Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

Vem har rätt att bli glömd?

Norrköping Datainspektionen har kontrollerat hur Google hanterar "rätten att bli glömd", det vill säga möjligheten att få sökresultat borttagna. Myndigheten slår fast att om Google ska ta bort en sökträff så kan det även krävas att sökträffen tas bort från sökningar som görs från andra länder än Sverige.

I maj 2014 slog EU-domstolen fast att en person kan begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller personens namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga. Den här möjligheten kallas ibland "rätten att bli glömd".

 

Intagen får inte ha porrtidning på fängelset

Norrköping Kriminalvården beslutade att inte ändra anstaltens beslut att avslå As ansökan om att få inneha en pornografisk tidning. Som skäl för beslutet anförde Kriminalvården i huvudsak följande. A är placerad på en sexualbrottsavdelning där ett flertal av de intagna har begått allvarliga sexualbrott och genomgår behandling för sin problematik. Pornografiska tidningar får således inte innehas av samtliga på avdelningen. Ett innehav av den aktuella tidningen kan därför medföra att A avtvingas den eller att den används som handelsvara på avdelningen. Innehavet kan därigenom äventyra ordningen och säkerheten på avdelningen.

A överklagade och kammarrätten anförde.

Kammarrätten konstaterar att det mot bakgrund av vad som framkommit om den avdelning där A är placerad måste anses finnas en beaktansvärd risk att andra intagna tillgriper hot eller våld för att komma i besittning av den i målet aktuella tidningen. Innehavet kan därigenom äventyra ordningen och säkerheten på anstalten. Kriminalvården har därmed haft fog för sitt beslut och överklagandet ska avslås.

Denna viktiga fråga har även behandlats i rättsfallet RÅ 2007 not 97 och där anförde Kriminalvården i en situation liknande den nu aktuella bland annat att innehav av pornografiska tidningar kunde störa ordningen och därmed äventyra säkerheten i anstalten, med hänvisning till risken för konflikter mellan de intagna. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg inte att de omständigheterna var tillräckliga för att vägra innehavet. En senare lagändring tog sikte på möjligheten att vägra innehav med hänsyn till den intagnes behandling, och innebar inte en ändring av det som dittills gällt avseende hänsynen till ordning och säkerhet (prop. 2006/07:127 s. 17).

 

 

 

Monumentalt förakt för myndigheter

Norrköping Generellt gäller bristande effektivitet i den brottsbekämpande, brottsutredande och lagförande verksamheten, samtidigt ser det ut som antalet brottsaktiva sjunker - personer födda på 60- och 70-talet - minskar t.ex. så sjunker brottsligheten i de yngsta åldersgrupperna, 11–17 år. Kriminalvårdens statistisk visar att återfallen i brott fallit stadigt tolv år i rad, från 40 procent till 29,3.. Ett annat faktum är över 70 procent fängelsedomarna är sex månader eller kortare vilket är en tendens från i vart fall tio år tillbaka i tiden (t.ex. var motsvarande siffra 2008 54 %).

Problemet är det eskalerande gängbrotten där det finns en miljö med ett monumentalt förakt för myndigheter där fängelsestraff uppfattas som ett vilohem; chansen att ladda batterierna, bygga upp kroppen och befästa lojaliteten mot gänget. I praktiken är fängelsestraffen som idag tillämpas helt verkningslösa. Det är ju klart att man kan se problemen som en del av ett utanförskap som samhället måste hantera med unga och tungt krimnella män i socialt belastade områden. Samhällets insatser har inte ändrats de senaste 20 åren. BRÅ anger att polisens insatser är otillräckliga och utgör "brandkårsutryckningar" i drygt 14 problemområden. Polisen vill naturligtvis ha mer resurser till förebyggande insatser men problemet är troligen något hellt annat; föraktet för myndigheter. Det finns en beröringsskräck hos samhället när man går in på värderingar som grund för problem eller än värre om det kan ha med kultur eller religiösa olikheter, t.ex. Birgit Friggebos uttalande om tjuvaktiga kosovoalbaner.

 

 

Viktigare att göra rätt än att inte göra fel

Norrköping Inom juridiken finns motpolerna;

- primärt gäller att inte göra fel; eller

- primärt gäller att göra rätt.

I Uppsala fick vi som jurister lära oss - "tänka fritt är stort men tänka rätt är större" - som faller tillbaka på ett citat från 1700-talet av juristen Thomas Thorild. Han angav vidare i skriften ”Rätt, eller alla samhällens eviga lag” från 1794:

Såsom sannt vett, sann ära, sann lycksalighet icke hafva ett större hinder än af falskt vett, falsk ära, falsk lycksalighet: så har ock den sanna friheten ingen större fiende i verlden än den falska. Af hvilken falska frihet menniskor först förvillas till en galen förtjusning; och sedan, när de finna sig bedragna, till en galen förtviflan, som störtar i träldom. Deraf ses, att det aldra största för allmän sällhet är: frågan om det rätta.

[...]
Den sanna frihet, som Gud stiftat för alla väsenden, är den, att följa sin (sanna) natur; och att, då menniskans natur är att söka sällhet, hvilken endast genom det goda kan vinnas, så är ock menniskans naturliga och äkta frihet just rättigheten att få göra allt det goda, som hon kan; hvaraf följer, att hvars och ens dygd är måttet för hans frihet. Ty en rättighet, att äfven få göra allt det onda man kunde, skulle vara en rätt till att göra orätt; hvilket icke kan tänkas.

Det innebär att juridken är i det godas och det rättas konst, ars boni etaequi, vilket innebär att juristens roll blir att tillse att makten utövas under lagarna, inte över dem eller vid sidan av dem. Det gäller att bevara det uppbyggda rättssamhället, därmed borde rätt gå före fel som vägledande princip.

 

 

Kvinna körde ihjäl man under skilsmässobråk - villkorlig dom och dagsböter

Norrköping Patricia och Claes var gifta med varandra till dess att Claes avled. De bodde i en villafastighet. De separerade varvid Patricia flyttade till annan adress medan Claes bodde kvar i villan. Patricia körde i sin Mercedes till villan. Claes var hemma. Patricia hämtade föremål i villan och lastade in i bilen. Det blev bråk mellan parterna. Patricia tog sig in i sin bil. Claes sprang ut på gatan efter henne och kom att stå framför bilen. Under det fortsatta händelseförloppet körde Patricia från villan med Claes liggande på motorhuven. Hon kolliderade bilen med en lyktstolpe varvid Claes föll av bilen och avled.

Tingsrätten och hovrätten dömer kvinnan för vållande till annans död och brottet kan inte bedömas som ringa. Dock anser domstolarna att påföljden kan stanna vid villkorlig dom i kombination med ett kraftigt bötesstraff. Den oaktsamhet som hon gjort sig skyldig till har inte varit ringa och därmed borde det utgjort ett medvetet risktagande som varit relevant i förhållande till dödsfallet - brotter borde istället bedömts som grovt.  

 

HIV-smittad frias

Norrköping Åklagaren yrkade att hovrätten ska döma P för framkallande av fara för annan pga att P, som är smittad med HIV-infektion, har vid i vart fall två tillfällen under augusti-september 2014 i Uppsala län haft oskyddade samlag med målsäganden, där målsäganden varit den mottagande parten. P, som var medveten om smittan, har då riskerat att föra över smittan till målsäganden. Härigenom har han av grov oaktsamhet utsatt målsäganden för fara för allvarlig sjukdom.

Högsta domstolen har uttalat att det föreligger en mycket låg risk för smittoöverföring och enligt hovrättspraxis har sannolikheten för smittoöverföring bedömts varit försvinnande liten. I detta fall bedömdes sannolikheten så liten att man inte rimligen kunnat förvänta sig att samlagen skulle resultera i en överföring av hivsmitta. Någon konkret fara för smittoöverföring har därför inte förelegat och de objektiva brottsförutsättningama för framkallande av fara för annan är inte uppfyllda. Åtalet ska följaktligen ogillas, vilket delades av såväl tingsrätten som hovrätten.

 

 

Johan Levin har juristexamen från Uppsala universitet 1997 med fördjupande studier på mastersnivå i Lausanne och Helsingfors under 1997/1998. Därefter har han arbetat som jurist sedan 1998 med erfarenhet av att verka som ombud och rådgivare åt privatpersoner inom familjerätt och företag inom affärsrelaterad juridik.


När det gäller förtroendeuppdrag finns uppdrag från bl.a. Mälardalens högskolas forskningsetiska kommitté och disciplinnämnd, Uppsala universitet disciplinnämnd och Konsistoriet (styrelsen), Stiftelsen Kursverksamhet vid Uppsala universitet. Under studietiden fanns engagemang inom bl.a. Östgöta nation, Studentkåren, JUSEK samt Sverige Yngre Juristers Förening.


Fortbildning har erhållits från bl.a. Fakultetskurser vid Stockholms universitet, Institutet för Utländsk Rätt, Östsvenska Handelskammaren samt Sveriges Advokatsamfund (bl.a. advokatexamen och fortbildning inom advokatetik mm).


 

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se