Logga in
Logga ut
förbättrad Rehab! - men? Maries NEURO-blogg Maries NEURO-blogg
Vädersponsor:

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

För att förstå och jämföra rättsfall bör man ta ställning till följande fyra delmoment: 1. Fastställa ratio decidendi, dvs. identifiera rättsregeln i avgörandet (bortse från domstolens obiter dictum, dvs. redogörelser för rättsregler som inte är relevanta i det aktuella fallet); 2. Avgöra om rättsfallet med den definierade rättsregeln är relevant eller irrelevant; 3. Bedöma om det finns anledning att avvika från andra liknande rättsfall; och 4. Bedöma om omständigheterna är lika eller olika, dvs. följ eller särskilj rättsfallet.

Vem har rätt att bli glömd?

Norrköping Datainspektionen har kontrollerat hur Google hanterar "rätten att bli glömd", det vill säga möjligheten att få sökresultat borttagna. Myndigheten slår fast att om Google ska ta bort en sökträff så kan det även krävas att sökträffen tas bort från sökningar som görs från andra länder än Sverige.

I maj 2014 slog EU-domstolen fast att en person kan begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller personens namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga. Den här möjligheten kallas ibland "rätten att bli glömd".

 

Pekade ut grannar som pedofil och mordbrännare på Facebook

Norrköping Tvisten ska bedömas enligt 12 kap. 46 § l st. 2 p. jordabalken som föreskriver följande. Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet har hyresgästen rätt till förlängning av avtalet utom när hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas.

Hyresnämnden anförde följande.

Vad först angår hyresvärdens påståenden beträffande glas som har lagts ut framför en grannes dörr, orden "Hitler" och "Pedofil" som skrivits, upp- och nedvända kors som ritats, pentagram som ristats i en grannes billack samt askkopp som placerats framför en grannes ytterdörr finner nämnden mot NN:s bestridande inte styrkt att det är hon som utfört handlingarna. Följaktligen kan dessa påståenden inte läggas till grund för att hyresavtalet ska upphöra.

Emellertid visar utredningen beträffande inläggen och filmklippen på sociala medier att NN i stor omfattning och i det närmaste systematiskt har utsatt flera av sina grannar för kränkningar och andra trakasserier. Vad som sålunda framkommit strider mot gott skick inom fastigheten och bör betraktas som sådana störningar i boendet som övriga hyresgäster i fastigheten inte ska behöva finna sig i. NN har genom sitt beteende åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. I bedömningen beaktar nämnden också att kränkningar och andra trakasserier av hyresgästerna i fastigheten har förekommit i stort sett alltsedan hyresförhållandet inleddes. Hyresvärdens yrkanden om att hyresavtalet ska upphöra och att NN ska åläggas att flytta ska på grund av det nu anförda bifallas.

Kan beslut om uteslutning ur en förening prövas av domstol på materiell grund?

Norrköping Frågor om ideell förenings beslut att utesluta medlem har från materiella utgångspunkter prövats av HD främst beträffande två från varandra vitt skilda typer av föreningar. I fråga om föreningar med utpräglat ideell inriktning, närmast religiösa föreningar, har det ansetts ankomma på föreningen att själv avgöra, om en medlem så avvikit från föreningens normer att han borde på grund härav uteslutas ur föreningen (NJA 1906 s 317 och 1931 s 604). I fråga om fackliga organisationer och liknande föreningar har prövats, om föreningen visat att den uteslutne medlemmen låtit komma sig till last något som enligt stadgarna berättigat föreningen att utesluta honom och, när föreningen inte förmått detta, har uteslutningsbeslutet förklarats sakna verkan (se tex NJA 1945 s 290 och 1946 s 83). Denna prövning får anses ha skett på avtalsrättsliga grunder, varvid stadgarna är att anse som led i rättsförhållandet mellan föreningen och medlemmen. Även beträffande andra föreningar där medlemskapet är av ekonomisk betydelse för medlemmarna, har uteslutningsbeslut på grundval av föreningens stadgar prövats enligt avtalsrättsliga grunder (se NJA 1977 s 129; jfr NJA 1970 s 394). Högsta domstolen har i NJA 1990 s. 687 anfört att beslut om uteslutning ur idrottsförening har ansetts i princip inte kunna prövas av domstol på materiell grund.

 

 

Brottsligt att inte hålla hunden kopplad

Norrköping Åklagaren har begärt att NN ska dömas för vållande till kroppsskada enligt följande gärningsbeskrivning.

NN har orsakat O sårskada som behövde sys, blånad och smärta i låret genom att NNs hund bitit O i låret flera gånger. Det hände den 22 februari 2017 på Storängens strandväg, Nacka kommun. NN begick gärningen av oaktsamhet. Oaktsamheten bestod i att NNs hund var okoppplad och att han saknade kontroll över hunden.

Tingsrätten anförde - i vilket hovrätten instämde:

Vid bedömningen av vilka aktsamhetskrav som bör ställas på en hundägare är det av betydelse att hundar enligt 1 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador.

Enligt tingsrättens bedömning måste utgångspunkten för när en hundägare bedöms ha tillräcklig tillsyn över sin hund vara vad som framgår av de lokala ordningsföreskrifterna. I Nacka kommun föreskriver dessa att hundar ska vara kopplade vilket NNs hundar inte var. För att NN trots detta ska anses ha haft tillräcklig tillsyn över sina hundar måste det vara klarlagt att han på annat sätt har haft motsvarande kontroll. I det aktuella fallet har NN trots att det har varit möjligt att se O på visst avstånd inte uppmärksammat henne förrän det var för sent att ge hunden ett kommando. NN har därmed brustit i sin tillsyn över hundarna och har därmed varit oaktsam i förhållande till att hans hund orsakade Os skada och han ska därför dömas för vållande till kroppsskada.

 

 

Missnöje med sin lön inom juristbranschen

Norrköping I tidningen Legal Yours, finns en undersökning: "Så många jurister anser att de tjänar för lite" och det var bara 1 procent som ansåg sig tjäna för mycket.....

Så många anser att de tjänar för lite

Advokater 28 procent
Biträdande jurister 50 procent
Åklagare 32 procent
Domare 44 procent
Skattejurister 35 procent
Handläggare 56 procent
Bolagsjurist 39 procent
Chefsjurist 32 procent

Fördelat efter ålder
20-25 60 procent
26-30 46 procent
31-35 43 procent
36-40 41 procent
41-45 35 procent
46-50 37 procent
51-55 39 procent
56-60 28 procent
60-65 32 procent
65+ 18 procent

Fördelat efter studieort
Uppsala 34 procent
Stockholm 42 procent
Lund 36 procent
Göteborg 37 procent

Hovrätten friar för aga vid hårdragningen

Norrköping Åklagaren har lagt NN till last att han dragit sonen i håret och därigenom ofredat honom. Genom NN:s egna uppgifter framgår att han tagit ett grepp om sonens krage och att han då kommit åt hans hår.

Tingsrätten anförde.

Enligt tingsrättens uppfattning är inte annat visat än det som NN själv uppgivit om att han tagit tag i sonens nacke och hår samt att han uttalat att han skulle förstöra sonens telefon. Tingsrätten menar att nu nämnda gärningar inte når upp till den nivå som fordras för straffbar misshandel eller olaga hot. Däremot är hårdragningen – i beaktande av att det är fråga omen fars beteende gentemot en elvaårig son samtidigt som uttalanden görs om att förstöra sonens telefon – att bedömas vara ett så hänsynslöst beteende mot sonen att det når upp till straffbar nivå för ofredande. Åtalet för ofredande är därför styrkt.

Hovrätten anförde istället:

Enligt den vid tidpunkten för gärningen gällande lydelsen av bestämmelsen om ofredande krävdes för straffansvar att någon exempelvis handgripligen antastar eller med något annat hänsynslöst beteende ofredar någon annan (SFS 1993:207, gällande fram till årsskiftet 2017/18).

Under uttrycket ”handgripligen antastar” föll, enligt kommentaren till bestämmelsen, att någon avsiktligt knuffar eller sätter krokben för en annan person eller rycker eller sliter i offrets kläder. För att någon skulle dömas för ofredande genom ”hänsynslöst beteende” krävdes att handlingen enligt vanlig värdering kunde sägas utgöra en kännbar fridskränkning (Berggren m.fl., Brottsbalken m.m., Zeteo 2017-11-10).

Med beaktande av omständigheterna är NNs handlande inte att likställa med de former av handgripligt antastande som bestämmelsen tar sikte på. Eftersom det uppenbarligen rört sig om ett mycket hastigt händelseförlopp, kan NNs agerande inte heller betecknas som en fridskränkning av sådan omfattning som krävs för straffansvar. Åtalet ska därför ogillas.

 

 

Gör: jurist (jur.kand).


Födelseår: 1970.Började skriva för juristbloggen: September 2013.


Gillar: kreativitet, måttfullhet, tapperhet och juridisk visdom.  • Kreativiet (inom juridiken favoriseras pedanteri på bekostnad av kreativitet);

  • Måttfullhet (med andra ord gäller att visa förnuft, se sammanhang, inte göra mer än nödvändigt samt att ha känsla för det passande (”timing”);

  • Tapperhetsidealet utgår ifrån att visa ett självuppoffrande mod utan att snegla på tänkbara personliga nackdelar. Undfallenhet och anpassning är själva motsatsen till mod och tapperhet.

  • Juridisk visdom kan sammanfattas inom ramen för juridikens uppgifter/syften; som innebär att styra samhällsutvecklingen, att fördela gåvor och bördor, att säkra förväntningar, att lösa konflikter och att markera värderingar. Det åvilar juristen ett särskilt ansvar att på ett begripligt och övertygande sätt föra ut och synliggöra de argument som ligger bakom avvägningar i lagstiftningen och avgöranden i enskilda fall.


  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se