Den 63-årige spanjoren som dömdes mot sitt nekande i Norrköpings tingsrätt, vars dom fastställdes av Göta hovrätt, överklagar nu också hovrättens dom till Högsta Domstolen.

Hans bestämda uppfattning är att han inte fått en rättvis rättegång. Dels eftersom polis manipulerat bevisningen och ljugit under ed. Dels eftersom åklagare har brustit i sin objektivitet och vilselett spanska myndigheter.

Dessutom anser han att domaren i hovrätten har varit jävig vid målets handläggning, eftersom han – enligt 63-åringen – varit klasskamrat och privat vän med huvudåklagaren i målet. Det tycker 63-åringen är felaktigt och diskriminerande då han som utländsk medborgare inte fått en rättvis prövning inför en oavhängig och opartisk svensk domstol. Därför anser han att målet bör tas om i Högsta Domstolen med en ny domare, som inte är jävig.

Han hävdar också att både tingsrätten och hovrätten har tillämpat en felaktig bevisvärderingsmetod, där de har lagt pussel med kringomständigheter och använt uteslutningsmetoden för att fälla honom mot hans nekande.

I väntan på att Högsta Domstolen tar ställning till överklagandet anser 63-åringen att han ska försättas på fri fot. Men Högsta Domstolen tar inte upp häktningsfrågan, vilket innebär att han får sitta kvar i häktet i väntan på att Högsta Domstolen ska avgöra om prövningstillstånd ska meddelas.