Var tredje svensk kommer någon gång att drabbas av cancer. Alla känner någon som är, eller varit, drabbad. Därför har också cancervården varit prioriterad för Socialdemokraterna i Östergötland de senaste åren. Vi har satsat över 100 miljoner kronor på att utveckla och förbättra cancervården. Nu vill vi fortsätta det arbetet.

Alla som drabbas av cancer ska känna sig trygga i den vård de får. Det viktigaste är att köerna blir kortare och att vården finns tillgänglig snabbt. Tidigt upptäckande är avgörande för en effektiv behandling. Det finns idag flera moderna metoder som kan underlätta i det arbetet. Ett exempel är mobil teledermatoskopi som innebär att vårdcentralen kan ta en bild av en patients hudförändring med hjälp av en smartphone för att analysera om förändringen är farlig eller inte. Ett annat exempel är de standardiserade vårdförlopp som införs där utredningar och första behandlingar ska göras inom en viss cancerdiagnos samt tidsgränser för hela förloppet. Nya metoder är något vi behöver satsa mer på för att säkra framtidens cancervård.

För att tidigt upptäcka cancer görs så kallade screeningar. Täckningsgraden för screening i Östergötland är förhållandevis ganska god men skiljer sig mellan socioekonomiska grupper. Det är därför viktigt att utveckla och säkerställa ett jämlikt deltagande i screeningprogram genom att aktivt arbeta med utformning av kallelser och uppsökande verksamhet. När cancer väl har upptäckts behöver behandlingen sättas in tidigt. Det gör att behandlingen blir mer effektiv. Ofta kan behandlingar mot cancer innebära flertalet besök till sjukhus eller vårdcentraler. Därför är det viktigt att patienten är delaktig i processen och är väl medveten om vad och när nästa steg i behandlingen är och tas. En delaktig och informerad patient minskar oron.

En tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Hälsosamma levnadsvanor hänger i sin tur också ihop med sociala skillnader i hälsa. Det förebyggande arbetet är därför mycket viktigt. Att utveckla konceptet med hälsosamtal på länets vårdcentraler är en del. Det är också viktigt att tidigt påverka levnadsvanor och livsvillkor. Civilsamhället och skolan är viktiga samarbetspartners.

En väg in ska vara ledordet vid cancermisstanke, det ska vara enkelt att snabbt bli slussad till rätt vårdnivå, oavsett var du söker vård första gången.

Vi har under mandatperiodens gång satsat på att utbilda fler läkare, såväl AT som ST-tjänster har ökat de senaste åren. Det är satsningar vi vill fortsätta göra. Alla ska känna att de det finns en trygg och kvalificerad cancervård i Östergötland.