Debatt Darko Mamkovic (SD) säger sig inte ställa sig bakom den strategi som finns för Norrköping idag vad gäller stadsplanering och prioritering av trafikslag. Mamkovics debattinlägg innehåller inte bara rena felaktigheter utan vittnar också om en okunskap om de beslut hans eget parti faktiskt har ställt sig bakom.

Kommunen har i många olika inriktningsdokument fastslagit att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras före bilen i staden. Darko Mamkovic raljerar över att år 2018 ska ”alla cykla” och beklagar sig över att Norrköping ska ha en bilfri innerstad. Det finns över huvudtaget inga beslut om en helt bilfri innerstad eller att ”alla ska cykla” vilket naturligtvis är helt orealistiskt och naivt.

Men samtidigt måste vi vara medvetna om att bilar tar stora ytor i anspråk och vi måste klara gällande miljökrav både vad gäller luft och buller. Vi vill inte hamna i samma situation som våra största städer i Sverige nu står inför, att behöva införa miljözoner, förbjuda dieselbilar, förbjuda dubbdäck med mera. Med en klok prioritering och en realistisk syn på biltrafik tror vi oss klara en trafiksituation som de flesta kan acceptera. Vad jag känner till så har (SD) inte vid något tillfälle haft någon avvikande åsikt i beslut gällande stads- och trafikplanering vilket Mamkovic nu vill låta påskina.

Under 2016 antogs en ny parkeringsnorm vid nybyggnation i Norrköping. Denna sade (SD) ja till.

Samma år antogs ”Vision 2035” för Norrköping som hade en inriktning mot en befolkningssiffra på 175 000 kommuninvånare år 2035. Siffran byggde bland annat på prognoser utifrån dagens befolkningstillväxt. Denna vision sade (SD) ja till. All befolkningsökning behöver givetvis inte ske i centrala Norrköping, som Mamkovic tycks tro. Det finns flera områden inom kommunen som skulle må bra av en befolkningsökning.

I juni 2017 antogs den nya översiktsplanen för Norrköpings stad där det klart och tydligt framgår vilken trafikprioritering kommunen ska ha. Denna plan sade (SD) ja till.

(SD) har inte vid något tillfälle motsatt sig nya detaljplaner som inneburit byggnation på före detta parkeringsplatser. Mamkovics partikamrater i Tekniska nämnden har inte heller framfört egna förslag om flera parkeringsplatser.

Att Mamkovic inte kan hålla ordning på alla beslut som Kvartetten tar kan jag ha en viss förståelse för. Men att han inte har kunskap om vad han själv och hans egna partikamrater har ställt sig bakom för beslut är ändå ganska anmärkningsvärt. Mer kan man kräva av ett parti som har 10 mandat i kommunfullmäktige och representation i samtliga kommunala nämnder.

Om jag förtjänar beröm eller inte för att jag ”tagit tag i parkeringsfrågan”, får andra avgöra. Men efter att ha tagit del av Darko Mamkovics inlägg där han i grunden eftersträvar flera parkeringsplatser så kan jag bara konstatera att han är en av dem som borde tillhöra skaran med hurrarop.