DEBATT På kommunfullmäktige den 20 juni debatterades den allvarliga ekonomiska situationen i Söderköping. Att hela vår ekonomiska reserv nu fördelas ut samtidigt som sparkrav införs i samtliga nämnder är tyvärr bara en parantes för majoriteten, som säger att vi sprider oro. Vi borde inte alls prata om pengar, utan bara om verksamhet och förlita oss till att det nog pågår processer som så småningom leder till ekonomisk ordning och reda. Att det råder brist på kompetens är för oss uppenbart.

Kompetens är förmågan att lösa en uppgift. Och den främsta uppgiften för oss politiker är att förvalta innevånarnas skattemedel på ett klokt och genomtänkt sätt. Majoriteten säger att det gick bra för Söderköping 2017. Men är det bra om man budgeterat ett överskott på 26 miljoner och verksamheterna visar på 24 miljoner i underskott?

Måste kommunen gå med vinst? Ja, Kommunallagen kräver att kommunen sköts med god ekonomisk hushållning. Investeringar kräver överskott och politiska visioner måste finansieras med den kommunala budgeten. Kommunen kan inte låna till allt utan det krävs en stor del egna medel. Under föregående två mandatperioder med borgerligt styre gjorde Söderköpings kommun ca 200 miljoner i överskott. För detta har vi byggt bland annat förskolor och LSS-boenden. Nu saknas helt möjligheten till en sund egen finansiering för de viktiga investeringar som ligger framöver. Det finns ingen skattkista att ösa ur!

Vi är mycket bekymrade över hur kommunens ekonomi sköts och vi ser risken för ett kraftigt ekonomiskt underskott 2018. Detta underskott ska sedan återtas inom två år, vilket ställer stora krav på ekonomisk återhållsamhet. Nu har S, påhejade av MP och utan att ifrågasättas av M helt raserat de finansiella möjligheterna till utveckling. Ett farligt mantra är att vi ska exploatera oss ur våra ekonomiska problem med en kraftig befolkningstillväxt. Men nya innevånare innebär nya utgifter. Ska vår lilla kommun klara att tillhandahålla förväntade servicenivåer så måste tillväxt ske planerat och genomtänkt.

Det krävs kompetens och helhetssyn för att styra! Politiken kan inte förlita sig på att tjänstemännen ska lösa alla problem. Politiken ska finnas närvarande för att utöva ledning och uppföljning. Utan tydligt ledarskap springer tjänstemannaorganisationen ifrån politiken med risk att det skapas en kultur där allas behov är lika viktiga. ”Varför ska vi spara om ingen annan gör det?”.

S kontrar med en möjlig skattehöjning. Men en skattehöjning drabbar främst de som har lägst inkomst och som behöver varje krona i rörelseutrymme. Att höja skatten för att täppa till hål som uppstått på grund av ineffektiva processer och bristfällig styrning löser inget.

I höstens val läggs ett stort ansvar på medborgarna. Röster på partier som saknar företrädare eller kompetens kan bli ödesdigert för kommunen. Vi har inte råd med politiker som sticker huvudet i sanden eller inte vågar ta debatt och lyssna på de idéer och förslag som finns bland medborgarna.

Går det bra för Söderköping? Nej, det gör det inte just nu. Men med gemensamma krafter kan vi rösta fram en förändring i höst. Vi är väl förberedda på att ta det ansvar som behövs och vi tror att vi med vår politiska och yrkesmässiga erfarenhet både har kompetensen och viljan som behövs för att kunna åstadkomma en positiv förändring, en förändring där kommunen kommer på rätt kurs igen.