Replik på "Vilken riktning har Kvartetten?", 27/4.

Moderaterna i utbildningsnämnden anklagar Kvartetten för att vara mot nyetableringar av friskolor. Ett påstående som är helt felaktigt.

Bakgrunden till Moderaternas påstående är ett ärende i utbildningsnämnden där nämnden, utifrån förutbestämda frågeställningar, ska uttala sig till Skolinspektionen gällande nyetablering av ett antal fristående skolor. Skolinspektionen vill av kommunen veta ”att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna, eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.”

Med påtagliga negativa följder menar Skolinspektionen huruvida etableringen av en friskola påverkar kommunens skolorganisation och medför betydande kostnadsökningar som är bestående.

Man kan ha synpunkter på de frågor som ställs men det är dessa Skolinspektionen vill ha svar på, inte vad olika partier har för generella åsikter om fristående skolor.

I svaren på några av ansökningarna konstaterar utbildningskontoret att ett eventuellt tillstånd kan påverka kommunala enheter negativt. Historiskt sett har utbildningsnämnden då avrått Skolinspektionen att ge tillstånd. Så anser inte Kvartetten att nämnden ska agera fortsättningsvis. Vi anser att nämnden enbart ska svara på de frågor Skolinspektionen ställer.

I det fall som Moderaterna nu hänvisar till har vi valt att inte svara avstyrkande utan endast svara på de frågor som Skolinspektionen ställer. Utbildningsnämndens uppgift i dessa fall är att svara på Skolinspektionens frågor gällande etablering av specifika fristående enheter, inte att uttala sig generellt för eller emot friskolor. Det kan göras i andra forum och sammanhang. Det är sedan Skolinspektionen som slutligen beslutar om eventuellt tillstånd för fristående aktörer att etablera sig i kommunen. Vi i Kvartetten ansåg att utbildningskontorets uttalande till de frågor som Skolinspektionen ställde, var adekvat och korrekt. Något som Moderater och Sverigedemokrater motsatte sig.

Kvartettens partier är generellt positiva till fristående skolor. Vi gjorde därför en protokollsanteckning där det framgår att vi i grunden är positiva till friskolor och anser att en bredd av utbildningar i kommunen är bra. Vi anser att ökat utbud av utbildningar och flera huvudmän gynnar valfrihet och ökar elevers möjligheter att matchas till en utbildning som de anser vara bäst för dem. I anteckningen skrev vi även att vi är glada att så många utbildningsföretag vill etablera sig i vår kommun. Moderaternas påstående att vi inte önskar konkurrens och ur ett valfrihetsperspektiv ser friskolor som ett problem är därför helt felaktigt.

Om Moderaterna anser att frågorna från Skolinspektionen bör utformas annorlunda föreslår vi att de verkar för att Skolinspektionen ändrar sin utredningsprocess. Inte som nu, att felaktigt försöka påvisa att Kvartettens partier generellt är emot friskolor.

Kikki Liljeblad (S)

ordförande utbildningsnämnden

Fredrik Franzén (L)

1:e vice ordförande utbildningsnämnden

Ingela Fredriksson (C)

ledamot utbildningsnämnden

Claes Nilsson (KD)

ledamot utbildningsnämnden