast göra gällande att uppgiften inverkat på köpet utan har i stället fått ett incitament att reda ut frågan innan han bestämmer sig för att köpa. (Grauers s. 141 f, 144 f. och 148.)

Det går inte att dra någon skarp gräns mellan konkreta och abstrakta fel. Således kan en uppgift som inte klassas som en enuntiation ändå vägas in när man ska bedöma vad en köpare har fog att förutsätta angående fastighetens standard, dvs. vid den abstrakta felbedömningen (Grauers s. 133 och 250). Sådana uppgifter kan också få betydelse för köparens undersökningsplikt, eftersom den kan påverkas av uppgifter som lämnats om fastigheten i samband med köpet (se t.ex. NJA 1984 s. 3 och Grauers s. 204).

 

Gör: jurist (jur.kand).


Födelseår: 1970.Började skriva för juristbloggen: September 2013.


Gillar: kreativitet, måttfullhet, tapperhet och juridisk visdom.  • Kreativiet (inom juridiken favoriseras pedanteri på bekostnad av kreativitet);

  • Måttfullhet (med andra ord gäller att visa förnuft, se sammanhang, inte göra mer än nödvändigt samt att ha känsla för det passande (”timing”);

  • Tapperhetsidealet utgår ifrån att visa ett självuppoffrande mod utan att snegla på tänkbara personliga nackdelar. Undfallenhet och anpassning är själva motsatsen till mod och tapperhet.

  • Juridisk visdom kan sammanfattas inom ramen för juridikens uppgifter/syften; som innebär att styra samhällsutvecklingen, att fördela gåvor och bördor, att säkra förväntningar, att lösa konflikter och att markera värderingar. Det åvilar juristen ett särskilt ansvar att på ett begripligt och övertygande sätt föra ut och synliggöra de argument som ligger bakom avvägningar i lagstiftningen och avgöranden i enskilda fall.


Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se