Ung Vänster vill avskaffa betyg, det stämmer. Psykisk ohälsa är en stor anledning, men det även finns fler skäl till det. Att säga att en elevs skolgång skulle kollapsa totalt utan betyg blir helt fel, då det vi ser nu är att elever kollapsar under betygshetsen.

En elev som tidigt får ett lägre betyg i skolan kommer med stor sannolikhet fortsätta prestera med sämre resultat. Det som betyget gör är att stämpla elever som bra eller dåliga, där risken är väldigt stor att man inte kan skilja på betyg och person. Betyget kommer då påverka individens självbild på ett negativt sätt. Det betyget gör är inte att motivera en elev att jobba hårdare, utan skapar endast en negativ spiral. Att dessutom säga att ”En delbedömning med utskrivet betyg är ännu bättre, helst så tidigt som möjligt” går helt emot det forskningen tyder på. Ju yngre personen är, desto svårare har den att skilja just på prestation och person. Den konstanta press om att alltid prestera på topp är precis vad som gjort att så att så många skolungdomar lider av psykisk ohälsa.

Förutom den stress som betygssystemet skapar finns det även andra problem. För det första så går det inte att mäta kunskap med en bokstav eller siffra. Vad man har lärt sig är inte objektivt och går inte att sammanfatta på ett rättvist sätt med ett betyg. I dagens system visar inte betyget elevens förmåga att se helheten mellan de olika ämnena utan visar bara en väldigt liten del av elevens kunskap. Dessutom är inte betygen likvärdiga mellan olika skolor.

Att påstå att det inte är rimligt att göra läxor på lektionstid är helt fel, det är precis då läxor borde göras. Uppgifter borde delas ut när det finns en lärare till hands som kan hjälpa till och förklara. Alla har inte tillgång till en förälder eller annan vuxen som kan hjälpa till med läxor när eleven fastnat i en uppgift. Och vilken nytta gör då läxor, om eleven inte kan få hjälp att förstå?

De problem som finns inom dagens skola handlar om resursbrist, inte för lite betygshets. Att sätta ännu mer press på de elever som redan lider av stress och psykisk ohälsa är bara att förvärra problemet. Istället borde vi förbjuda privata företag att få ta ut miljarder i vinst och istället låta pengarna stanna där de hör hemma, i skolan. Fler lärare som gör det möjligt för en närmare kontakt mellan lärare, elev och föräldrar. Eleven ska lämna grundskolan och gymnasiet med ett intyg på att hen har de kunskaper som ingår i utbildningen. Då hamnar fokus på lärandet istället för på kunskapskraven.

Därför bör vi avskaffa betyg och läxor i skolan. Istället borde det vara skolans ansvar att se till att eleven lär sig de nödvändiga kunskaperna genom en mer individanpassad utbildning. Då kan vi och hjälpa elever att uppnå sin sanna potential, istället för att de ska krossas i ett orättvist betygssystem.