Debatt Nu har skolorna börjat igen efter sommaruppehållet. För en del kan den kommande tiden innebära en förlorad termin och, i värsta fall, ett helt läsår. ”Vi kan inte göra något så länge eleven inte är utredd” säger skolan. ”Ni måste anpassa undervisningen” svarar BUP. Medan de olika huvudmännen bollar eleven mellan sig passerar den tid som är en så viktig del av livet, ungdomstiden.

Forskning visar att hälsa och lärande hänger starkt samman och en fullgjord skolgång är en viktig grund för framtiden. Att inte klara skolan innebär ökad risk för psykiska besvär. Omvänt kan bland annat depression, oro och ångest göra det svårare att klara skolan. I ett samhälle som håller ihop måste vi satsa på att alla elever kan fullgöra skolan med examen och psykiska besvär ska inte vara ett hinder. Men, om ska vi nå målsättningen om social hållbarhet, måste hela samhället bidra med arbetssätt som förebygger psykisk ohälsa men även minskar stigmat kring psykisk ohälsa.

Vi är oroade över att barn och ungas psykiska ohälsa ökar och vi menar att det beror på att samhället inte alltid har barnen i fokus. De har rätt till ett samhälle som är byggt för dem. Förutom vikten av tidiga insatser via familjecentraler vill vi i Miljöpartiet stärka elevhälsan. Den ska arbeta mer förebyggande mot psykisk ohälsa och ge elever möjlighet till hälsokontroller med fokus på den psykiska hälsan. Hälso- och sjukvården måste på ett bättra sätt stödja kommuner och skolor kunskapsmässigt för att alla i skolåldern ska få det stöd de behöver.

Tillgängligheten till barnpsykiatrin ska öka och vår målsättning är en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Vidare behövs en nollvision för suicid, i likhet med nollvisionen för antalet döda i trafiken, för att skapa starka förutsättningar för ett systematiskt arbete med att hantera risker för suicid. Vi vet också att unga Hbtq-personer rapporterar sämre psykisk hälsa än icke-hbtq och vi vill fortsätta satsa på en normkritisk skola där alla kan känna sig trygga.

För ett socialt hållbart samhälle där barnen sätts i fokus behövs Miljöpartiet i styret i kommun, region, vårt land och i EU-parlamentet. En röst på MP är en röst för en politik för alla barn och ungdomars psykiska hälsa – ett liv, en framtid.