Dag Södling reser i debattartikel den 12/4 frågor kring beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Söderköping när det gäller E 22 och bredbandsutbyggnaden. Södling skriver att besluten riskerar att bryta mot gällande lagstiftning och ifrågasätter även om kommunpolitiken satt sig in i de ekonomiska konsekvenserna.

De två aktuella infrastrukturfrågorna är mycket viktiga för Söderköping samt angränsande kommuners framtid och i kommunpolitiken är det många som undrat över klokskapen i att staten väljer att lägga så stort medfinansieringsansvar på kommunerna. Konsekvenserna för de kommuner som avstår är dessvärre, i de flesta fall, att satsningar uteblir och Söderköpings kommun har därför valt att vara aktiva. Med glädje kan man nu se att en omfattande bredbandsutbyggnad i kommunen kommit igång och att Trafikverket äntligen startat upp "projekt ny sträckning E 22". Dessa infrastruktursatsningar kommer att tjäna kommunen och dess invånare under lång tid och göra kommunen än mer attraktiv.

En konsekvens av det stora ansvar som kommunen har tvingats ta, är att det inte finns kunskap och erfarenhet att hantera satsningar av den här typen. Söderköpings kommun får dra lärdom av andra kommuner som kommit längre. Det blir ändå komplicerat att inom ramen för en organisation som normalt tillhandahåller grundläggande kommunal service att ta en annan roll, som i bredbandsfrågan. Därför har kommunstyrelsen tagit initiativ till en oberoende granskning av hur kommunen hanterat och hanterar frågan alltjämt.

På en punkt kan kommunen dock redan nu vara tydliga; när det gäller bredbandsprojektet så har kommunen följt reglerna för upphandling som gäller enligt aktuell lagstiftning och de bidragsregler som länsstyrelsen har satt upp. Varje del av bredbandsprojektet har upphandlats enligt LOU, och kommunen har avtal med leverantörer för såväl grävning som material och kommunikationsoperatör.

Som förtroendevalda strävar vi efter att fatta beslut som gynnar Söderköpings medborgare nu och i framtiden. Vi kan vara oense om andra frågor, men vi är överrens om att en aktiv kommun som satsar på en väl fungerande infrastruktur skapar framtidstro och förutsättningar för tillväxt i kommunens alla delar. Detta måste alltjämt gå hand i hand med ett ekonomiskt ansvarstagande.

För mer information om våra infrastruktursatsningar läs gärna på kommunens hemsida, www.soderkoping.se. På hemsidan finns även Fibernytt där flera av insändarskribentens frågor relaterade till bredband redan finns besvarade.