Debatt Till de styrande i Söderköpings kommun

I mitten på november samlades personal som arbetar inom Söderköpings kommuns barnomsorg till möte på Stinsen. Flertalet av förskolorna var representerade och vi som personal är rörande överens i frågan. Det vi diskuterat och enats om är det orimliga förhållandet att vi som pedagoger åläggs att betala för att utföra en av våra arbetsuppgifter.

Det handlar om den lunch som vi på vår arbetstid äter tillsammans med barnen. Dessa måltiders viktiga funktion och pedagogiska roll understryks av såväl Skolverket som Livsmedelsverket. Vi har under måltiderna både ett tillsynsansvar samtidigt som vi som förebilder ska skapa goda kostvanor. Det system som idag tillämpas i Söderköpings kommun innebär ett löneavdrag på omkring 500 kronor per månad. Detta blir därmed en uppmuntran till att sitta med den egna matlådan i barngruppen, vilket självklart inte är optimalt ur flera perspektiv. Måltiderna sker på vår betalda arbetstid där vi har ansvar och ska vara behjälpliga med en mängd andra uppgifter, samtidigt som vi ska intressera och uppmuntra ett sunt förhållande till den mat som serveras.

I våra grannkommuner Norrköping och Valdemarsvik har man sedan länge slopat ”straffavgiften” på pedagogiska måltider, vilket även gäller även i större delen av landet. Det är tydligt att i dessa frågor ligger idag Söderköpings kommun tyvärr betydligt efter. Ett vanligt argument mot subventionerad lunch för oss pedagoger, är att denna i så fall måste förmånsbeskattas. Skattemyndigheten är dock mycket tydlig med att så inte är fallet.

Alla borde vara överens om vikten av att Söderköpings kommun nu och i framtiden är en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och bemanna förskolan med utbildad personal. Det nuvarande förhållandet att Söderköping i regionen skiljer ut sig ser vi inte bara som orättvist, det riskerar även att ge en brist på utbildad personal. En sådan brist kan skönjas redan idag. Möjligheten att som arbetssökande pedagog kunna välja bort detta löneavdrag genom arbete i annan kommun ska inte underskattas.

Våra fackförbund Lärarförbundet och Kommunal har tidigare vid flera tillfällen lyft denna fråga utan att det tagits på större allvar. Politiker har haft frågan på bordet, men inget har hänt. Så här ett år före valet för vi som yrkesgrupp nu vår egen talan. Vi förväntar oss att de som vill styra Söderköpings kommun kan se det orimliga i det nuvarande läget. Vi känner redan ett stöd från många kommuninvånare som uppmärksammat vår situation. Personal från kommunens samtliga förskolor har tagit del av och ställt sig bakom denna skrivelse. Nu förväntar vi oss politisk handling.