Lotta Livefalk Kindahl, enhetschef Storängsgården, förklarar att den palliativa basutbildningen som nu erbjuds de så kallade palliativa ombuden som finns i verksamheterna innehåller bland annat värdegrund, etik och hörnstenarna inom

palliativ vård. Tanken är att utöka antalet aktiva palliativa ombud under 2016.

– Utbildningstillfället omfattar föreläsning samt diskussioner utifrån patientfall både i små grupper och i storgrupp. Det är Palliativt kompetenscentrum i Östergötland som ansvarar för utbildningen av våra nya ombud. Ambitionen med det samlade omtaget kring den palliativa vården är att motverka brister, säger Lotta Livefalk Kindahl.

Antalet ombud för palliativ vård kan variera på olika enheter inom Finspångs kommun bland annat beroende på enhetens storlek samt hur avdelningarna är organiserade. På Storängsgården finns det ett ombud knutet till varje avdelning, förklarar hon.

– Vi har omvårdnadspersonal som är ombud inom olika områden i våra verksamheter, till exempel rehabilitering, aktiviteter, introduktion, hygien och kost. Syftet är att medverka i kompetensutvecklingen inom området, ta informationen till arbetsgrupperna, fånga upp frågorna från arbetsgrupperna och ta med dem dit kompetensutveckling/fortbildning sker.

NT redogjorde i december för en uppmärksammad anmälan i en avvikelserapport från omsorgen. Bakgrunden: en brukare hittades i sängen med smutsigt sänglinne och intorkad avföring. Tröjan från gårdagen var inte bytt, sänglinnet var inte rent och mannen luktade skarpt av svett. Då brukaren varken har kunnat sluta ögonen eller blinka var linserna täckta av en hinna som sköljdes bort med koksaltlösning. Varken munvård eller lägesändringar (hudrodnad) hade skötts i den omfattning rutinen tydligt föreskriver.

Enhetschefen på boendet tog omedelbart tag i ärendet och lade korten på bordet:

– Utredningen visade att det var flera personer inblandade, att var och en förlitade sig på att någon annan utfört den omvårdnad brukaren behövde samt bristfälliga kunskaper om palliativa vårdplaner. Här har det brustit i ansvar vilket är olyckligt. Berörd personal har nu berättat vad var och en gjorde och vad som inte blev gjort i det aktuella fallet.

Palliativ (lindrande) vård hjälper både patient och närstående. Nationella rådet för palliativ vård ser döendet som en normal process. Syftet är att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet vid livets slut och varken påskynda eller uppskjuta döden. Den stödjer också människor att leva med värdighet in i det sista.