Kvartetten drev igenom den kanske mest omdiskuterade byggnationen på årtionden i Norrköping. Nu har dock detta beslut nått vägs ände och för det beslutade byggprojektet finns ingen framtid. Det handlar om Strömsholmen. Vi ser detta som en chans för den ledande koalitionen att göra om och göra rätt.

Kvartettens beslut om att upplåta Strömsholmen för ett hotell orsakade omfattade diskussioner. Dels för att många av Norrköpings invånare har en stark anknytning till platsen, dels för att de som deltog i opinionsbildningen upplevde att ledande politiker inte lyssnade till de människor som valde att engagera sig i frågan. När nu frågan återigen aktualiseras för att byggföretaget som vann kvartettens gillande inte lyckades leva upp till sina åtagande vill vi berätta hur vi då och nu ser på Strömsholmens framtid.

Moderaterna har tre utgångspunkter när vi tittar på de olika förslag som kan komma fram i den fortsatta processen:

1. Strömsholmen ska vara en plats tillgänglig för alla

För att Strömsholmen verkligen ska bli en plats som är tillgänglig för alla så är det viktigt att kommande process verkligen tar avstamp i detta. Vi anser att kommunen redan nu kan sätta ”tillgänglighet för alla” som ett kriterium i kommande marktilldelning. Det skulle hindra exploatörer som vill avgränsa Strömsholmen att ens delta i den fortsatta processen och säkerställa en fortsatt möjlighet för alla att njuta av Strömsholmens fina läge.

2. Strömsholmen ska vara en attraktiv plats att besöka

Strömsholmen utgör fortfarande en grön oas i en allt mer exploaterad del av innerstaden. Vi tror att Strömsholmen behöver fortsätta vara en sådan men samtidigt med en verksamhet som inbjuder alla människor att ta del av den lilla ön. För oss innebär detta att vi gärna skulle se en byggnation som både lockar de som redan bor i Norrköping men också de som är här på besök. Vår absoluta uppfattning att området kring Strömmen skall exploateras med stor varsamhet och högt arkitektoniskt värde. Vår inriktning är fortsatt för konst och kultur på Strömsholmen.

3. Strömsholmen ska binda ihop Inre hamnen med den södra sidan av staden

Norrköpings kommun genomgår en rad olika stadsbyggnadsprojekt och ett av dessa är Inre Hamnen som gränsar till Strömsholmen på dess Norra sida. Avsikten är att den kommer bli en attraktiv stadsdel som bidrar till att staden fylls av människor, bostäder och aktiviteter. Det kommer då vara naturligt att Strömsholmen blir en sammanbindande yta mellan de nya delarna av staden som till exempel Kalvhagen och den södra delen av staden.

Avslutningsvis; Vi var emot tilldelningen av mark till ett hotell och står fortfarande fast vid de kriterier som vi anser skulle utveckla Strömsholmen bäst. Nu är frågan om kvartetten kan se denna öppning som en möjlighet. Dels för att bli mer ense med oss som näst största parti i Norrköping men framförallt för att möta de människor som under lång tid engagerat sig för att Strömsholmen återigen ska bli en attraktiv mötesplats i ett växande Norrköping.