Debatt Östergötland har sedan länge varit en av de starkaste pionjärerna inom biogasområdet. Här och på många andra håll har resurseffektiva regionala system utvecklats som tar hand om avfall från industri och hushåll, driver kollektivtrafik och ersätter handelsgödsel i jordbruket.

Vilka förutsättningar har Norrköping att dra nytta av den förväntade expansionen för biogas? I forskningen vid det nationella kompetenscentrumet Biogas Research Center har vi fördjupat oss i Norrköpings möjligheter. Genom sitt geografiska läge finns en stor efterfrågan på drivmedel och genom sin industristruktur på processgas. Förutsättningarna att producera biogas är också förträffliga i Norrköping med möjlighet att utveckla produktionen bland annat från matavfall, avloppsrening, gödsel och vallgrödor från lantbruket och vattenrening från skogsindustrin.

Om efterfrågan på biogas ökar driver det på många positiva effekter. Bättre luftkvalitet, mindre klimatpåverkan, återföring av näring till åkermark och bra avfallshantering är välkända exempel på nyttor från biogaslösningar. Dessutom skapas arbetstillfällen och sårbarheten minskas genom att vi kan producera mer av eget drivmedel och näring. Om det finns god efterfrågan på biogas ökar också konkurrenskraften hos de industrier vars avfall som behandlas. Det finns gott vetenskapligt stöd utifrån breda analyser att biogaslösningarna är de mest hållbara alternativen.

Ett tecken i tiden som pekar mot att det är dags att ta nya kliv inom biogasområdet är att Scania och Volvo har tagit fram nya gasmotorer i sina tunga fordon och nu marknadsför dem kraftfullt. Dessutom kopierar flera andra länder nu den ”svenska modellen” inom området. Utvecklingen av biogasområdet i Sverige kan till skillnad från mycket annat spela en betydelsefull roll för den globala utvecklingen genom att vi har fordons- och teknikleverantörer och lång erfarenhet av biogaslösningarnas praktik. Pionjärerna i svenska regioner är fortfarande nyckelspelare för att möta det skriande globala behovet av smarta, hållbara tekniska lösningar som biogasen representerar.

Så vad behöver ske för att fortsätta det område där Sverige är världsledande som kan hjälpa oss att uppnå viktiga samhällsmål? Kollektivtrafiken är fortfarande ett nyckelområde för biogasens fortsatta utveckling och det är angeläget att vara uthållig. En övergång till mer biogastransporter kan drivas av offentlig upphandling och krav på transporttjänster. Ett förbättrat marknadsarbete behövs för att fler ska få upp ögonen för möjlighet till fossilfri energi till processer och transporter. Norrköpings förutsättningar är mycket goda och ökad efterfrågan på biogas kommer att driva på en positiv utveckling för Norrköpingsbornas lokala miljö, stärkt näringsliv och att vara ett globalt föredöme.