Debatt Intresset för att köra och äga bil har aldrig varit större i Sverige.

Antalet körkort växer stadigt och de många nyanlända svenskar som håller på att etablera sig i samhället kommer säkerligen att förstärka trenden. Försäljningen av nya bilar slog rekord 2015 och den positiva utvecklingen tycks fortsätta även i år.

Samtidigt pågår en fantastisk teknisk utveckling av bilarna som gör dem tystare säkrare och utsläppsfria. Framtiden ser ljus ut för bilismen.

Detta ställer krav på att politiker och makthavare förmår att göra nödvändiga prioriteringar och investera i infrastruktur.

KAK, Kungliga Automobil Klubben, har gjort en Skop–undersökning i syfte att klarlägga om svenska folket anser att nödvändiga investeringar faktiskt görs. Frågan löd: ”Görs det tillräckliga satsningar för att underhålla och utveckla vägnätet i Sverige eller skall man satsa mer?” Hela 73 procent av de tillfrågade ansåg att så inte är fallet.

Frågan ”Anser du att politikerna planerar på ett bra sätt för att möta behoven från den växande bilismen i Sverige?” gav samma utfall. Oberoende av kön, ålder utbildning, sysselsättning, facklig tillhörighet, partisympati och bosättningsort är det en majoritet som anser att politikerna inte planerar på ett bra sätt för att möta behoven, vilket är anmärkningsvärt.

Efterfrågan på investeringar i infrastruktur är stor och den lär inte bli mindre i framtiden. Alla trafikslag behövs och de ska inte ställas mot varandra. Många kommuner i Sverige tycks dock ha en annan uppfattning om verkligheten. Ofta planerar man inte alls för framtidens bilism, utan istället fokuserar man på att minska antalet bilar. Det ligger en stor risk i att planeringen inte tar hänsyn till den faktiska verkligheten. Ett bryskt uppvaknande för politiker och makthavre kommer troligen att bli fallet och processen dit kan bli svår och kostsam.

En konstruktiv diskussion kring infrastrukturplanering bör fokusera på att hitta smarta lösningar för alla trafikslag. Infrastrukturen i Sverige måste byggas ut så att människors mobilitet kan utvecklas och inte avvecklas.