Svar till Lotta Lanne

Lanne skrev för en tid sedan en debattartikel med funderingar och synpunkter gällande arbetet med detaljplanen för Wildfire på Kolmården. Vi ska nedan redogöra för hur kommunen resonerar.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Wildfire. Detta helt i linje med mark- och miljööverdomstolens beslut där man menar att frågan är alltför komplex för att hanteras i enbart ett bygglov. Lotta Lanne är orolig för att flera viktiga frågor gällande naturvärden och artskydd för fåglar inte kommer att undersökas eftersom detta inte nämns i planuppdraget. Vi kan lugna Lotta att alla de frågor som hon tar upp i sin debattartikel och som efterlystes i Mark- och miljööverdomstolens dom kommer att hanteras, besvaras och belysas i det nu pågående detaljplanearbetet. Bland annat kommer det att göras en naturvärdesinventering och en landskapsekologisk analys. En sedvanlig miljökonsekvensbeskrivning kommer också att göras.

Artikelbild

| Natur eller Wildfire? Här finns rödlistade arter, vandringsleder och bostäder.

Lotta skriver att ”jungfruelig naturmark utanför Djurparkens tidigare gränser har avverkats, markberetts och bebyggts.” Denna mark inventerades innan Wildfire byggdes och både en analys och diskussion ska föras om Wildfires ekologiska påverkan på flera olika skalor. Denna mark och Wildfires nuvarande position ska också jämföras med en naturvärdesinventering av hela parken och en diskussion ska föras med utgångspunkten: ”Om Wildfire ännu inte var byggd utan endast på planeringsstadiet, vilka alternativ har vi då för dess placering och vilka för- och nackdelar finns för dessa ur ekologiskt perspektiv?”

Lotta skriver vidare att rödlistade arter hittats. Det vet vi och det utförs en analys av hasselsnok, vattensalamander och sällsynta/känsliga fågelarter. I detta arbete ingår att analysera vilken påverkan det får på dessa arter och huruvida artskyddsdispens krävs. Om artskyddsdispens krävs ska dispens självklart sökas.

Arbetet med vägarna till och från Kolmården har pågått under en längre tid. Det är angeläget med en långsiktig trafiklösning. Därför utförs nu en så kallad åtgärdsvalstudie. Den beräknas vara klar under innevarande år.

Det är helt korrekt beskrivet att Wildfire började byggas innan bygglovet var klart. För det har också Kolmården fått betala ett vite på 444 000 kronor. Lagar och regler ska följas och allmänheten får under samrådet möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan.

Det är vår uppfattning att Kolmården är ett oerhört viktigt företag både för Norrköpings kommun men även hela regionen vad gäller arbetstillfällen men också för besöksnäringen i stort. Vi ser positivt på att Kolmården finns, verkar och expanderar i Norrköping.