Efter en kvalitetskontroll av revisorn bedömdes att han inte utförde sin revisionsverksamhet enligt god revisionssed. Det blev ett disciplinärende i Revisorsnämnden, som granskat två uppdrag – i ett livsmedelsbolag och ett byggbolag – som ingick i kvalitetskontrollen. Dessutom har RN inhämtat revisionsdokumentation från fyra övriga uppdrag som revisorn haft – i ett fiskodlingsbolag, ett möbelbolag, ett kakelbolag och ett musikbolag. RN konstaterade efter granskningen att den funnit ett stort antal brister i revisorns arbete. I fem av bolagen agerade han i strid mot aktiebolagslagens jävbestämmelser, i lika många bolag daterade han revisionsberättelserna innan granskningen avslutats eller innan han färdigställt dokumentation i tid. I tre av bolagen var intäktsredovisningen otillräcklig, men ändå tillstyrktes fastställande av bolagens resultat- och balansräkningar. Revisorn fastställde även resultat- och balansräkningar i tre bolag trots att han inte gjort någon komplett granskning av dessa bolags varulager. Genom dessa försummelser anser RN att revisorn på ett allvarligt sätt åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ifrågasätter om han har förmåga att genomföra revisioner av tillfredsställande kvalitet. Beslutet blev att med omedelbar verkan upphäva godkännandet som revisor. I RN är en hovrättspresident ordförande. och en kammarrättspresident som vice ordförande.