Debatt Psykisk ohälsa har idag vuxit till en av vår tids stora folksjukdomar. Samtidigt är ämnet väldigt tabubelagt och inget man pratar högt eller öppet om. Tabut leder till ett stort mörkertal och sannolikt även underdiagnostisering då många människor inte vågar eller har kraft att söka den hjälp de har rätt till. Följderna är många gånger bekymmersamma både för den i behov av hjälp och för dennes närstående.

När det råder hysch-hysch och stigmatisering kring psykisk ohälsa så är det ett stort hinder mot att minska dess förekomst och en tröskel för att söka hjälp och vård.

För att möta problematiken krävs en generell kunskapshöjning. Rapporter visar exempelvis att den som söker vård för en fysisk sjukdom får sämre vård om personen sedan tidigare har varit behandlad för psykisk sjukdom. På så vis finns en slags diskriminering i vården när det gäller personer med psykisk ohälsa. För att bemöta det behövs utökade informations- och utbildningsinsatser för sjukvårdspersonal.

Därtill behövs också mer ekonomiska resurser till psykiatrin så att den som mår dåligt kan få hjälp snabbt och ges den tid som behövs, annars riskerar de långsiktiga kostnaderna bli än högre. Ytterligare en önskvärd utveckling är att lyfta ut delar av psykiatrin till vårdcentralerna så den blir en mer naturlig del av vården, det kan sänka trösklarna för att söka vård när man mår dåligt. Med fler psykologer och kuratorer på vårdcentralerna kan onödig självstigmatisering undvikas då patienter slipper söka sjukvårdspsykiatri för besvär av den lindrigare sorten.

Den psykiska ohälsan är ett så omfattande men nedtystat problem att man snarare skulle kunna tala om en ”mammut i rummet” än om en elefant.

Liberalerna kommer arbeta för att bryta tabut kring psykisk ohälsa, såväl i samhället som stort som inom sjukvårdens väggar.