– Vi vill få bort institutionsstämpeln som finns i området, säger planarkitekt Jackie Leiby.

Den 16 februari ska Stadsplaneringsnämnden besluta om planprogram för Sandbyhov. Planprogrammet är ett dokument som lägger grunden för senare beslut om detaljplaner. Jackie Leiby har tillsammans med en grupp tjänstemän arbetat med utformningen av planprogrammet och Arkitektgruppen GKAK har svarat för områdets gestaltningsprogram.

Uppfyller inte kraven

Sandbyhov har en lång historia. 1910 uppfördes en fattigvårdsanstalt – och sedan har det varit institutioner på området ända till idag. På 1930-talet etablerades äldreboenden där och på 1940- och 1950-talen byggdes långvårdsklinik. Under åren har nya byggnader tillkommit och gamla rivits.

Idag finns gruppboende med ungefär 250 lägenheter, vårdcentral, tandläkarmottagning och rehabiliteringsbassäng i Sandbyhov. De gamla byggnaderna uppfyller inte dagens krav och det anses svårt att anpassa byggnaderna till dagens behov eller till andra ändamål.

– Vi vill skapa mer blandad bebyggelse i området, säger Jackie Leiby och berättar att utbyggnaden av Sandbyhov kommer att ske i olika etapper.

– Under senare delen av 2017 kan första etappen starta, är hennes bedömning.

– Vårdcentralen och tandläkarmottagningen behöver få nya lokaler. Den byggnad där de håller till nu ska rivas och ge plats åt bostäder. Men vi måste först ordna nya lokaler åt vårdcentralen och tandläkarmottagningen, säger Jackie Leiby.

400 nya bostäder

Apelgården föreslås bli högstadieskola och Blommelund kan byggas om till förskola. Befintliga förskolan Smultronet ska vara kvar och byggas ut.

Enligt planprogrammet ges plats för 400 nya bostäder och ett nytt äldreboende med 60-talet platser. Kärnan i det nya Sandbyhov blir Hagaplan. Där föreslås ett sexvåningshus i fonden. Apelgården och ett tilltänkt torg vid Hagaplan blir själva entrén till området. I planprogrammet framgår att man vill ta tillvara grönområden. Marken ägs av fastighetsbolaget Hemsö, av Riksbyggen, Blommelunds samfällighet, Norrköpings kommun och några privatpersoner.

Hur påverkar trafiken?

En bullerutredning har gjorts, för att ta reda på hur bil- och tågtrafiken påverkar området:

– De områden som är mest utsatta kommer vi inte att börja med nu. Godstrafiken på järnväg är en stor källa till bullerstörning, men i framtiden – om tågen går en annan väg – blir det lättare att bygga ut dessa områden, säger Jackie Leiby.