Debatt Till kommunfullmäktige 20 juni lämnade vi in en interpellation med en rad viktiga och obesvarade frågeställningar angående flytten av skolbarn från Brobyskolan till baracker på Ramunderskolans skolgård.

Varken den skriftliga återkopplingen eller debatten som följde gav de svar som man kan förvänta sig för en sådan viktig fråga. Nej, vi vill till och med hävda att bemötandet och hanteringen från majoritetens sida både är oprofessionellt och generande för det politiska arbetet i kommunen.

Istället för att redovisa fakta blev vi uppmanade att läsa på bättre. Men att läsa på är just det som vi försökt göra under hela våren. Men svaren på våra frågor går inte att finna i några underlag. Det är till exempel så illa att det inte finns några formella kostnadsberäkningar på vad flytten kommer att kosta. Och detta i ett läge när Barn- och utbildningsnämnden ser ut att gå med stora underskott. Majoriteten lyfter risker som drabbar medarbetare och undervisning om man inte tillåter förvaltningen att gå med underskott. Men att debattera kostnader för tillfälliga skolgårdar och dagliga extra busstransporter mellan Ramunder och Broby, det undviker man…

Den borgerliga oppositionen i Söderköping har givit förslaget att flytta verksamheten tillfälligt till Bergaskolan. En befintlig skola som idag står tom. Samtidigt kan man påbörja renovering av Broby och ha en ändamålsenlig skola färdig om cirka två år. Denna möjlighet finns inte ens utredd och de förslag som föräldrarepresentanterna kommit med har inte heller utretts ordentligt.

Debatten i KF avslutades med ”det finns alltid människor som inte gillar förändring”. Ett uttalande som verkligen är att förminska det faktum att 47 överklaganden inkommit vad gäller omplaceringen av barn. Majoriteten ser inte dessa överklaganden som en risk utan hävdar att det bara är formaliafrågor. Vi anser att kommunen bryter mot skollagens intention om att huvudmannen inte har rätt att flytta barn från deras befintliga miljö till förmån för andra barns placering. Vi anser att kommunens hantering av dessa överklaganden måste ske skyndsamt så att föräldrarna får möjlighet till överprövning och kommer därför lämna in en formell skrivelse till Skolledning och Kommunchef.