Debatt Antalet passagerare hos SJ ökade med 7% under 2017 till över 30 miljoner. I Skåne ökade Pågatågs- och Öresundstågstrafiken med 4% till 49,7 miljoner resenärer.I Östergötland har pendeltågstrafiken ökat med 45% på fem år till knappt 3,8 miljoner resenärer. Befolkningen i Sverige ökar snabbt, vi är nu över tio miljoner invånare. Med den tidtabell som Trafikverket föreslår kommer befolkningen att vara elva miljoner när Ostlänken och Lund-Hässleholm är färdigbyggda. Det är för sent, regeringen måste snabba på utbyggnaden av de första etapperna av den nya stambanan.

Det som förstärker bristen på spårkapacitet ytterligare är att tågresandet ökar betydligt snabbare än befolkningsökningen. På 25 år har den nästan fördubblats. För våra län – Skåne och Östergötland, ökar befolkningen snabbare än riket som helhet och den pågående urbaniseringen skärper kapacitetsbristen på södra stambanan ytterligare.

Södra stambanan är landets viktigaste järnväg. Under 2015 trafikerades Sverige av 958 000 tåg och av dess utnyttjade över hälften sträckan Stockholm-Malmö. De första etapperna på den nya höghastighetsjärnvägen är Ostlänken (Järna-Linköping) som i bästa fall beräknas vara färdigbyggd 2033 och Lund-Hässleholm 2035. Det ligger alltför långt framåt i tiden och är en besvärande lång planerings- och byggtid. Bägge sträckorna lider redan av spårbrist. Nya spår skulle bidra till regionförstoring och större arbetsmarknadsregioner, vilket ökar den ekonomiska tillväxten.

Sverige behöver nya stambanor för höghastighetståg, men beslut om hur snabbt de ska byggas ser ut att dröja. Bygget av den nya järnväg som ska byggas bör ske snabbt, effektivt och ekonomiskt. En gemensam organisation för nu planerade 21 mil ny järnväg och sju stationer skulle kunna blir ett effektivt sätt att skynda på processen. En sådan skulle ge möjlighet till industriellt byggande, som på ett väsentligt sätt kan minska kostnader och genomförandetiden.

Den skulle dessutom skapa en bra grund för den fortsatta utbyggnaden av nya etapper. Trafikverket nämner Linköping-Gripenberg/Tranås som nästa etapp. Ett exempel på ett stort och komplicerat bygge som byggdes på tid och inom budget är Öresundsförbindelsen som också visar på betydelsen av en stark projektorganisation för att planera och bygga den nya stambanan.

Planerings- och byggtiden har förlängts i Sverige. Det är många åsikter och ställningstaganden som ska samordnas - länsstyrelsens prövning, kommunernas planer och Trafikverkets arbete. Vi vill bidra till att effektivisera planprocessen så att arbetet kan bedrivas parallellt, så att nya stambanor kan byggs snabbt, effektivt och ekonomiskt.

Sverigeförhandlingen har kopplat ihop byggandet av ny infrastruktur med kommunala löften om nya bostäder. Det blir ett gemensamt samhällsbygge. Det är viktigt att notera att i de avtal som ingåtts finns tidplaner. Drar besluten om byggande av ny järnväg ut på tiden så riskeras bostadslöftena.