Idag måndag samlas kommunfullmäktige för att bland annat ta ställning till huruvida styrelse och vd till det kommunala bolaget Upplev Norrköping ska beviljas ansvarsfrihet. Det här är förhoppningsvis avslutningen på en omfattande härva som kostat skattebetalarna 17 miljoner kronor.

Att avkräva ansvar är en viktig grundsten för varje kommuns självstyre och måste vara en del i den lokala demokratin. I fullmäktige är vi förtroendevalda de som ytterst ska säkerställa granskning av vår kommunala verksamhet. Till vår hjälp har vi kommunens egna revisorer och i fallet med Upplev även externa, auktoriserade revisorer eftersom det är ett aktiebolag.

Flera, av varandra oberoende, granskningar har visat på stor underlåtenhet från styrelse och vd när det gäller styrning och ledning. Granskningarna kröntes av att det auktoriserade revisionsbolaget E&Y inte beviljade ansvarsfrihet för 2018.

Vårt parti har också haft representation i aktuell styrelse och är därmed också del av den omfattande kritiken men det skulle aldrig hindra oss från att ta ansvar för den situation som nu uppkommit. Vår kommunfullmäktigegrupp har valt att basera sitt ställningstagande på SKL:s rekommendationer gällande ansvarsutkrävande. Där framgår det med tydlighet att den ekonomiska skadan är en del men att det är lika viktigt är att kontrollera och utkräva ansvar för styrning av aktuell verksamhet. Därför yrkar vi på att fullmäktige ska följa E&Y:s beslut.

De kommunala bolagen är en del av kommunens totala ekonomi. Sett i det sammanhanget så motsvarar 17 miljoner kronor 177 personers samlade skatt under ett år, eller kostnaden för 150 grundskolelever. Detta tillsammans med den återkommande kritiken som avser styrningen borde innebära att samtliga partier avstyrker ansvarsfrihet.

Vi anar att S, C, L och KD kommer att överpröva det auktoriserade revisionsbolagets ställningstagande. Frågan är varför exempelvis den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen väljer att rädda L:s kommunalråd och tillika ordförande för Upplev istället för att upprätthålla allmänhetens förtroende?

Sophia Jarl (M)

gruppledare

Fredrik Björkman (M)

vice gruppledare