Aktuella siffror för Valdemarsvik var 23 barn upp till tolv år per tusen invånare. Motsvarande uppgifter för Söderköping: 2,3 barn.

– Det är familjehem som är den vanligaste insatsen, vilket är ganska naturligt med tanke på barnens ålder. Skillnaden mellan kommunerna kan bero på att fler barn boende i Valdemarsvik har fått asyl än vad som är fallet i Söderköping eftersom statistiken endast redovisar folkbokförda personer med fullständigt personnummer. Jag kan inte säkert säga att det är så, men det kan vara tänkbar förklaring, säger Hillevi Rydh, statistiker på Socialstyrelsen.

I Valdemarsvik fanns 53 barn upp till 20 år placerade. Motsvarande siffra för Söderköping var 33 barn och ungdomar, enligt Socialstyrelsens siffror.

Artikelbild

| Kunnig. Hillevi Rydh, statistiker på Socialstyrelsen.

Louise Skymnevik är chef för Individ- och familjeomsorgen (IFO) vid Valdemarsviks kommun. Hon förklarar att kommunen under flera år haft ett högt antal placeringar sett till rikets snitt och i jämförelse med jämnstora kommuner. Förklaringar kan finnas kring att Valdemarsvik tidigare varit en kommun som har haft bra möjligheter att få bostad och att man genom att tillhandahålla dessa även haft familjer som är i behov av stöd som flyttat hit där kommunen har behövt placera barn både utifrån socialtjänstagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

– Valdemarsvik har varit framgångsrika i att arbeta med vårdnadshavares samtycke och har utifrån detta placerat barn både under kortare och längre tid i familjehem samtidigt som arbetet skett i familjer för att barn ska kunna få bo i sin ursprungsfamilj. Dock kan nämnas att vi under 2016 sänkte vår siffra kring placerade barn och att vi politiskt sett satsat på att utöka vår Råd och stöd-enhet i syfte att kunna erbjuda bra stöd i de familjer som behöver det, berättar hon.

Sammanställningen om socialtjänstinsatser till barn och unga som nyligen gjordes av myndigheten inför Internationella barndagen visar att totalt 30 500 barn och unga var placerade någon gång under förra året runt om i Sverige. I åldersgruppen upp till tolv år var rikssnittet 6,2 barn per tusen invånare i samma åldersgrupp. På länsnivå varierade siffran från som lägst 4,6 (Stockholm) till som högst 9,6 (Gotland).

Att vara familjehem innebär att vara barnets familj. Det betyder att hjälpa och stötta barnet med vardagliga saker. Utöver vardagssysslorna behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och även ha kontakt med myndigheter. Som familjehemsförälder är man inte vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller socialnämnden.