Kommuner är skyldiga att förvalta dödsbon om det inte finns någon som kan ta hand om den egendom som den döde lämnat efter sig. Kommuner är också skyldiga att ordna med gravsättning om det inte finns någon som gör det.

Kommuner har laglig rätt att ta ut en avgift för sin kostnad för arbetet. Många kommuner gör det redan, men Norrköping har hittills inte gjort det. Nu föreslås en avgift i de fall där dödsboet har tillgångar som överstiger kostnaderna för begravning och andra utgifterna med anledning av dödsfallet. Förslaget är 0,8 procent av prisbasbeloppet per timma, vilket i år motsvarar 355 kronor och är i linje med vad andra kommuner tar ut.

I det förslag som kommunstyrelsen snart ska ta ställning till beskrivs hur kommunen förvaltar en del dödsbon med betydande tillgångar. Det kan finnas villa, bostadsrätt, sommarstuga, företag med mera. Under förra året var det 16 ärenden där tillgångarna översteg kostnaderna för utgifter med anledning av dödsfallet. Den genomsnittliga handläggningstiden beräknas till 20 timmar per ärende. Med den föreslagna avgiften skulle kommunen förra året fått intäkter på drygt 110 000 kronor, som skulle kunna användas till något annat.

Om inga släktingar hittas tillsätter Allmänna Arvsfonden en förvaltare när det finns tillgångar i dödsboet.

För dödsbon som saknar tillgångar föreslås ingen avgift för kommunens arbete, utan där fortsätter kommunen utan att ta betalt.