Debatt Svar till Karin Jonsson (C) i NT 8/12

Karin Jonsson (C) ,ansvarig politiker för miljöfrågor, skrev att kommunen blir mer klimatvänlig. Hur hon kommer fram till detta förstår jag inte eftersom ingen uppföljning av kommunorganisationens växthusgasutsläpp sker. Inom Norrköpings kommun som helhet har utsläppen dessvärre ökat med cirka 60 000 ton eller 9 % jämfört med 1990, som normalt är det år som används som jämförelseår inom klimatpolitiken. Detta enligt nationell statistik.

Karin Jonsson räknar upp ett flertal åtgärder som har gjorts, håller på att göras eller planeras inom kommunen. Det är bra att kommunen vidtar åtgärder för minskad klimatpåverkan men det finns mycket kvar att göra och ambitionen från styrande politiker borde vara mycket högre än vad den är idag.

Feministiskt initiativ anser att mer måste göras snabbare och vi har under mandatperioden presenterat flera förslag och budgetar som syftar till just detta. Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste minska snabbt om vi ska undvika alltför allvarliga klimatförändringar med stora konsekvenser för människor, samhället, djur och natur.

De största utsläppen kommer normalt från hur vi transporterar oss, vad vi äter, energin som går åt till våra fastigheter och hur vi placerar våra pengar. Inom dessa områden kan kommunen göra mycket för att minska utsläppen.

Transporter: Kommunens styrande politiker fokuserar idag i hög grad på vilka drivmedel som bilar körs på. Minst lika viktigt är det att minska biltrafiken, framför allt i staden, och istället göra det enkelt, snabbt och billigt att cykla, promenera eller åka kollektivt. Feministiskt initiativ vill att den befintliga cykelinfrastrukturen förbättras för att göra det effektivare och säkrare att cykla i Norrköping. Vi vill också att kollektivtrafiken ska vara gratis med början för barn, ungdomar och seniorer.

Mat: För att minska miljöpåverkan från maten som serveras inom kommunen är det bra att äta mycket ekologiskt men det räcker inte. För ett hållbart klimat måste vi äta mindre kött och kommunen kan vara med och minska utsläppen samtidigt som nya matvanor skapas bland dagens unga. Det innebär mer vegetarisk mat på tallriken. Feministiskt initiativ vill att det inom skolan ska serveras enbart vegetarisk mat minst två dagar i veckan för att på så vis förbättra både klimatet och folkhälsan.

Placering av pengar: Något som Norrköpings kommun tagit beslut om under mandatperioden är att undvika investeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning och försäljning av icke förnybara energikällor som kol, olja och gas. Detta är ett mycket klokt beslut som Feministiskt initiativ var med och drev fram.

Även om det görs en del inom klimatområdet i kommunen så finns det mycket kvar att göra innan Norrköping är en av de främsta miljökommunerna i Sverige. För att lyckas gäller det att tänka nytt, våga och att satsa. Det är dags att lägga i nästa växel!