Jag skulle kunna skrivit en artikel om hur svårt S, C, L och KD tycks ha att fatta ett beslut som respekterar oberoende revisorers ställningstagande avseende att inte ge Reidar Svedahl (L) ansvarsfrihet. Men eftersom de själva, under fullmäktige i april, valde att skjuta på beslutet nyttjar jag tiden till nästa sammanträde att lyfta fram andra perspektiv av kommunens årsbokslut 2018. Det är inte bara Svedahls agerande, i ett kommunalt bolag, som ska granskas.

Lars Stjernkvist (S) har rätt när han påpekar att kommunen har en god finansiell ställning. Kommunen har tagit ansvar för framtida pensioner och de finansiella intäkterna har varit goda. Jag noterar också att kommunen gör en del gynsamma affär i samband med olika exploateringsprojekt.

Dessa pusselbitar är dock ett resultat av blocköverskridande ramar för en hållbar kommunal ekonomi och inte ett resultat av S långvariga maktinnehav. Om vi istället vill utvärdera S styrning är det intressant att titta närmare på hur de kommunala verksamheternas ekonomi och måluppfyllelse ser ut. Här följer exempel på svagheter i resonemanget om en stark ekonomi i sin helhet:

1. Stora kommunala överskott kan kräva åtgärder

Under ett antal år har kommunens totala ekonomi redovisat överskott. 2018 är inget undantag med ett överskottsresultat på 132 miljoner. Dessa återkommande netton använder gärna Stjernkvist som argument för att kommunens ekonomi är god.

Jag anser att vi ska vara försiktiga med att glädjas åt stora överskott i driften. För mig betyder sådana överskott antingen att kommunalskatten varit för hög, det vill säga att kommunen har bett Norrköpingsborna avstå för mycket av sin intjänade lön och pension, eller också har kommunens verksamheter inte gjort det som kommunfullmäktige har bestämt att de ska göra. Måluppfyllelsen för 2018 indikerar att verksamheter inte nått sina mål. Vi får då all anledning att fundera över hur förra årets överskott ska värderas. S, C, L och KD borde möjligtvis vara något mer återhållsamma i sin glädje över 132 miljoner.

2. Revisorerna kan inte utvärdera måluppfyllelsen

Revisionen har en avgörande uppgift i att granska den styrande koalitionen och informera om brister och eventuella oegentligheter. 2018 års granskning visar uppenbara brister inom utbildningsnämnden. Revisonen påpekar att nämnden har en ekonomi i balans men att de inte kan bedöma måluppfyllelsen i uppdragsplanen. Det är högst anmärkningsvärt att S, C, L och KD inte kan redovisa måluppfyllelse efter de stora neddragningar som de gjorde, i kommunens skolor. Man kan alltid säga upp lärare och annan personal för att få en budget i balans men man ska givetvis också redovisa konsekvenserna av det.

Jag anser att ekonomi och måluppfyllelse ska gå hand i hand. Vi har lika mycket ansvar för att nå uppsatta mål som att få en ekonomi i balans. Jag kommer att fortsätta efterfråga hur olika ekonomiska beslut påverkar verksamheterna. Och jag tar för givet att S, C, L och KD, fortsättningsvis, vill medverka till att redovisa detta.

Sophia Jarl (M)

oppositionsråd Norrköpings kommun