Debatt Svar till Dag Södling i NT 24/8

Det är med stor förvåning och bestörtning vi läser Dag Södlings insändare i NT.

Det är för oss helt obegripligt hur Dag har uppfattat situationen för kommunens verksamheter. Att kommunikation är svårt är vi väl medvetna om och att det beror både på det budskap som avsändaren skickar och hur mottagaren uppfattar det. Därför vill vi Moderater ge vår bild av det Dag Södling påstår.

Till kommunfullmäktige i juni redovisades nämndernas prognos för hela 2018 om utvecklingen fortsatte i samma takt som årets första fyra månader. Rapporten visar ett resultat som för hela låret skulle bli 15,6 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats om inga insatser görs för att vända trenden. Kommunfullmäktige godkände ett tillskott för 2018 på totalt 8 miljoner kronor vilket kommer att ge kommunen som helhet ett överskott. Hur Dag Södling kunnat uppfatta ett befarat budgetunderskott överstigande 20 miljoner kronor redan vid halvårsskiftet är svårt att förstå.

Demokratiberedningen, som består av representanter för alla partier i kommunfullmäktige, presenterade för kommunfullmäktige i oktober 2014 förslag till politisk organisation. I november beslutade kommunfullmäktige att överlåta till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om öppna informationssammanträden skulle hållas där medborgare kan komma för att lyssna. Kommunstyrelsen och alla nämnder har nu öppna informationssammanträden och beslutsunderlagen finns tillgängliga för medborgare en vecka innan beslut ska fattas. Information finns dessutom på kommunens hemsida. Detta är förändringar som har genomförts under mandatperioden. Tidigare hade medborgare tillgång till informationen först när besluten var fattade.

Redan före valet 2014 hade dåvarande politiska majoritet påbörjat planering av byggnation i Brunnsparken, nära brunnsladan och mitt emot demensboendet Birkagården. Protester från medborgare mot placeringen ”mitt i parken” ledde till att nuvarande majoritet föreslog att byggrätten skulle flyttas till den östra kanten av parken, där tennisbanan nu finns, och nära bostadshusen Vimman. Samtidigt föreslogs att parken på båda sidor om Storån ska skyddas mot annan bebyggelse. Boende i närheten av parken inbjöds till workshop i mars 2015. Därefter har ett antal samrådsmöten i samband med att detaljplan för den planerade nya bebyggelsen tagits fram.

Inga politiska beslut finns att Brobyskolan ska läggas ned. Det har dessutom varit ett antal dialogmöten såväl med föräldrar som personal närvarande.

Demokrati bygger på att medborgare bereds möjlighet att påverka och att förtroendevalda företräder sina väljare. Demokrati betyder inte att allas önskemål kan tillfredsställas men ställer krav på oss som medborgare att inhämta information från källan och därefter värdera den. Det är de förtroendevalda som väger samman olika synpunkter och faktorer innan beslut fattas.