Debatt Svar till Lars Stjernkvist i NT 9/3

Tack för ditt svar Lars Stjernkvist – det förklarar ditt och socialdemokraternas agerande i den lokala skoldebatten under mandatperioden. Du skriver öppet i Norrköpings tidningar, utan att verka förstå den långtgående konsekvensen av ditt resonemang, att ni har som målsättning att 3 av 4 elever ska klara kunskapsmålen i grundskolan. Innebörden av ett sådant resonemang är också att ni nöjer er med en måluppfyllelse där 1 av 4 barn lämnas utanför möjligheten att nå grundskolans mål.

Ditt sätt att argumentera, Lars Stjernkvist, leder oss in i ett resonemang om resursfördelning till Norrköpings kommunala skolor. Jag har gång på gång efterfrågat en analys av vad en elevplats idag kostar och trots att jag inte har fått svar, vare sig från dig eller ledande tjänstemän, har jag tagit för givet att skollagen legat till grund för hur (S) som ledande skolparti tagit fram förslag till budget för skolorna. Av ditt svar drar jag dock slutsatsen att resursfördelningen snarare utgått ifrån att tre av fyra elever ska klara skolan än att 100 procent ska göra det. Beklagligt är att dessa analyser och förutsättningar också har legat till grund för oppositionsarbete i många år.

Det finns två aspekter i Stjernkvists resonemang som alla borde uppmärksamma. Den ena aspekten är att (S) i Norrköping satt upp lokala målsättningar som får effekten att kommunen faktiskt inte behöver göra sitt yttersta för att varje enskild elev ska klara skolan. Hur skulle det exempelvis se ut om sjukvården anammade samma målsättning: att tre av fyra operationer ska lyckas. Den andra aspekten handlar om hur viktigt det är att med en målstyrd organisation tydligt visa vad vi vill åstadkomma. Målet måste givetvis vara att 100 procent av eleverna i grundskolan ska klara att komma in på gymnasiet oavsett hur lång tid det tar.

Utan att ställa Ostlänken mot skolans resurser måste jag avslutningsvis fråga Stjernkvist: Varför är det så viktigt att Ostlänken färdigställs till 100 procent och inte enbart till 75 procent? Jag tror och hoppas vi är ense om att det är viktigt för de som vill åka hela vägen mellan Stockholm och Linköping. På samma sätt måste givetvis kommunen ge förutsättningar för alla elever att klara grundskolan. Alla ska ha samma möjligheter att klara grundskolans resa – inte bara 3 av 4.