Vi gläds över att Kvartetten visar att de äntligen delar vår oro över den otrygghet som finns i delar av Norr­köping. Dock förvånas vi hur den politiska majoriteten vill lösa kriminalitet kopplat till ungdomar och skolor.

Arbetslöshet och låga skolresultat bidrar till att kommunen alltmer slits isär. Vissa delar av vår kommun präglas av hög arbetslöshet och ett utanförskap som ökar risken för att hamna i kriminella kretsar. Barn och unga i samma områden ärver utanförskap och hopplöshet vilket leder till uteblivna skolresultat.

Kvartettens lösning för att möta den ökande kriminaliteten i kommunens bostadsområden och oron i exempelvis skolmiljön är att införa en kommunal väktarorganisation. Frågan som Kvartetten måste besvara är; varför ska kommunen ta över ett trygghetsansvar som borde utkrävas och utföras av en lokalt närvarande polis?

Det kan, vid en första anblick, uppfattas som handlingskraftigt av Kvartetten att införa väktare i skolan och i bostadsområden. Men vore det inte i sin ordning att först vidta åtgärder inom kommunens ansvarsområden.

Vi har under flera år föreslagit Kvartetten att återinföra fältassistenter i kommunens organisation. Vi tror att det är en yrkesgrupp som kan bygga relationer med ungdomar som riskerar att hamna utanför samhället. Vi har också föreslagit att kommunens skolor ska ha möjlighet att anställa exempelvis elevcoacher för att stärka arbetet med en trygg skolmiljö. Elevcoacher kan jobba med förebyggande relationsskapande. Dessutom ville vi införa slumpmässiga drogtester på kommunens gymnasierskolor för att tidigt upptäcka drogmissbruk som ofta leder till annan kriminalitet. Detta har bland annat önskats av skolpersonal. Till alla dessa förslag har Kvartetten sagt nej.

Kommunen har i dagsläget ett samarbetsavtal med polisen som detaljerat beskriver hur mydigheterna ska arbeta förebyggande mot kriminalitet. Hur påverkas det avtalet när den politiska majoriteten nu vill använda kommunala skattepengar till det som vi uppfattar som polisens arbete? Det vore väl rimligare att omsätta detta avtal till handling.

Vi är inte beredda att satsa pengar, som är avsedda för skola, vård och omsorg, till det som förväntas av den lokala polisorganisationen. Istället vill vi se en utveckling där skolans arbetsmiljö säkras med fler vuxna som ser till barnets behov och bostadsområden där lag, ordning och trygghet upprätthålls av polisen i sambete med exempelvis fältassistenter och socialtjänst.

Vi ser gärna breda överenskommelser för trygghet i vår stad men låt oss prioritera det som klart och tydligt är kommunens ansvar. Vi bidrar gärna till en mer handlingskraftig dialog med polisen för att påverka deras närvaro i de delar av kommunen där de behövs som mest.