• tisdag 26 september 2017
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Sexköpare som våldtog - hade ett gemensam... Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

Vem har rätt att bli glömd?

Norrköping Datainspektionen har kontrollerat hur Google hanterar "rätten att bli glömd", det vill säga möjligheten att få sökresultat borttagna. Myndigheten slår fast att om Google ska ta bort en sökträff så kan det även krävas att sökträffen tas bort från sökningar som görs från andra länder än Sverige.

I maj 2014 slog EU-domstolen fast att en person kan begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller personens namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga. Den här möjligheten kallas ibland "rätten att bli glömd".

 

Sexköpare som våldtog - hade ett gemensamt modus operandi

Norrköping Sexköparen fick fyra och halvt års fängelse efter våldtäkt mot två prostituerade. Han nekar med påståendet att kvinnorna är ute efter skadestånd men hovrätten gör följande bedömning. Hovrätten sänker dock straffet med en månad jämfört med tingsrättens dom?

"Såväl A:s som B:s uppgifter är väl förenliga med vad som övrigt framkommit i målet. Som tingsrätten redovisat har de i mycket nära anslutning till de påstådda händelserna återgett vad de har upplevt för vittnen. Vad de då uppgav i förening med vad som framkommit om deras sinnestillstånd talar i sig starkt för att de utsatts för övergrepp av G. Deras uppgifter får även, vilket tingsrätten närmare redogjort för, stöd av annan bevisning. Det gäller bl.a. deras respektive skadebild. Hovrätten vill i detta sammanhang tillägga och särskilt peka på att A:s och B:s berättelser vinner stöd av varandra. Det finns enligt hovrättens mening påtagliga likheter mellan A:s och B:s beskrivningar av G:s beteenden gentemot var och en av dem och dessutom, från G:s sida sett, ett slags gemensamt modus operandi bl.a. på så sätt att han kommit i kontakt med dem på internet i uppgett syfte att köpa sex och att han fört dem båda till relativt avlägsna platser. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning av JK:s utsaga."

 

Barn i växelvis boende är mindre stressade

Norrköping Det är större risk att barn som bor enbart hos den ena föräldern upplever hög stress, jämfört med de barn som bor växelvis hos båda föräldrarna efter en separation. Detta oavsett om föräldrarna bråkar mycket, eller om barnet kommer dåligt överens med någon av föräldrarna. Det visar en ny studie (augusti i år) från Stockholms universitets demografiska avdelning, den första om växelvis boende som undersökt just stress i kombination med konfliktnivåer.

Växelvis boende hos båda föräldrarna innebär alltså inte en instabilitet för barnen. Det är bara en anpassning till en annan boendesituation där det regelbundna flyttandet och en god kontakt med båda föräldrarna snarare innebär stabilitet, enligt utredningen. 

Kommentar: utgångspunkt är naturligtvis ett idealiserat föräldraskap där båda föräldrarna tillgodoser barnets behov och inte har konflikt med varandra. Praktiken kanske ser något annorlunda ut när det finns en konflikt mellan föräldrarna.

Domen grundas på ren rasism

Norrköping I ett överklagande daterat den 9 januari 2017 har advokaten skrivit bl.a. följande: ”Skaraborgs tingsrätts fällande dom saknar all logik och bygger enbart på subjektiva fördomar, subjektiva förutfattade meningar samt subjektiv tro”…….”Jag kan tyvärr inte finna annat än om den tilltalade istället för gärningsmannen från Gaza hade varit en etnisk svensk 55-årig man hade den tilltalade mot angiven bakgrund inte blivit fälld/funnits skyldig bortom varje rimligt tvivel, av den eniga tingsrätten! Skaraborgs tingsrätts fällande dom har således grundats på ren, medveten eller omedveten, rasism från de enskilda domstolsledamöternas sida.”

Med anledning av de citerade avsnitten har hovrätten väckt frågan om ansvar enligt 9 kap. 5 § rättegångsbalken för rättegångsförseelse, bestående i att advokaten uttalat sig otillbörligt om domare vid Skaraborgs tingsrätt.

Hovrätten anförde.

Advokaten är i sin fulla rätt att i ett överklagande kritisera underinstansens bevisvärdering. Han har också all rätt att, i ett lämpligt sammanhang, ta upp en generell diskussion om risken för att domare påverkas i sitt dömande av skilda privata uppfattningar eller erfarenheter. Det är en viktig fråga som varje domare har att vara uppmärksam på, och som är väl värd att uppmärksammas och diskuteras.Det är emellertid inte något av detta som A har ägnat sig åt i sina skrifter i hovrätten. Med utgångspunkt i hur domarna i Skaraborgs tingsrätt har värderat bevisningen har han tillåtit sig att på ett otvetydigt sätt beskylla en rådman och tre nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt för att vara rasistiska och för att i brottmålet ha låtit ett sådant tänkande bestämma utgången. Han har hävdat att det är det enda skälet till att hans klient har blivit dömd. Han har inte grundat sina uttalanden på något som domarna har uttalat eller skrivit, vare sig i målet eller i annat sammanhang, utan endast på det förhållandet att de funnit åtalet styrkt. Hovrätten har för närvarande ingen som helst uppfattning om hur långt den i målet åberopade bevisningen räcker, men det saknar betydelse för frågan om rättegångsförseelse. As uttalanden har varit obefogade, även med utgångspunkt i vad som åvilar en försvarare för att ta tillvara sin klients intressen. Genom sina nedsättande uttalanden har han uttalat sig otillbörligt om en rådman och tre nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt. Han ska därför dömas för rättegångsförseelse.

Berusad tonårsflickas våld inte tillräckligt kränkande för man

Norrköping I tingsrätten dömdes Sofie för misshandel, ringa brott, och ofredande av Mazen. Påföljden bestämdes till dagsböter. Sofie förpliktades även att, solidariskt med sina vårdnadshavare, utge skadestånd för kränkning med 5 000 kr jämte ränta avseende ofredandet. Både Sofie och Mazen överklagade tingsrättens dom. Hovrätten har gett prövningstillstånd beträffande Sofies överklagande i skadeståndsfrågan, dvs. i frågan om hennes skadeståndsskyldighet för ofredande.

Hovrätten anger.

Det ofredande som Sofie har dömts för består i att hon upprepade gånger puttat/knuffat på Mazen med sin egen kropp. Av övervakningsfilmen framgår att puttarna/knuffarna inte har varit särskilt kraftiga. Omständigheterna i övrigt är inte heller sådana att gärningen, med beaktande av det relativt lindriga våldet, kan anses ha inneburit en allvarlig kränkning. Även om Mazen har fått utstå ett visst mått av kränkande behandling, anser hovrätten därför att kränkningen inte har varit så allvarlig att han är berättigad till kränkningsersättning. Hans skadeståndsyrkande ska alltså lämnas utan bifall. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Män döms oftare till fängelse jämfört med kvinnor

Norrköping Brås analys visar att sannolikheten eller risken att få gängelse är dubbelt så stor för män jämfört med kvinnor när det kommer till att dömas till fängelse. Tänkbara faktorer är systematiska skillnader i tillvägagångssätt könen emellan alternativt att kvinnor i större utsträckning än män försörjer hemmaboende barn och därför får annan påföljd. 

En studie av 300 simulerade rättsfall visar att erfarna domare, åklagare, poliser och advokater fattar beslut och dömer åtalade på olika sätt beroende på om de är män eller kvinnor och på hur de åtalade ser ut. Även ögonvittnen till brott påverkas av dessa faktorer. Särskilt tydligt är detta då en lång tid hunnit gå mellan brottet och förhöret. Detta visar Angela S. Ahola, Psykologiska institutionen i sin avhandling

I sin studie med simulerade korta brottsfall visar Angela S. Ahola att kön och utseende påverkar våra bedömningar av personlighet, yrke, moral och pålitlighet och skapar en referensram för vårt agerande. Bland annat visade det sig att domare och nämndemän både bedömde och dömde åtalade personer av samma kön som de själva hårdare än åtalade av det motsatta könet. Däremot bedömde åklagare, advokater, poliser och juridikstudenter oavsett eget kön de manliga åtalade hårdare än de kvinnliga. Hos de kvinnliga medlemmarna av denna kategori, dvs utan dömande roll i rättsprocessen, såg man dessutom skillnader i bedömningen av olika åtalade beroende på den åtalades utseende.

Grundtryggheten i rättssamhället är likhet inför lagen, men kön har uppenbart betydelse vid utdömandet av straff. Inom juridiken talar man om ”kavaljersdomar” där kvinnor bedöms mildare t.ex. får kvinnor oftare skyddstillsyn för narkotikabrott jämfört med män.

 

Gör: pappa, make och supporter.


Födelseår: 1970 (vädur).Började skriva för juristbloggen: September 2013.


Gillar: historia, litteratur, Norrköping


  • Mest lästa bloggar

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se