Debatt Svar till Tuula Ravander (S) med flera i NT 4/5.

Självklart ska äldreomsorgen i vår kommun vara trygg. För att uppnå trygghet krävs närhet, personalkontinuitet, den äldre i centrum och delaktighet hos personalen. Vi vill att de sista åren i livet ska vara lika värdefulla som de första.

Socialnämnden har under de senaste tre åren dragits med ett stort underskott och gör så även i år. Det finns flera orsaker till det.

Rätt till heltid och bortagande av delade turer infördes utan att det var fullt finansierat och utan att det gjordes någon konsekvensanalys. I samband med detta uppstod mertid/resurstid som inte används fullt ut, vilket ger merkostnader.

Användandet av vikarier ligger fortfarande på en hög nivå, vilket ger ökade utgifter. Det medför också en sämre personalkontinuitet.

Trots mertid/resurstid är brukartiden, tiden då personalen utför faktiska uppdrag, för låg och har snarare sjunkit under den senaste tiden.

Sjukskrivningstalet är för högt och det främst hos den yngre delen av personalen. Då är inte vård av barn (VAB) medräknat.

För att få utrymme för kompetenshöjande utbildningar och friskvård för personalen behövs en ekonomi i balans.

'

Vår personal måste få hjälp med att kunna använda mertiden/resurstiden till att rotera mellan de olika enheterna och på det sättet minska vikarietiden.

Personalen ska också ges utrymme för individuella önskningar vad gäller arbetstiden. All personal är inte negativ till delade turer och deltid. Den egna livssituationen avgör ofta vad som passar var och en.

Vi ser det som viktigt att den kontaktman som är utsedd till personer med äldreomsorg, ska fungera fullt ut. Det för att den äldre ska kunna göra sin röst hörd. Där ska också finnas en kontinuitet i uppföljningen.

Därför anser vi att ett tydligt ledarskap och styrning av verksamheten är nödvändigt. Det är också av stor vikt att personalen är engagerad och får möjlighet att utveckla sitt arbete. Med våra förslag till åtgärder och förändringar kan vi ge den äldre mer trygghet och minska oron.

Lösningen är inte att pumpa ur vattnet ur båten med hål i, den kommer alltid att sjunka. Det är nödvändigt att laga hålen först.