Området, som ska byggas ut för fler husvagns- och husbilsparkeringar samt campingstugor, är beläget i nordvästra delen av Arkösund. Norrköpings kommun utarrenderar campingen. För att kunna utveckla Arkösund som turistmål anses det vara nödvändigt att bygga ut campingplatsen. Stadsplaneringsnämnden konstaterar att dagvattenhanteringen och översvämningsrisken behöver utredas i det fortsatta planarbetet. Det måste också tas hänsyn till att delar av området klassas som riksintresse för Östergötlands skärgård. Det föreslagna området för utbyggnad ligger inom strandskyddat område och det kan krävas stora markhöjningar för att nå nivån 2,5 meter.