Insändare Europas kanske mest sällsynta däggdjur är hotat. Trafikverket har aviserat att de avser föreslå alternativ Blå eller Röd vägplan för projekt E22 sträckan Gladhammar – Verkebäck. Det är de två östligaste av fem möjliga alternativ. Enligt Trafikverkets egen utredning medför dessa mycket stora ingrepp i skyddsvärd natur, kultur och landskapsbild - bland annat korsar vägplanerna flera särskilt skyddsvärda ekskogar med gamla träd, en fossil slåtteräng samt fladdermössens jaktmarker. Boendemiljön i Gladhammar påverkas också starkt av tillkommande vägdragningar.

Miljökonsekvensbeskrivningen, som Trafikverket tagit fram, innehåller en ”fladdermusinventering i samband med väglokaliseringsstudie för E22”. Sammanlagt noterades tio olika arter av fladdermus i projektområdet. Av dessa är Barbastella Barbastellus (barbastell) en av fyra som Sverige har skyldighet att skapa särskilda bevarandeområden för. Sverige har också förbundit sig att främja fladdermusbestånden (Barbastellen) och skydda fladdermössens jaktområden och boplatser enligt det internationella avtalet EUROBATS.

Om E22 dras genom barbastellens jaktområde och därmed orsakar ljus- och bullerskador, är risken uppenbar att fladdermusen överger området.

Trafikverket har också tagit fram alternativ vägplan (Gul). Det innebär att vägen dras över Hyttegölen och sammankopplas med väg 40 uppe vid Jansbosmedjan. En modifiering av vägplan Gul kan med fördel genomföras så att väg 40 korsar över E22 och sedan smälter samman med E22. Några byggnader behöver inte raseras då den befintliga korsningen vid Hyttan får vara kvar och med mindre modifiering tar hand om övrig trafik i korsningen väg 40 – E22. Framkomlighet och trafiksäkerhet blir likvärdig med alternativ Blå och Röd; vare sig natur, kultur, landskapsbild eller boendemiljö påverkas. Modifierad vägplan Gul är på alla sätt överlägsen de andra alternativen.