Debatt De som idag styr Valdemarsvik har kommit fram till två förslag:

1. Ålderdomshemmen i Gryt, Gusum och Ringarum läggs ned. Allt boende förläggs till Vammarhöjden i Valdemarsvik.

2. Ringarum får vara kvar och Vammarhöjden byggs ut i motsvarande grad.

Efter stora protester har man så bestämt sig för alternativ 2.

Utredningen försöker överblicka de närmaste 15 åren. Enligt prognosen ökar i kommunen antalet äldre, 65-85. Det finns idag sammanlagt 90 platser på de fyra hemmen. Antalet platser skall vara oförändrat, men fördelat på 2 boenden. I utredningen har man inte tagit med vare sig Gryt eller Gusum.

Utredaren, som är från Norrköping, har enbart utgått från schabloner, inte verklighetsbaserade kostnader i respektive byggnader. Dessa siffror är sedan multiplicerade med nuvarande sammanlagda ytor rakt av. Detta kan inte användas till någon framtida planering.

Som motiv till ökningen av lokaliteterna anförs i utredningen omdömen som ”samtliga vård-omsorgsboende är i stort behov av åtgärder för att svara mot framtidens behov av boende”. Vidare hänvisas svepande till ”forskningen” utan angivande av källa. Det bör observeras att utredaren inte redovisar något besök eller besiktning på något av ålderdomshemmen Gryt, Gusum eller Ringarum. Vammarhöjden har blivit föremål för en ”snabb fastighetsanalys” av en arkitektgrupp.

När man försöker sig på en planering gällande årtionden framåt i tiden, måste fråga dem det berör och kommer att beröra. Vidare höra sig för bland ortsbefolkningen och rådfråga pensionärsorganisationerna. Inget av detta har gjorts. När besluten i praktiken var fattade informerades dessa. Spontana protester har man inte tagit notis om.

I utredningen framkommer andra märkligheter. Trots att antalet 85-plussare ökar, anser man inte att det behövs flera ordinarie platser på hemmen. Däremot tror man att de äldre skall bli mera dementa i framtiden (fria spekulationer). De nuvarande 23 demensplatserna skall ökas till 62.

Man minskar antalet korttidsplatser från tio till fyra. Detta desto märkligare då kravet på omhändertagande av utskrivna från sjukhuset ökar. Kommunen måste inom tre dagar överta ”färdigbehandlade”. Överläggningar med Landstinget (Regionen) pågår för att samordna kommunens verksamhet på Vammarhöjden med sjukvården. Landstinget är en ineffektiv, dyrbar, och trög organisation, i synnerhet i Valdemarsvik.

Kommunen borde hålla en klar gräns mellan sjukvården och den kommunala omsorgen. Trenden går åt motsatt håll. Sjukhusen skriver ut många patienter för tidigt och kräver att kommunen skall ta hand om dessa. Hela tiden skrivs patienter ut som bara efter några dagar åter måste tillbaka till sjukhuset.

Vi kräver skarpa besked från kommunens sida. Det är inte rätt av Region Östergötland att övervältra sjukvård på kommunen.

I den storstilade Visionen för Valdemarsvik står att man skall leva bra och kunna utvecklas i alla delar av kommunen.

Vi kräver att hemmen i Gryt, Gusum och Ringarum skall få vara kvar.

Skrota ”boendeutredningen” och börja om från början.