Den sammanfattande bedömningen är att nämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte är tillräcklig.

Samma bedömning görs när det gäller avtal och upphandlingar, där revisorerna bland annat hittat direktupphandlingar över den beloppsgränsen där det krävs en riktig upphandling.

Kontrollen över ekonomin bedöms inte vara helt tillräcklig i denna nämnd, som skapades genom att barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden slogs ihop för ett år sedan.

Kommunrevisorerna gör en rad granskningar varje år, bland annat dessa som kallas basgranskning av de olika nämnderna. Granskningarna görs bland annat utifrån de lagar som reglerar kommunens verksamhet och kommunens egna riktlinjer och mål.

Utbildningsnämnden är inte den enda nämnd där revisorerna funnits brister i 2015 års granskning.

Vård- och omsorgsnämnden bedöms ha en otillräcklig kontroll på ekonomin och det samma gäller socialnämnden. Hos båda nämnderna har kommunrevisionen dessutom funnit brister i styrningen och kontrollen av verksamheterna liksom i den interna kontrollen.

Precis som utbildningsnämnden måste de båda nu förklara hur de ska bära sig åt för att förbättra de här områdena.

Av alla de granskade nämnderna är det bara tekniska nämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som klarat sig med grönt ljus hela vägen, det vill säga uppfyller kraven i den samlade bedömningen.