Parkeringsfrågorna skapar engagemang och det finns många olika intressen att ta hänsyn till när det gäller trafikplanering. Alla partier i Norrköping har dock varit överens om att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras före bilen för ett mer hållbart resande. Utifrån dessa riktlinjer jobbar också våra tjänstemän. Därmed inte sagt att vi inte ska ta hänsyn till våra bilister. Det finns många som är direkt beroende av bil och på många håll saknas kollektivtrafik helt. Vi måste därför vara realistiska samtidigt som vi vill styra om till ett mer hållbart resande.

På senare år har många parkeringsplatser försvunnit när nya bostäder har byggts på gamla rivningstomter. Både fastighetsägare och kommunen har försökt att möta detta på olika sätt. Kommunen har bland annat anordnat ett flertal pendlarparkeringar, vi har tagit bort parkeringsförbudet som inföll på helgdagar då ändå ingen städade, uppfört p-platsen Växeln samt byggt två parkeringshus mitt i staden. Men överallt har det inte räckt till och vi i Kvartetten är mycket väl medvetna om att det råder parkeringsproblem på vissa håll i Norrköping. Sedan en tid tillbaka har därför både Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att titta på vilka möjligheter det kan finnas att förbättra parkeringssituationen ytterligare.

Det handlar om området kring Resecentrum samt andra platser i innerstaden där vi vet att bristen är störst. Kommunen inventerar också i vilken mån skolgårdar samt andra ytor som står tomma på kvällar och helger, skulle kunna nyttjas. Därutöver inventeras och planeras för nya pendlarparkeringar i utkanten av staden och även i våra ytterområden. Den 26 mars räknar vi med att vara klara för att kunna presentera ett konkret åtgärdspaket.

Artikelbild

| Karin Jonsson (C). Den 26 mars räknar vi med att vara klara för att kunna presentera ett konkret åtgärdspaket för fler parkeringar.

Från Kvartettens sida vill vi självklart underlätta vardagen för de som verkligen är i behov av bil. Men samtidigt måste vi inse att utrymmet för bilparkering i innerstaden kommer att vara begränsat även i framtiden av utrymmesskäl. Vi är heller inte villiga att ta parker och andra välanvända grönytor i anspråk för nya parkeringsplatser. Därför undersöker vi nu andra platser som vi hoppas ska kunna lätta lite på parkeringstrycket inne i city.