Debatt Nu har för första gången någonsin en proposition om kulturskolan presenterats i Sveriges riksdag. Regeringens proposition 2017/18:164 har namnet "En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna". Feministiskt initiativ ser positivt på förslaget även om vi vill gå längre. Fi vill ha en avgiftsfri kulturskola i hela landet. Ingen ska hindras att delta i kulturskolans verksamhet på grund av ekonomi. Även barn i glesbygd ska ha möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. Funktionsvariationer ska heller inte få vara ett hinder.

Idag har minst 14 kommuner avgiftsfri kulturskola men kulturskola finns inte i alla kommuner och avgifterna varierar mycket. Sju kommuner saknar kulturskola. Då det är så några kan en undra varför inte regeringen lagt fram ett lagförslag om inrättande av kulturskola i alla. Det skulle ha lett till större likvärdighet bland Sveriges kommuner. Sverige är det enda land i Norden där kulturskolan inte är obligatorisk.

Propositionens syfte är att stödja kommunerna Kulturskolan ska enligt propositionen även framgent vara en kommunal angelägenhet. Här följer en kort sammanfattning av förslagen i propositionen:

Sedan 2016 fördelas 100 miljoner till de kommunala kulturskolorna. Detta bidrag föreslås nu bli ett renodlat utvecklingsbidrag. Syftet från början var att utjämna avgifterna men har inte varit framgångsrikt, oklart varför.

Vidare föreslås stöd till en förbättrad kompetensförsörjning. Denna satsning är permanent och uppgår till 25 miljoner 2018 och därefter 40 miljoner årligen. Personal med kompetens för att barn och unga med särskilda behov eller funktionsnedsättning är nödvändigt för att kulturskolan ska kunna möta fler barn och unga.

10 miljoner avsätts årligen till inrättandet av ett kulturskolecenter inom Statens kulturråd.

Feministiskt initiativ har lagt kulturskolan inom politikområdet utbildning. Där satsar vi i vår budget. 300 miljoner kronor årligen på att få bort avgifterna. Vi delar här Lärarförbundets inställning att kulturskolan är en del av utbildningen.

Sammanfattningsvis ser Fi positivt på den proposition som nu läggs fram. Även om vi skulle vilja gå längre. Vi vill betona likvärdigheten och att även elever från socioekonomiskt svaga grupper får möjlighet att delta. Även personalens löner och arbetsmiljö behöver uppmärksammas.