Debatt För Vänsterpartiet är klimatförändringen mänsklighetens ödesfråga, men också en rättvisefråga. Världens rikaste tiondel står för 45 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Omställningen måste därför starta hos oss och personer med störst plånbok måste bidra mer än andra. Vi behöver en politiskt ledd omställning med nollutsläpp i Sverige senast 2040.

Vi vill ha en investeringsledd klimatomställning med grön investeringsbank med minst 100 miljarder kronor i eget kapital till klimatomställning av industri, energiproduktion, byggsektor, jordbruk och transporter. Vi vill ge ett tydligt uppdrag till våra AP-fonder att avinvestera sina innehav i kol, olja och fossilgas. Miljöskadliga subventionerna ska fasas ut och nybilsförsäljning av fossilbilar förbjudas från senast 2025. Då får vi industrin att öka takten i teknikskiftet och elektrifiera transporterna.

Vi vill i grunden bygga en ekonomi som är mer rättvis och hållbar. Genom att minska det privata konsumtionsutrymmet till förmån för det offentliga; satsningar på skolan, vården och kollektivtrafiken belastar vi miljön mindre. Högre skatter och avgifter på i synnerhet höginkomsttagares konsumtionsutrymme skulle därför ha en positiv miljöeffekt. Vi skulle få färre stadsjeepar och helgresor till London, men mer pengar över till en bättre skola och kollektivtrafik. En generell arbetstidsförkortning, där vi tar ut produktivitetsökningen i mer fritid istället för bolagsvinster eller löneökningar skulle likaså ha en dämpande effekt på ohållbar konsumtion. Men när vi lyfter dessa frågor får vi sällan gehör. Många partier vill väl, men när det handlar om att förändra vårt samhälle i grunden kommer de till korta.

Artikelbild

| För Vänsterpartiet är klimatförändringen mänsklighetens ödesfråga, men också en rättvisefråga, skriver Jens Holm och Deniz Butros (V).

Vi vill att Sverige ska bli en internationell föregångare som hjälper och inspirerar andra länder till omställning. Det är fullkomligt oacceptabelt att de som belastat klimatet minst – människor i fattiga länder – är de som drabbas mest. Därför måste omställningen börja i Sverige och andra rika länder. Vi vill hjälpa de som drabbas här och nu i fattiga länder med ökat stöd till de internationella klimatfonderna och med ett helt nytt klimatbistånd.

I Norrköping behöver vi växla upp kommunens omställningsarbete. Sedan Socialdemokraterna började styra med de mindre högerpartierna har miljö- och klimatarbetet tappat farten och kommunen sjunkit i miljörankingen. Klimatperspektivet behöver läggas på alla kommunala beslut och det absolut viktigaste klimatbeslutet vore att sluta subventionera Norrköpings flygplats. Istället behöver vi bygga ut spårvägen till Vrinnevisjukhuset redan nästa år och ge de högstadie- och gymnasieelever som bor långt bort från skolan årskort på kollektivtrafiken. Vi behöver också se över hur kommunen placerar sina pengar och att inga pensionsplaceringar görs i fossilindustrin. Dessutom behöver andelen närproducerad och växtbaserad mat i kommunen öka i snabbare takt än vad som gjorts de senaste fyra åren.

Det är bra att klimatfrågan diskuteras, men de skarpa besluten återstår att ta. Vi vill se en omställning på riktigt där finanspolitiken, våra pensioner, infrastrukturplaneringen, handelspolitiken och alla andra politikområden agerar för byggandet av ett hållbart och rättvist Sverige.

Vi i Vänsterpartiet kallar det för röd politik för grön omställning.