Debatt Psykisk ohälsa är idag att betrakta som ett allvarligt och växande folkhälsoproblem. Trots detta faktum är ambitionsnivån hos de övriga politiska partierna märkbart låg. Både styrande politiker och den övriga oppositionen i Region Östergötland har dessvärre visat sig vara ganska ointresserade av att vända den negativa utvecklingen.

Så här i brinnande valrörelse är det minst sagt tröttsamt att höra politiker av annan politisk färg konstatera den rådande problematiken med psykisk ohälsa, framför allt med tanke på det svaga intresse som man har visat i praktiken de senaste fyra åren. Sverigedemokraterna i Region Östergötland har däremot, under hela mandatperioden, varit väldigt aktiva med förslag på insatser för att förbättra den psykiatriska vården.

Psykisk ohälsa är givetvis ett komplext område och därför krävs det åtskilliga insatser för att möta den rådande samhällssituationen. Därför har vi också arbetat med förslag med både inriktning på preventiva insatser och behovsanpassade förstärkningsåtgärder. Vi har även lagt fram konkreta arbetssätt och metoder för att modernisera den psykiatriska vården i Östergötland.

Några exempel på satsningar som Sverigedemokraterna vill få till är brukarstyrd inläggning inom psykiatrin, det vill säga patientstyrd inläggning, en metod som visat sig vara mycket framgångsrik hos personer med självskadebeteende.

Vi vill även att Region Östergötland ska använda sig av psykiatriska akutbilar som mobilt ska hantera akuta psykiatriska ärenden, för att bland annat förbättra tillgängligheten och samtidigt kunna erbjuda professionellt bemötande från första kontakt med vården.

En annan mycket viktig fråga för oss är aktiv uppföljning vid suicidförsök. Risken för upprepat suicidförsök, eller fullbordat självmord, är som störst efter utskrivning från akutmottagning eller slutenvård. Här behöver vi inrätta tydliga strukturer för att motverka återfall hos patienten.

Värt att nämna är likaså vår viktiga satsning om att införa akut terapi inom primärvården, förslagsvis på våra vårdcentraler, för att ge möjlighet till en kompetent terapeutisk direktkontakt och därmed motverka ett försämrat hälsotillstånd.

Sverigedemokraternas målsättning är att vi ska ha en modern psykiatrisk vård som är lättillgänglig och håller hög kvalitet. Vi måste likaså värdera det långsiktiga och preventiva arbetet mycket högre, för att på riktigt kunna motverka en fortsatt negativ utveckling.

Detta är, och kommer fortsatt att vara, ett område som vi prioriterar högt.