Tandsköterskor är viktiga i tandvårdsteamet. Tandsköterskor är ofta dem som stöttar tandvårdsrädda, ger barn ett första tryggt möte med tandvården eller som gör avancerade uppgifter på delegation av en tandläkare. Idag är det brist på tandsköterskor i stora delar av Sverige, men än så länge inte i Östergötland. Bristen riskerar att leda till längre köer eller rentav sämre patientsäkerhet. För att förhindra att det blir en brist även i Östergötland tycker Vision att arbetsgivare i den offentliga tandvården måste öka attraktiviten i yrket, bland annat genom att göra större lönesatsningar för tandsköterskor.

Vision har släppt en rapport som visar att det råder brist på utbildade tandsköterskor i de flesta regioner och att kompetensbristen redan idag får stora konsekvenser. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, pekar på att svårigheterna att rekrytera anställda med god kompetens leder till bland annat felbehandlingar, långa väntetider för patienter och en ansträngd arbetssituation för anställda.

Tandsköterskor har i regel minst ett och ett halvt års eftergymnasial utbildning men en medellön som är betydligt lägre än genomsnittet för personer med motsvarande utbildningsnivå. Tandsköterskor tjänar i genomsnitt 26 800 kronor i månaden för en heltidstjänst, enligt lönestatistik från SCB. I folktandvården i Region Östergötland ligger snittet på 25 730 kr. Bland alla personer som har en eftergymnasial utbildning kortare än tre år ligger medellönen på 34 700 kronor i månaden. En handlingsplan för löneökningar finns i regionen, men löneökningarna är för låga för att tillgodose det kompetensbehov vi har de kommande åren.

Vision ställer tre krav för att öka tandsköterskeyrkets attraktivitet och status:

att Region Östergötland gör större lönesatsningar för tandsköterskor för att öka attraktiviteten i yrket

att lönespridningen ökar så att tandsköterskors yrkeserfarenhet lönar sig mer.

att vårdgivare slår vakt om en hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket, bland annat genom regelbundna granskningar av yrkes- och specialistutbildningar.

Tandsköterskeyrket är ett ansvarsfullt arbete. Vi har avancerad yrkesutbildning i ryggen men men måste också vara serviceinriktade och skapa trygghet för patienter. Vi ser med oro på olika försök att snabbutbilda för att lösa kompetensbristen i tandvården. Det är ett kortsiktigt sätt att försöka lösa problemen. Vi måste se till att nyutbildade tandsköterskor vill stanna och göra yrkeskarriär i tandvården. Då måste yrkeserfarenhet löna sig mer än idag. Varför vänta och riskera och bristen blir ett faktum även i Östergötland?