Hur kan det komma sig att antalet bilar bara växer hela tiden? Trots de höga kostnader som bilen innebär väljer svenskarna uppenbarligen att betala priset. Enligt Trafikverket beräknas bilismen öka med 18 procent fram till 2030. Det finns många orsaker till detta. Personbilen erbjuder en möjlighet till individuell mobilitet som inget annat trafikslag kan. Den tar dig från punkten du befinner dig till platsen du ska, vid den tidpunkt som passar, tillsammans med de människor du vill resa med. Man sitter tryggt i en säker konstruktion med bekväma stolar. Det är enkelt att frakta med sig de saker man önskar.

Bilen står för hela 77 procent av våra personresor. Den är ingen lyxvara i den bemärkelsen utan en ren nödvändighet. Den egna bilen ger människor förutsättningar att själva bestämma över mobiliteten i vardagen. De allra flesta vill också äga sin bil själv. Bilpooler och liknande får ses om komplement till den privatägda bilen, då en stor del av flexibiliteten går förlorad i kollektivt ägande. Fri mobilitet förutsätter fritt ägande.

Tyvärr är detta insikter som inte tycks ha nått en del politiker och myndigheter. Men detta är inget nytt. Kritiken mot bilismen är lika gammal som bilismen själv och mycket av den har varit befogad, exempelvis vad gäller säkerheten. Följden har blivit att bilen som maskin har utvecklats när nya krav har rests av myndigheter och konsumenter. Att människor äger sin egen bil är här viktigt. Då ökar incitamenten för att ställa krav på bättre produkter och konsumentmakten stärks.

Bilens motståndare talar idag ofta om miljön som förevändning för att minska bilismens omfattning. Här ges ofta den privata personbilen en stor del av skulden och kollektivt ägande ses som en del av lösningen. Men sanningen är att om de är någon del av samhället som gjort sin miljöläxa så är det bilismen. Mellan åren 1990 och 2017 sjönk utsläppen från personbilar av kväveoxider med hela 72 procent och koldioxid med 18 procent, trots att antalet fordon ökade i absoluta tal. Med nya innovationer och teknikneutrala incitament kommer miljöfrågan att lösas och utsläppen minimeras. För detta måste branschen och konsumenter ges långsiktiga spelregler.

Men även framtidens utsläppsfria bilar kommer inte att stilla dess kritiker som ofta vill ha kollektiva lösningar framför de som ligger nära enskilda människor. De kommer att hitta nya invändningar mot bilen. Problemet är att man då slår undan benen för all den positiva utveckling som sker. En marknad fungerar om fler får vara med och påverka och därför är just den privatägda bilen så viktig. Det är utsläppen som ska pressas ned, inte det enskilda ägandet.

En långsiktig trafikplanering måste dock utgå ifrån att behovet av personlig mobilitet växer och därför bör vi planera för fler bilar både i staden och på landsbygden. Alla aktörer bör bidra till en hållbar utveckling, inte genom nya förbud och skatter, utan med hjälp av smart planering och ny teknik. Bilen har framtiden för sig.

Charlie Magnusson

informationschef Motorbranschens Riksförbund